งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดตามคำรับรองของ กพร. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดตามคำรับรองของ กพร. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดตามคำรับรองของ กพร. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

2  2.1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน คำนิยาม “ สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ” หมายถึง สหกรณ์ทุกประเภทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1. ผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลังไม่มี การกระทำอันถือได้ว่าทุจริต 2. ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้ายสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 3. ผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินทุน สวัสดิการสมาชิก หรือทุน 4. สหกรณ์จะต้องผ่านเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพของ กรมตรวจบัญชีในระดับคะแนนมากกว่า 60 คะแนนขึ้นไป

3 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน 49.09 % เป้าหมาย ของจังหวัดปี งบประมาณ พ. ศ.2552 ร้อยละ 61.80 ของสหกรณ์ที่นำมา จัดมาตรฐานนำมาจัดมาตรฐาน จำนวน 55 สหกรณ์ ผลผ่านมาตรฐาน 27 สหกรณ์ คิดเป็น ร้อยละ 49.09 ( ผ่านเกณฑ์ ตามที่กำหนด )

4 2.2 ร้อยละของสหกรณ์ที่ยกระดับ ชั้นการคุณภาพ การควบคุมภายในจากพอใช้เป็น ระดับดีถึงดีมาก  คำนิยาม “ ร้อยละของสหกรณ์ที่ ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายในจากระดับพอใช้เป็นระดับ ดีถึงดีมาก ” หมายถึง 1. ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านการ ประเมินผ่านเกณฑ์การจัดชั้น คุณภาพการควบคุมภายในของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในระดับ พอใช้ในปีงบประมาณ 2551 ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาจน สู่ระดับดีถึงดีมากใน ปีงบประมาณ 2552 2. สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ทุก ประเภท 3. สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การจัด ชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับพอใช้ปี 2551 โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2552 ร้อยละ 36.74 61.5 3

5 2.4 ระดับความสำเร็จของการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิ บาลของสหกรณ์  คำนิยาม 1. สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ทุก ประเภทที่มีระบบควบคุมภายใน ระดับดีและดีมาก จากการประเมิน ชั้นคุณภาพควบคุมภายในปี 2551 2. “ การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์นำหลักธรรมภิ บาลไปใช้ในการกำกับดูแล สหกรณ์ โดยมีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลัก คุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า เป้าหมายของจังหวัดปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ร้อยละ 50 ของสหกรณ์ 53 แห่ง ผล ( ยังสรุปไม่ได้เนื่องจากต้องรอสรุปไตรมาสที่ 2 ของ ปีงบประมาณ 2554)

6 3. เกณฑ์การให้คะแนน สำหรับปีงบประมาณ พ. ศ.2552 ดังนี้ ระดับที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานระหว่างกรมตรวจ บัญชีและกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนจาก ขบวนการสหกรณ์ ระดับที่ 2 คณะทำงานร่วมฯ จัดทำเกณฑ์ชี้วัด การกำกับดูแลองค์กรที่ดี ระดับที่ 3 ทดสอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการกำกับดูแล องค์กรที่ดี ระดับที่ 4 ประชุมชี้แจงสหกรณ์จังหวัด หัวหน้า ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาฯ ผู้แทนหัวหน้า หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ระดับที่ 5 สหกรณ์จังหวัดทำ MOU กับสหกรณ์ที่ มีระบบควบคุมภายในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

7 4) ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมดที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์ 5) ต้องจัดเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำ รับผิดชอบดำเนินการและธุรกิจ สหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการ ดำเนินการหรือสมาชิกทีได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ 6) ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรร ประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 7) ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ ต้องไม่กระทำการอันเป็นการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของนายทะเบียน สหกรณ์

8 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณ ธุรกิจสหกรณ์ คำนิยาม ปริมาณธุรกิจ หมายถึง ปริมาณธุรกิจ สหกรณ์ ทุกประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจการ รับฝากเงิน / การให้กู้เงิน / จัดหาสินค้า มาจำหน่าย / การรวบรวมผลผลิตเพื่อ ขายหรือการแปรรูป / การแปรรูป / การ ให้บริการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ร้อยละของ การเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจรวม ของสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ พ. ศ.2552 ปริมาณธุรกิจประจำปีงบประมาณ หมายถึง ปริมาณธุรกิจระหว่างเดือน กันยายน ปีก่อน ถึงเดือนสิงหาคม ปี ปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 9.84 เป้าหมาย ของจังหวัดปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ร้อยละ 4 ของปริมาณธุรกิจ ( ปริมาณปีฐาน 52 เท่ากับ 11.89 พันล้านบาท ) ผล 13.06 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.84 ของปี 2553 ( ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด )


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดตามคำรับรองของ กพร. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google