งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SET CORNER : 5 th Oct 2005 SET CORNER : ห้องสมุดในฝัน 2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SET CORNER : 5 th Oct 2005 SET CORNER : ห้องสมุดในฝัน 2006."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 SET CORNER : 5 th Oct 2005

3 SET CORNER : ห้องสมุดในฝัน 2006

4 20 BEST LIVING @SET CORNER

5 I “ 20 Best @SET Corner Investment Hub”

6 กิจกรรมที่เข้าร่วมในโครงการ กิจกรรม มิ. ยก.คก.คส.คส.คก.ยก.ยต.คต.ค 1. วางแผนงาน 2. โครงการอบรม “ น้องใหม่... ใส่ใจ การเงิน ” 3. โครงการอบรมหลักสูตร การคิด อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking Skill) 4. โครงการสอนและการอบรมการ ใช้ TSI Equity Investment Simulation Program มหาวิทยาลัยพายัพ 5. โครงการเส้นทางสู่อาชีพใน ตลาดทุน 6. โครงการน้ำใจพี่สู่น้องน้อย 7. 20 Best investment hub 8. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ มุม SET Corner สำนักหอสมุด 9. สรุปผลงาน

7 I 1. วางแผนงาน

8 I 2. โครงการอบรม “ น้องใหม่... ใส่ใจการเงิน ”

9 I ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป รู้จักและเข้า ไปใช้มุมความรู้ตลาดทุนมากขึ้น 2. นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป มีความรู้ เกี่ยวกับวิธีการวางแผนชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการเงิน การออม และการลงทุน อย่างถูกต้องเป็นระบบ 3. เกิดเครือข่ายความรู้ด้านการเงิน การออม และการ ลงทุนในมหาวิทยาลัย ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

10 วิทยากร : อ. รัชนีกร วงศ์จันทร์

11 I

12 I 3. โครงการอบรมหลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking Skill)

13 I ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์และ ขั้นตอนของการคิดอย่างเป็น ระบบ 2. นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการ วิเคราะห์ปัญหา 3. นักศึกษามีกระบวนการคิดที่เป็นระบบและ สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น 4. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียน การ ทำงานและการดำเนินชีวิตใน อนาคตได้

14 I 4. โครงการสอนและการอบรมการใช้ TSI Equity Investment Simulation Program มหาวิทยาลัยพายัพ

15 I ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษาด้านการเงินและการลงทุนของมหาวิทยาลัยพายัพได้ฝึกปฏิบัติ กับระบบจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้าน การลงทุนต่อ 2. นักศึกษาหรือบุคคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพได้ฝึกปฏิบัติกับระบบจำลอง การซื้อขายหลักทรัพย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการลงทุนต่อไป 3. ประชาชนโดยทั่วไปในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้ฝึกปฏิบัติกับระบบจำลอง การซื้อขายหลักทรัพย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการลงทุนต่อไป

16 วิทยากร : อาจารย์ศิริลักษณ์ อัชฌาศิริ หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร

17 I

18 I 5. โครงการเส้นทางสู่อาชีพในตลาดทุน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางสู่อาชีพในตลาดทุน 2. นักศึกษานำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาเพื่อกำหนดเป้าหมายในการเรียน และการดำเนินชีวิตในอนาคต

19 วิทยากร : คุณปิยวรรณ ชายทวีป เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาความรู้ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20 6. โครงการน้ำใจพี่สู่น้องน้อย

21 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตถ์ พระบรมราชินีนาถ 2. เพื่อให้เด็กคนตาบอดได้รับความห่วงใยและ ความรู้สึกที่ดี 3. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการออมแก่เด็กตาบอด 4. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมและมีสำนึกในการ รับผิดชอบต่อสังคม 5. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมให้นักศึกษา

22 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กนักศึกษาได้รับความรู้สึกในการกระทำดี เด็กตาบอดได้เรียนรู้ด้านการออมผ่านสื่อซีดี นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีและเป็นผู้มีน้ำใจในการ ช่วยเหลือผู้อื่น นักศึกษามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม

23

24 7. จัดทำเสื้อ 20 Best@ Investment Hub TEAM WORK

25 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อความสามัคคีภายในกลุ่ม เพื่อเผยแพร่โครงการให้บุคคลภายนอกได้ทราบ โครงการ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มตั้งใจในการทำโครงการ ครั้งนี้ เพื่อให้เป็นทีมในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ

26 8. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ มุม SET Corner สำนักหอสมุด 1. นำรังผึ้งชั้นหนังสือมาขยายชั้นวางหนังสือ 2. เพิ่มที่นั่งในมุม ของ set corner 3. ปรับเปลี่ยน location มุม set corner 4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ set corner สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ 5. มีการบริการเพิ่มการยืม - คืนหนังสือพร้อมการให้รางวัลผู้ที่ให้ใช้บริการมากที่สุด

27

28 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt SET CORNER : 5 th Oct 2005 SET CORNER : ห้องสมุดในฝัน 2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google