งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายธุรกิจ ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ( ศาลแพ่ง ) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายธุรกิจ ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ( ศาลแพ่ง ) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายธุรกิจ ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ( ศาลแพ่ง ) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายทัศนชัย เหน็บบัว โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย การประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจต้องติดต่อ สัมพันธ์กับบุคคลจำนวนมาก และการประกอบการก็มีหลาย ประเภท ทั้งการผลิต การซื้อขาย และการบริการ ดังนั้นจึงมี กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง มีทั้ง กฎหมายหลักที่ ครอบคลุมการประกอบการทุกประเภท เช่น ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ. ร. บ. คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น และมีกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น พ. ร. บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ. ร. บ. บัญชี พ. ร. บ. ลิขสิทธิ์ เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการ จะต้องศึกษากฎหมายที่ตนเกี่ยวข้องให้เข้าใจ เพื่อความ มั่นใจในการประกอบการ ครูผู้สอนฐานะเป็นผู้รับผิดชอบ สอนวิชากฎหมาย ธุรกิจ จึงมีความสนใจที่จะทำการวิจัยชั้นเรียนโดยให้ผู้เรียน มีประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษานอกสถานที่ ซึ่งเป็น สถานที่จริงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา กฎหมายธุรกิจที่ได้รับการสอนด้วยวิธีศึกษาดู งานนอกสถานที่ ( ศาลแพ่ง ) ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการไปศึกษาดู งานนอกสถานที่ ( ศาลแพ่ง ) ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 ขั้นตอนการวิจัย 1. ครูติดต่อประสานงานกับศาลแพ่งเพื่อจัดทำโครงการนำนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปศึกษาดูงานนอก สถานที่ 2. ก่อนนำนักเรียนไปศาลแพ่งให้นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่อง ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลแพ่ง 3. นำนักเรียนไปศาลแพ่งโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 3.1 การบรรยายของวิทยากร ( รองอธิบดีผู้พิพากษา ) เรื่องเขต อำนาจศาล 3.2 การพิจารณาคดี การรับฟ้องคดีแพ่ง และการเป็นผู้จัดการ มรดก 4. หลังจากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่อง ความรู้ที่เกี่ยวกับ ศาลแพ่งอีกครั้ง พร้อม ทั้งให้ทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( ศาลแพ่ง ) 5. นำผลคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบ ถึงความแตกต่างของคะแนน ก่อนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( ศาลแพ่ง ) และหลังไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( ศาลแพ่ง )

5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนไป และ คะแนนหลังไปศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ( ศาลแพ่ง ) ก่อนไปศาลหลังไปศาล tSig ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 4.130.927.070.70-12.860.00 จากตาราง พบว่าจากการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจก่อนไป ศึกษาดูงานที่ศาลแพ่ง และหลังไปศึกษาดูงานที่ศาล แพ่งมีคะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ( คะแนนสอบก่อนไปศึกษาดูงานที่ศาลแพ่ง เฉลี่ย 4.13 และคะแนนสอบหลังไปศึกษาดูงานที่ศาล แพ่ง เฉลี่ย 7.07 คะแนน ) คะแนนสอบหลังไปศึกษาดู งานที่ศาลแพ่งสูงกว่าคะแนนสอบก่อนไปศึกษาดูงาน ที่ศาลแพ่งตามลำดับ

6 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจหลังไปศึกษาดูงานที่ ศาลแพ่งสูงกว่าก่อนไปศึกษาดูงานที่ศาลแพ่งและมี ความพึงพอใจในการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากฎหมายธุรกิจ ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ( ศาลแพ่ง ) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google