งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคตัวต่อ วิชาคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคตัวต่อ วิชาคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคตัวต่อ วิชาคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ กับการเรียน ภาคทฤษฏีของวิชาคอมพิวเตอร์ แต่กลับให้ ความสนใจกับภาคปฏิบัติมากกว่า ซึ่งในรายวิชา คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการเบื้องต้นนั้นมี ทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ ผู้สอนจึงได้ใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมีรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กระบวนการกลุ่ม และยุทธวิธีให้ผู้เรียนได้ใช้ กระบวนการประมวลความรู้ที่ได้จากการทำ กิจกรรมต่างๆ สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความสำคัญ และความ เป็นมาของปัญหา

3 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น โดยการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคตัวต่อ (Jigsaw) 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

4 ผลการวิจัย ตารางที่ 1 ค่าสถิติคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และ คะแนนผลต่าง ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลัง เรียน

5 ผลการวิจัย ตารางที่ 3 ตารางที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคตัวต่อ

6 สรุปผลการวิจัย - จากค่าเฉลี่ย และค่า t แสดงให้เห็นว่า ก่อน เรียน และหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคตัวต่อ มีความแตกต่าง กันโดยก่อนเรียนมีระดับคะแนนน้อยกว่า หลังเรียน - ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมาก ค่า t = 19.643 ความพึงพอใจ = 4.073 ระดับนัยสำคัญ 0.05

7

8 ขอบคุณ ครับ » นายกัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคตัวต่อ วิชาคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google