งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2201-2408 เรื่อง การวาดภาพด้วย เส้น Path (Adobe Illustrator CS4) ของ นักเรียนระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2201-2408 เรื่อง การวาดภาพด้วย เส้น Path (Adobe Illustrator CS4) ของ นักเรียนระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2201-2408 เรื่อง การวาดภาพด้วย เส้น Path (Adobe Illustrator CS4) ของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ห้อง 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ การสอนแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัย นางสาวจินตนา เชื้อเมือง พาน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ จะมี การสอนในรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความ เหมาะสมของแต่ละรายวิชา บางครั้งอาจทำให้ผู้เรียน รู้สึกเบื่อหน่าย หรือไม่สนใจในเนื้อหาบทเรียนได้ดี เท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาและ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้เนื้อหาวิชาการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2201-2408 เรื่อง การวาด ภาพด้วยเส้น Path (Adobe Illustrator CS4) ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปี ที่ 3 ช่วยในการนำเสนองาน โดยสร้างเป็นสื่อเอกสาร ประกอบการสอนในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และการใช้สื่อการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน และหลังเรียนของผู้เรียนในรายวิชาการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ เรื่อง การวาดภาพด้วยเส้น ที่จัดการ เรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนแบบหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ จากการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง การ วาดภาพด้วยเส้น Path ด้วยสื่อการเรียนการสอน แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร ตาม ดังแผนภูมิ

5 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนของผู้เรียน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ การสอนแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ย ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนแบบ E-Book สูงกว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติ แสดงผลการเรียนรู้ โดยใช้จัดการเรียนรู้แบบปกติ และ การใช้ สื่อการสอนแบบ E-Book

6 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ จากการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2201-2408 เรื่อง การวาดภาพด้วยเส้น Path (Adobe Illustrator CS4) ด้วยสื่อการเรียนการ สอนแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) พบว่า อยู่ในระดับมาก (X = 2.76) เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านพบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นด้านประโยชน์มาก เป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับมาก (X = 2.83) ลำดับที่สอง คือ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (X = 2.77) ลำดับที่สาม คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ ในระดับมาก (X = 2.68)


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2201-2408 เรื่อง การวาดภาพด้วย เส้น Path (Adobe Illustrator CS4) ของ นักเรียนระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google