งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางสาวจินตนา เชื้อเมืองพาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางสาวจินตนา เชื้อเมืองพาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางสาวจินตนา เชื้อเมืองพาน
การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา เรื่อง การวาดภาพด้วยเส้น Path (Adobe Illustrator CS4) ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ห้อง 4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ การสอนแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัย นางสาวจินตนา เชื้อเมืองพาน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ จะมีการสอนในรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา บางครั้งอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย หรือไม่สนใจในเนื้อหาบทเรียนได้ดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้เนื้อหาวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา เรื่อง การวาดภาพด้วยเส้น Path (Adobe Illustrator CS4) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ช่วยในการนำเสนองาน โดยสร้างเป็นสื่อเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และการใช้สื่อการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง การวาดภาพด้วยเส้น ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ จากการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง การวาดภาพด้วยเส้น Path ด้วยสื่อการเรียนการสอนแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังแผนภูมิ

5 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนแบบ E-Book สูงกว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติ แสดงผลการเรียนรู้ โดยใช้จัดการเรียนรู้แบบปกติ และ การใช้สื่อการสอนแบบ E-Book

6 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ จากการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา เรื่อง การวาดภาพด้วยเส้น Path (Adobe Illustrator CS4) ด้วยสื่อการเรียนการสอนแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) พบว่าอยู่ในระดับมาก (X = 2.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นด้านประโยชน์มากเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับมาก (X = 2.83) ลำดับที่สอง คือ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (X = 2.77) ลำดับที่สาม คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (X = 2.68)


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางสาวจินตนา เชื้อเมืองพาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google