งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินโครงการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น เรียนทั่วทั้งองค์กร ของโรงเรียนบ้านหนองนกกะ เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินโครงการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น เรียนทั่วทั้งองค์กร ของโรงเรียนบ้านหนองนกกะ เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินโครงการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น เรียนทั่วทั้งองค์กร ของโรงเรียนบ้านหนองนกกะ เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรีเขต 1 การประเมินโครงการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น เรียนทั่วทั้งองค์กร ของโรงเรียนบ้านหนองนกกะ เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรีเขต 1

2 ผู้ประเมิน นายกิตติชัย วงษ์ ปาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ ผู้ประเมิน นายกิตติชัย วงษ์ ปาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดห้วยไผ่

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ทั่วทั้งองค์กร 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ทั่วทั้งองค์กร 3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ทั่วทั้งองค์กร 4. เพื่อประเมินผลผลิตของ โครงการการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ทั่วทั้งองค์กร

4 ผู้ให้ ข้อมูล ครู และ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง นกกะเรียน วิทยากร และคณะ กรรมการนิเทศ การทำวิจัยในชั้นเรียน ครู และ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง นกกะเรียน วิทยากร และคณะ กรรมการนิเทศ การทำวิจัยในชั้นเรียน

5 1. แบบสอบถามครู และ แบบสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับการประเมินสภาพการ ปฏิรูปการเรียนรู้ ( 6 ด้าน ) 2. แบบประเมินความต้องการจำเป็น 3. แบบสอบถามวิทยากรการประเมินปัจจัย เบื้องต้นด้านบุคลากร 4. แบบสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการการประเมิน ปัจจัยเบื้องต้นด้านงบประมาณและเอกสาร ประกอบการฝึกอบรมและเอกสารค้นคว้าสำหรับ ครู 5. แบบสอบถามครูการประเมินกระบวนการด้านการ ดำเนินงานและการฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้น เรียน 6. แบบสอบถามผู้นิเทศ การประเมินผลผลิตการ นำผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหา ในการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ

6 สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)

7 1. ด้านการ ประเมินบริบท พบว่า ผลสรุปจากข้อมูลบริบทสภาพของ โรงเรียนในด้านความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการเรียนรู้ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัย ปฏิบัติการและการประกันคุณภาพ ด้านการบริหาร โรงเรียน ด้านผลการปฏิบัติงาน และจาก การศึกษาความต้องการจำเป็นของโครงการโดย วิธีการเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของ โครงการ (P.W.P.) พบว่าโครงการที่มีความสำคัญ เป็นลำดับแรกซึ่งโรงเรียนต้องดำเนินการก่อน คือ โครงการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนทั่วทั้ง องค์กรของโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน ผลการ ประเมิน

8 2. ด้านการประเมิน ปัจจัยเบื้องต้น พบว่าปัจจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ วิทยากรมี คุณวุฒิระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ การในการทำวิจัย ครูผู้สอนพร้อมเข้าร่วมโครงการ อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน มีเอกสาร ประกอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยและเอกสาร ประกอบการค้นคว้าเพียงพอและมีงบประมาณใน การดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ ผลการ ประเมิน

9 3. ด้านการประเมิน กระบวนการ ดำเนินงานโครงการการ วิจัยในชั้นเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนอยู่ในระดับ มาก กระบวนการฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนทำให้ ครูมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ครูได้รับการ นิเทศภายในผ่านเกณฑ์ครบทุกคนร้อยละ 100 และ ครูได้นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 100 ผลการ ประเมิน

10 4. ด้านการ ประเมินผลผลิต พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ครูผู้สอน ร้อยละ 100 สามารถนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมา ใช้แก้ปัญหา และวางแผนจัดการเรียนการสอนได้ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ปีการศึกษา 2549 ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.17 เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนสามารถพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ผลการ ประเมิน

11 1. ผู้บริหารควรเป็นผู้นำในทุกๆ ด้าน สร้าง บรรยากาศที่เอื้อต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งสนับสนุน ให้กำลังใจ ช่วยเหลือ และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับครูในการดำเนินการทำ วิจัยในชั้นเรียน 2. โรงเรียนควรดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่าง ต่อเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน ชั้นเรียนของครูทุกคนให้มีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผู้เรียน 3. โรงเรียนควรนำโครงการ ที่ผู้ประเมินได้ จัดลำดับความสำคัญไว้ มาจัดทำโครงการเพื่อ พัฒนา โรงเรียนตามลำดับในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป ข้อเสนอ แนะ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินโครงการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น เรียนทั่วทั้งองค์กร ของโรงเรียนบ้านหนองนกกะ เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google