งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้วิธีสอนแบบซินดิเคทในการสอน วิชาภาษาไทย ของผู้เรียนระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางสาวปานแข รุ่งศรีฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้วิธีสอนแบบซินดิเคทในการสอน วิชาภาษาไทย ของผู้เรียนระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางสาวปานแข รุ่งศรีฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้วิธีสอนแบบซินดิเคทในการสอน วิชาภาษาไทย ของผู้เรียนระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางสาวปานแข รุ่งศรีฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทย ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในสังคม ด้วย จุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ให้ลุล่วงไป ด้วยดี ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพและ การศึกษาหาความรู้โดยการใช้ทักษะทั้ง 4 อัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้กล่าวถึงความสำคัญของการ ใช้ภาษาในด้านการประกอบอาชีพว่า เมื่อบุคคล หนึ่งเติบโตขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องประกอบอาชีพ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตย่อมต้องมี ความสามารถในวิชาการแห่งวิชาชีพ อันได้มา จากการฟังและการอ่าน ในขณะเดียวกันก็ย่อม จะต้องสามารถสื่อสารถ่ายทอดและพัฒนา ความรู้ให้ผู้อื่นได้ประจักษ์ ผู้ที่สามารถทำให้ ผู้อื่นเข้าใจในความคิด ความรู้ของตนโดยการ พูดและการเขียนได้นั้น ย่อมมีโอกาสก้าวหน้า ได้มากกว่าคนที่ไม่มีพัฒนาการ

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการ ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ นำวิธีสอนแบบซินดิเคทมาทดลองสอนให้กับ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เพื่อต้องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างก่อนและ หลังจากที่ได้รับการสอนแบบ ซินดิเค ทว่าแตกต่างกันเพียงใด ตลอดจนต้องการ ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ได้รับการ สอนแบบซินดิเคท และศึกษาความคิดเห็นของ ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทอันจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านความรู้ความเข้าใจ การตระหนักในปัญหา การรู้จักวิธีแก้ปัญหา และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบ อาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอน ภาษาไทยในระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์การ วิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ก่อนและหลังจากการได้รับ การสอนแบบซินดิเคท 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ ผู้เรียนในขณะที่ได้รับการสอนแบบ ซินดิเคท 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ ผู้เรียนที่ได้รับ การ สอนแบบซินดิเคท

5 สรุปผลการวิจัย คะแนน SDt ก่อนการเรียน 11.782.85 13.90* หลังการเรียน 16.192.56 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดลองค่าทีของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังจากที่ได้รับการสอนแบบ ซินดิเคท *p.01 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลังจากที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ หลังจากที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการ ทดสอบก่อนที่จะได้รับการสอนแบบซินดิเคท

6 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หลังจากที่ ได้รับการสอนแบบซินดิเคทสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.001 ซึ่งแสดง ให้เห็นว่าการสอนแบบซินดิเคททำให้การเรียนภาษาไทย ก้าวหน้าขึ้น 2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ ได้รับการสอนแบบซินดิเคท ผลปรากฎ ว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ได้รับการ สอนแบบซินดิเคท ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของผู้เรียนใน ขณะที่ได้รับการสอนแบบซินดิเคทในพฤติกรรมด้านการ แสดงความคิดเห็น การพูดและทำอย่างมีเหตุผล การ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การให้ความร่วมมือใน กิจกรรมและความพึงพอใจในการทำกิจกรรมอยู่ในระดับดี และดีมาก พฤติกรรมด้านความกระตือรือร้นที่จะเรียนอยู่ใน ระดับดี และพฤติกรรมด้านการซักถามอยู่ในระดับพอใช้ถึง ดี 3) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่ได้รับ การสอนแบบซินดิเคท ผลปรากฏว่าผู้เรียนมีความคิดเห็น ต่อพฤติกรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ด้าน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ด้านวิธีสอน และด้าน กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

7 ขอบพระ คุณทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt การใช้วิธีสอนแบบซินดิเคทในการสอน วิชาภาษาไทย ของผู้เรียนระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางสาวปานแข รุ่งศรีฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google