งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการ สร้างแบบสอบถาม (Queries) โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วย เกม และวิธีการสอนแบบปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการ สร้างแบบสอบถาม (Queries) โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วย เกม และวิธีการสอนแบบปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการ สร้างแบบสอบถาม (Queries) โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วย เกม และวิธีการสอนแบบปกติ ผู้วิจัย นายธีรภัทร พึ่งเนตร

2 ความสำคัญและความเป็นมา ของปัญหา จากสภาพปัญหาในการเรียนการสอน รายวิชา จากสภาพปัญหาในการเรียนการสอน รายวิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 พบว่า การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 พบว่า ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบสาธิตและให้ ผู้เรียนปฏิบัติตาม ทำให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ได้ไม่คงทนถาวร ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบสาธิตและให้ ผู้เรียนปฏิบัติตาม ทำให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ได้ไม่คงทนถาวร ผู้สอนดูแลให้คำแนะนำในระหว่างการ ฝึกปฏิบัติไม่ทั่วถึง ผู้สอนดูแลให้คำแนะนำในระหว่างการ ฝึกปฏิบัติไม่ทั่วถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างวิธีการ เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ด้วยเกม และวิธีการสอนแบบ ปกติ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างวิธีการ เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ด้วยเกม และวิธีการสอนแบบ ปกติ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผลสัมฤ ทธิ์ ทางการ เรียน ผลสัมฤ ทธิ์ ทางการ เรียน รูปแบบการ เรียน การเรียนรู้แบบ ร่วมมือ (TGT) การสอนแบบ ปกติ

5 สมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ วิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือ โดย ใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่าง กลุ่มด้วยเกม สูงกว่าวิธีการสอน แบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ วิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือ โดย ใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่าง กลุ่มด้วยเกม สูงกว่าวิธีการสอน แบบปกติ

6 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ขั้นเตรียมเนื้อหา 2. ขั้นจัดทีม 3. ขั้นการเรียนรู้ 4. ขั้นการแข่งขัน 5. ขั้นยอมรับความสำเร็จ ของทีม

7 ตารางแสดงข้อมูลที่เก็บ รวบรวม จากตาราง พบว่า การทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ทั้งสองกลุ่มของผู้เรียน วิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแข่งขัน ระหว่างกลุ่มด้วยเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.75 คะแนน ส่วนวิธีการสอนแบบ ปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.42 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่าง กันเท่ากับ 1.33 คะแนน รูปแบบวิธีการ สอน N S.D. ผลต่าง ของ ค่าเฉลี่ ย tdf Sig 1 tail ed วิธีการสอน รูปแบบ TGT 3636 14. 75 2.5 0 1.33 2.4 36 70 0.0 09 วิธีการสอน แบบปกติ 3636 13. 42 2.1 3

8 สรุปผลการวิจัย ดังนั้น จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างผู้เรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแข่งขัน ระหว่างกลุ่มด้วยเกมสูงกว่าวิธีการ สอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของประ เด็จ แสนเมืองแก้ว (2552) ที่ทำการ วิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูง 2. ผู้เรียนมีการพัฒนา พฤติกรรมทางสังคม 3. ผู้สอนได้แนวทางในการ จัดการเรียนการสอน

10 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เรื่องการ สร้างแบบสอบถาม (Queries) โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วย เกม และวิธีการสอนแบบปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google