งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้แบบ ตารางการส่งงาน ในวิชาการส่งเสริมการขาย รหัส 2201 – 2208 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 3 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้แบบ ตารางการส่งงาน ในวิชาการส่งเสริมการขาย รหัส 2201 – 2208 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 3 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้แบบ ตารางการส่งงาน ในวิชาการส่งเสริมการขาย รหัส 2201 – 2208 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 3 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นางสาวนันท์นภัส นาราช วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นางสาวนันท์นภัส นาราช วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากการจัดการเรียนการสอนใน วิชาการส่งเสริมการขาย รหัสวิชา 2201 – 2208 ในปีการศึกษา 2553 ผู้สอนพบว่านักศึกษาที่เรียนใน รายวิชานี้บางส่วน ขาดความ รับผิดชอบในการส่งงาน ทำให้เกิด ปัญหาในการเรียนการสอน เนื่องจาก นักศึกษาขาดความตะหนัก และไม่ สามารถทราบด้วยตนเองว่ายังขาดส่ง งานใดบ้าง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบโดย ใช้แบบตารางการส่งงาน ในวิชาการ ส่งเสริมการขาย รหัส 2201 - 2208 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชาการ ส่งเสริมการขาย รหัส 2201 – 2208 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สาขางานการขาย วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 14 คน โดย แบ่งเป็น ชาย 5 คน และหญิง 9 คน

5 ตัวแปรที่ทำการศึกษา ตัวแปรต้นแบบตารางการส่งงาน ในรายวิชาการส่งเสริมการ ขาย รหัส 2201 – 2208 ตัวแปรตามความรับผิดชอบของ นักศึกษา ในรายวิชาการส่งเสริมการ ขาย รหัส 2201 – 2208 ตัวแปรต้นแบบตารางการส่งงาน ในรายวิชาการส่งเสริมการ ขาย รหัส 2201 – 2208 ตัวแปรตามความรับผิดชอบของ นักศึกษา ในรายวิชาการส่งเสริมการ ขาย รหัส 2201 – 2208

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 1. วิเคราะห์หลักสูตร และแผนการ จัดการเรียนรู้ วิชาการส่งเสริมการ ขาย รหัส 2201 – 2208 จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา เรียน 18 สัปดาห์ จำนวน 54 ชั่วโมง 2. ตารางสำหรับเก็บและบันทึก ข้อมูล ในรายวิชา การส่งเสริมการขาย รหัส 2201 – 2208 1. วิเคราะห์หลักสูตร และแผนการ จัดการเรียนรู้ วิชาการส่งเสริมการ ขาย รหัส 2201 – 2208 จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา เรียน 18 สัปดาห์ จำนวน 54 ชั่วโมง 2. ตารางสำหรับเก็บและบันทึก ข้อมูล ในรายวิชา การส่งเสริมการขาย รหัส 2201 – 2208

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตาราง แสดงจำนวนร้อยละของผลการพัฒนา ความรับผิดชอบของนักศึกษา ในการส่งใบงาน และ แบบฝึกหัดท้าย บท รายวิชา การส่งเสริมการขาย รหัส 2201 – 2208 ของนักศึกษาห้อง กข.3101 จำนวน 14 คน ตาราง แสดงจำนวนร้อยละของผลการพัฒนา ความรับผิดชอบของนักศึกษา ในการส่งใบงาน และ แบบฝึกหัดท้าย บท รายวิชา การส่งเสริมการขาย รหัส 2201 – 2208 ของนักศึกษาห้อง กข.3101 จำนวน 14 คน ผลการพัฒนา ความ รับผิดชอบ การส่งใบ งาน การส่ง แบบฝึกหั ด รวมคิด เป็น ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด 12 85.7 2 12 85.7 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด 2 14.2 8 2

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ จากตาราง แสดงให้เห็นว่า การ ใช้ตารางการส่งงาน สามารถพัฒนา ความรับผิดให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้ เนื่องจาก ผลการส่งงานทั้งการส่งใบ งาน และส่งแบบฝึกหัดท้ายบท ของ นักศึกษา กข.3101 จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 85.72 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 65

9 สรุปผลการศึกษา ผลการใช้ตารางการส่งงาน สามารถพัฒนาความรับผิดให้เกิด ขึ้นกับนักศึกษาได้ เนื่องจาก ผล การส่งงานทั้งการส่งใบงาน และส่ง แบบฝึกหัดท้ายบท ของนักศึกษา กข.3101 จำนวน 14 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.72 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 65

10 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. ผู้สอนมีแนวทางการพัฒนาความ รับผิดชอบที่เป็น แบบอย่างให้กับผู้ที่สนใจ จะได้ นำไปใช้ในรายวิชาอื่นได้ 2. ผู้เรียนมีแนวทางในการบันทึก ความจำของตนเอง เกี่ยวกับการส่งงาน โดยนำไปใช้ ในรายวิชาอื่นได้ 1. ผู้สอนมีแนวทางการพัฒนาความ รับผิดชอบที่เป็น แบบอย่างให้กับผู้ที่สนใจ จะได้ นำไปใช้ในรายวิชาอื่นได้ 2. ผู้เรียนมีแนวทางในการบันทึก ความจำของตนเอง เกี่ยวกับการส่งงาน โดยนำไปใช้ ในรายวิชาอื่นได้


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้แบบ ตารางการส่งงาน ในวิชาการส่งเสริมการขาย รหัส 2201 – 2208 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 3 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google