งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการ ลดจำนวนการออกกลางคันของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นายไพศาล บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการ ลดจำนวนการออกกลางคันของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นายไพศาล บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการ ลดจำนวนการออกกลางคันของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นายไพศาล บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนนับว่ามี การออกกลางคันในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 10 รวมถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ด้วยเช่นกัน ซึ่ง จะเห็นได้จากสถิติการออกกลางคันของนักศึกษาใน แต่ละปีดังนี้ * ปีการศึกษา 2552 คิดเป็นร้อยละ 14.53 * ปีการศึกษา 2553 คิดเป็นร้อยละ 13.06 * ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ได้มีความตระหนักและเห็น ความสำคัญของการออกกลางคันของนักศึกษา จึง ได้กำหนดแนวการแก้ไขปัญหา ในเชิงรุก โดยให้ครูที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาที่ขาด เรียนติดต่อกัน 3 วัน และ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

3 จากการดำเนินงานพบว่า ปีการศึกษา 2554 มี นักศึกษาที่ออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ 11.98 ซึ่งมีอัตราการออกกลางคัน ลดลงจากปีการศึกษา 2553 (13.06 – 11.98 ) คิดเป็นร้อยละ 1.08 ดังนั้นในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ได้มีความ ตระหนักถึงปัญหาการอกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จึงได้ศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการลดจำนวน การออกกลางคัน ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อลดจำนวนการออก กลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการ ลดจำนวนการออกกลางคัน ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปี การศึกษา 2556

5 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย นำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ใน การแก้ไขปัญหา การออก กลางคันของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ในปี การศึกษาต่อไป

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการดำเนินงาน โครงการลดจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยทำการศึกษาวิจัยกับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมี ปัญหา ใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ได้แก่ 1.1 ด้านการมาสาย 1.2 ด้านการหนีเรียน 1.3 ด้านการขาดเรียน 1.4 พฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติด 1.5 พฤติกรรมเสี่ยงด้านลักษณะชู้สาว

7 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 788 คน ได้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 3. ตัวแปรที่ศึกษา 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมี ปัญหา 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดำเนินงานโครงการลด จำนวน การออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2556

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของนักศึกษา ออกกลางคันของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2556

9 ผลการวิเคราะห์  จากตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่ออก กลางคันมากที่สุดคือนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.62 รองลงมา คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยการ คิดเป็น ร้อยละ 9.27 น้อยที่สุดคือนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.86  จากตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่ออก กลางคันมากที่สุดคือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิด เป็นร้อยละ 9.44 รองลงมา คือนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 8.97

10 สรุปผลการวิจัย ผลจากการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการ ออกกลางคันของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 จำนวนการออกกลางคันของ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.06 ปีการศึกษา 2554 จำนวนการออกกลางคันของ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.98 ปีการศึกษา 2555 จำนวนการออกกลางคันของ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.87 ปีการศึกษา 2556 จำนวนการออกกลางคันของ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.32  จากการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการออก กลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ จะเห็นได้ว่าจำนวนการออกกลางคัน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ลดลง อย่างต่อเนื่องทุกปี Thank You !!!


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการ ลดจำนวนการออกกลางคันของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นายไพศาล บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google