งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นายไพศาล บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นายไพศาล บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2556 นายไพศาล บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ปัญหาการวิจัย * ปีการศึกษา 2552 คิดเป็นร้อยละ 14.53
ปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนนับว่ามีการออกกลางคันในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 10 รวมถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติการออกกลางคันของนักศึกษาในแต่ละปีดังนี้ * ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 14.53 * ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.06 * ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้มีความตระหนักและเห็น ความสำคัญของการออกกลางคันของนักศึกษา จึงได้กำหนดแนวการแก้ไขปัญหา ในเชิงรุก โดยให้ครูที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน และ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

3 จากการดำเนินงานพบว่า ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาที่ออกกลางคัน
คิดเป็นร้อยละ ซึ่งมีอัตราการออกกลางคันลดลงจากปีการศึกษา 2553 (13.06 – ) คิดเป็นร้อยละ 1.08 ดังนั้นในปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ได้มีความ ตระหนักถึงปัญหาการอกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จึงได้ศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการออกกลางคัน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา เพื่อลดจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการออกกลางคัน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2556

5 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
นำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ในปีการศึกษาต่อไป

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา โดยทำการศึกษาวิจัยกับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา ใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ได้แก่ 1.1 ด้านการมาสาย 1.2 ด้านการหนีเรียน 1.3 ด้านการขาดเรียน 1.4 พฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติด 1.5 พฤติกรรมเสี่ยงด้านลักษณะชู้สาว

7 2.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 788 คน ได้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 3. ตัวแปรที่ศึกษา 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ นักศึกษากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดำเนินงานโครงการลดจำนวน การออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2556

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของนักศึกษาออกกลางคันของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556

9 ผลการวิเคราะห์ จากตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่ออกกลางคันมากที่สุดคือนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ รองลงมา คือนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยการ คิดเป็น ร้อยละ 9.27น้อยที่สุดคือนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.86 จากตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่ออกกลางคันมากที่สุดคือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 9.44 รองลงมา คือนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 8.97

10 สรุปผลการวิจัย Thank You !!!
ผลจากการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 จำนวนการออกกลางคันของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.06 ปีการศึกษา 2554 จำนวนการออกกลางคันของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.98 ปีการศึกษา 2555 จำนวนการออกกลางคันของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.87 ปีการศึกษา 2556 จำนวนการออกกลางคันของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.32 จากการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จะเห็นได้ว่าจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี Thank You !!!


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการลดจำนวนการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 นายไพศาล บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google