งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเอมอร กลัดเชื้อ นางสาวเอมอร กลัดเชื้อครูสาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเอมอร กลัดเชื้อ นางสาวเอมอร กลัดเชื้อครูสาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเอมอร กลัดเชื้อ นางสาวเอมอร กลัดเชื้อครูสาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน

2 ความสำคัญและความเป็นมา ของปัญหา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะ เห็นได้ว่าครูผู้สอนต้องมีวางแผนเตรียมการสอนให้มี ความพร้อมทั้งด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียน การสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ในการ เรียนการสอนหากนักศึกษามีเอกสารประกอบการ เรียนที่มีเนื้อหาสาระตรงกับคำอธิบายรายวิชา มี กิจกรรมที่จัดให้ตรงกับจุดประสงค์รายวิชา จะทำให้ นักศึกษาเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว สามารถทบทวนได้ด้วยตนเองเมื่อมีเวลาว่าง หรือ สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองหลังจากจบบทเรียน ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษาและครูผู้สอน

3 ในการสอนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดรหัส 2201-2207 ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและการ ปฏิบัติของเนื้อหาในการเรียนรู้ จึงควรที่จะต้อง จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนเอาไว้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการ แยกย่อยและจัดเรียงลำดับเนื้อหา อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลา สั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจได้เรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องและสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน ผู้สอนจึง ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอน วิชาการหาข้อมูล ทางการตลาด รหัส 2201-2207 ขึ้นมาใช้ในการเรียน การสอน

4 วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาการหาข้อมูลทาง การตลาด รหัส 2201-2207  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนการ สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการหาข้อมูลทาง การตลาด รหัส 2201-2207

5 ขอบเขตการวิจัย  ประชากร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้  กลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยตัวแทนมา 30 คน จาก กลุ่มนักศึกษาที่เรียนวิชา การหาข้อมูลการตลาด  ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาการหา ข้อมูลทางการตลาด ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอนที่สร้างขึ้น ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ที่สร้างขึ้น

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และ แบบบันทึกคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต้องใช้ควบคู่ กับแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด

7 การเก็บรวบรวมและการ วิเคราะห์ข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล 1. สร้างแบบบันทึกการให้คะแนน และสร้างแบบสอบถาม แล้ว ทดลองใช้เครื่องมือเบื้องต้น 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร ประกอบการวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด 3. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย  สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลความคิดเห็นของผู้เรียน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

8 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ข้อที่รายการประเมินค่า ร้อยละ ค่าเฉ ลี่ย 1 ตรงต่อเวลาในการสอน 90.604.53 2 เข้าสอนครบตามที่กำหนด 78.803.94 3 ใช้สื่อการสอนที่ช่วยให้เข้าง่ายขึ้น 76.803.84 4 มีความรู้ความสามารถในการสอนให้เข้าใจ เนื้อหาได้ดี 75.603.78 5 ตรวจงานและชี้แจงข้อบกพร่องของนักศึกษา 76.403.82 6 เปิดโอกาสให้นักศึกษา คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ 81.004.05 7 เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถาม ใน – นอกเวลา เรียน 87.004.35 8 สอนเนื้อหาครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน 79.203.96 9 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำตนเป็นตัวอย่างที่ ดี 75.603.78 10 โดยภาพรวมนักศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจาก เดิม 92.204.61 รวมเฉลี่ย 81.204.06

9 สรุปผลการวิจัย การสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการหาข้อมูลทาง การตลาด รหัสวิชา 2201-2207 เริ่มจากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องวิเคราะห์ สรุปและสร้างเป็นเอกสารประกอบการ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ วิชาการหาข้อมูลทาง การตลาด รหัสวิชา 2201-2207 นำไปใช้สอนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการขาย ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จำนวน 30 คน พบว่าการจัดการ เรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องปัจจัยที่มี ผลต่อการดำเนินธุรกิจ วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด รหัส วิชา 2201-2207 มีประสิทธิภาพ 80.25 และผู้เรียนมีความ พึงพอใจการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอนมีค่าเฉลี่ย 4.06 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

10 ข้อเสนอแนะ  ควรทำการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนกับหน่วยการ เรียนอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น  ควรมีทำการวิจัยเพื่อสร้างสื่อประกอบการสอนวิชาการหา ข้อมูลการตลาด เช่น E-Book, E–Learning ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเอมอร กลัดเชื้อ นางสาวเอมอร กลัดเชื้อครูสาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google