งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยการเรียนการสอน การสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยการเรียนการสอน การสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยการเรียนการสอน การสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด รหัสวิชา นางสาวเอมอร กลัดเชื้อ ครูสาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนต้องมีวางแผนเตรียมการสอนให้มีความพร้อมทั้งด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ในการเรียนการสอนหากนักศึกษามีเอกสารประกอบการเรียนที่มีเนื้อหาสาระตรงกับคำอธิบายรายวิชา มีกิจกรรมที่จัดให้ตรงกับจุดประสงค์รายวิชา จะทำให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว สามารถทบทวนได้ด้วยตนเองเมื่อมีเวลาว่าง หรือสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองหลังจากจบบทเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษาและครูผู้สอน

3 ในการสอนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดรหัส ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติของเนื้อหาในการเรียนรู้ จึงควรที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนเอาไว้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการ แยกย่อยและจัดเรียงลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน ผู้สอนจึงได้จัดทำเอกสารประกอบการสอน วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด รหัส ขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอน

4 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด รหัส เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด รหัส

5 ขอบเขตการวิจัย ประชากร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ กลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยตัวแทนมา 30 คน จากกลุ่มนักศึกษาที่เรียนวิชา การหาข้อมูลการตลาด ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น ความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบบันทึกคะแนนการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบบันทึกคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต้องใช้ควบคู่กับแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด

7 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล 1. สร้างแบบบันทึกการให้คะแนน และสร้างแบบสอบถาม แล้วทดลองใช้เครื่องมือเบื้องต้น 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด 3. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลความคิดเห็นของผู้เรียน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

8 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
ข้อที่ รายการประเมิน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 1 ตรงต่อเวลาในการสอน 90.60 4.53 2 เข้าสอนครบตามที่กำหนด 78.80 3.94 3 ใช้สื่อการสอนที่ช่วยให้เข้าง่ายขึ้น 76.80 3.84 4 มีความรู้ความสามารถในการสอนให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี 75.60 3.78 5 ตรวจงานและชี้แจงข้อบกพร่องของนักศึกษา 76.40 3.82 6 เปิดโอกาสให้นักศึกษา คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 81.00 4.05 7 เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถาม ใน – นอกเวลาเรียน 87.00 4.35 8 สอนเนื้อหาครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน 79.20 3.96 9 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี 10 โดยภาพรวมนักศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 92.20 4.61 รวมเฉลี่ย 81.20 4.06

9 สรุปผลการวิจัย การสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด รหัสวิชา เริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ สรุปและสร้างเป็นเอกสารประกอบการ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด รหัสวิชา นำไปใช้สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการขาย ชั้นปีที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จำนวน 30 คน พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด รหัสวิชา มีประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนมีค่าเฉลี่ย 4.06 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

10 ข้อเสนอแนะ ควรทำการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนกับหน่วยการเรียนอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ควรมีทำการวิจัยเพื่อสร้างสื่อประกอบการสอนวิชาการหาข้อมูลการตลาด เช่น E-Book , E–Learning ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยการเรียนการสอน การสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ วิชาการหาข้อมูลทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google