งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขางานการท่องเที่ยวใน วิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขางานการท่องเที่ยวใน วิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขางานการท่องเที่ยวใน วิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษาระดับปวช.2 สาขางานการท่องเที่ยวใน วิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษา ทท2101 บางคนขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนไม่ใส่ใจต่อการเรียนเท่าที่ควรส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดปัญหาและไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล สถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อ  พัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา ด้านการตั้งใจเล่าเรียน และ การตรงต่อเวลา 2. เพื่อประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา ด้านการตั้งใจเล่าเรียน และการตรงต่อเวลา   ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล สถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

4 ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และความรับผิดชอบตรงต่อเวลา ของนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 2 ห้อง ทท สาขาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 29 คน ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล สถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

5 เครื่องมือที่ใช้ เก็บข้อมูล
แบบประเมินงานกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ เก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น แบบบันทึกพฤติกรรม ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล สถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

6 1. นักศึกษามีพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษามีพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตนเองและต่อผู้อื่นเพิ่มขึ้น 2. นักศึกษามีพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มแบบมีปฏิสัมพันธ์ และช่วยเหลือในการเช้าชั้นเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ตรงเวลามากขึ้น ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล สถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt สาขางานการท่องเที่ยวใน วิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google