งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษาระดับปวช.2 สาขางานการท่องเที่ยวใน วิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษาระดับปวช.2 สาขางานการท่องเที่ยวใน วิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษาระดับปวช.2 สาขางานการท่องเที่ยวใน วิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการ ท่องเที่ยว การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษาระดับปวช.2 สาขางานการท่องเที่ยวใน วิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการ ท่องเที่ยว ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นาเชียงใหม่

2 ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล สถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่ นักศึกษา ทท 2101 บางคนขาดความ รับผิดชอบต่อการเรียนไม่ใส่ใจต่อการ เรียนเท่าที่ควรส่งผลให้การเรียนการ สอนเกิดปัญหาและไม่ต่อเนื่อง ปัญหาการ วิจัย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้การใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อ พัฒนาพฤติกรรมความ รับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษา ด้านการตั้งใจเล่าเรียน และ การตรงต่อเวลา 2. เพื่อประเมินพฤติกรรมความ รับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษา ด้านการตั้งใจเล่าเรียน และการตรงต่อเวลา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้การใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อ พัฒนาพฤติกรรมความ รับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษา ด้านการตั้งใจเล่าเรียน และ การตรงต่อเวลา 2. เพื่อประเมินพฤติกรรมความ รับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษา ด้านการตั้งใจเล่าเรียน และการตรงต่อเวลา ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล สถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่

4 ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล สถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่ ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการ จัดการเรียนรู้ที่สอดแทรก การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการ ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และความ รับผิดชอบตรงต่อเวลา ของ นักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 2 ห้อง ทท 2101 สาขาการท่องเที่ยว ปี การศึกษา 2554 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 29 คน

5 ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล สถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่ เครื่องมื อที่ใช้ เก็บ ข้อมูล เครื่องมื อที่ใช้ เก็บ ข้อมูล แบบประเมิน งานกลุ่ม แบบบันทึก พฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็น

6 สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษามีพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตนเองและต่อผู้อื่นเพิ่มขึ้น 2. นักศึกษามีพฤติกรรมการทำงานเป็น กลุ่มแบบมีปฏิสัมพันธ์ และช่วยเหลือในการเช้าชั้นเรียนใน รายวิชาอื่น ๆ ตรงเวลามากขึ้น สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษามีพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตนเองและต่อผู้อื่นเพิ่มขึ้น 2. นักศึกษามีพฤติกรรมการทำงานเป็น กลุ่มแบบมีปฏิสัมพันธ์ และช่วยเหลือในการเช้าชั้นเรียนใน รายวิชาอื่น ๆ ตรงเวลามากขึ้น ผู้วิจัย นางเอื้อมพร ธาตุทำเล สถานศึกษาที่สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของ นักศึกษาระดับปวช.2 สาขางานการท่องเที่ยวใน วิชาการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google