งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม 7 Segment สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม 7 Segment สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม 7 Segment สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชื่อผู้วิจัย นายวิเชียร จรัลวรกุลวงศ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นวิชาที่ อาศัยความรู้พื้นฐานในการต่อวงจร อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมภาษา C ดังนั้นนักศึกษาที่ต้องมีพื้นฐานในวงจร อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม ถ้า นักศึกษามีพื้นฐานไม่ดีพอและต้องศึกษา หน่วยเรียนที่มีความยากมากขึ้น จะทำให้ นักศึกษากลุ่มนี้มีความสนใจในการเรียน น้อยลง และส่งผลให้ผลการเรียนไม่ผ่านใน รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาในส่วนนี้จึงคิดการ วิจัยขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้อง ปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ พอใช้และในระดับดี ให้มีเกณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย - เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระ ต่างๆ ของหน่วยเรียนได้ง่าย เพราะสามารถ นำเสนอด้วยตัวหนังสือ ภาพและภาพเคลื่อนไหว - เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความตื่นตัวตลอดเวลาที่ เรียน เพราะมีสิ่งเล้าต่างๆ ได้แก่ ภาพและ ภาพเคลื่อนไหว - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการ สอนในรายวิชาต่างๆ

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร - ประชากร คือ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ - กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ห้อง ชอ.5101, ชอ.5102, สส.5101, สส.5102 จำนวน ทั้งหมด 76 คน ที่เรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวแปรต้น - สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segmentตัวแปรตาม - ทักษะในทำการทดลองเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment ได้ อย่างถูกต้อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment

5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 1. แผนการสอนหน่วยที่ 3 เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment 2. ใบงานที่ 3.2 เรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม 7 Segment 3. สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment 4. แบบฝึกหัด เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม 7 Segment 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment

6 การเก็บข้อมูล 1. นำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment ใช้ งานจริงร่วมกับการสอนและอธิบายประกอบใช้กับ ห้อง ชอ.5101, ชอ.5102 และสอนแบบบรรยาย ไม่ใช้สื่อการเรียนการสอนกับห้อง สส.5101, สส.5102 2. ทำการทดลองใบงานที่ 3.2 เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment และ ทำการเก็บคะแนนห้อง ชอ.5101, ชอ.5102 และ ห้อง สส.5101, สส.5102 ทำ 3. การแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการห้อง ชอ.5101- 5102 ทุกคน และทำการเก็บข้อมูล 4. ทำการเก็บคะแนนในหน่วยนี้

7 สรุปผลการวิจัย ห้องที่ใช้สื่อ ชอ 5101 – 5102 (35 คน ) ห้องที่ไม่ใช้สื่อ สส 5101 – 5102 (41 คน ) ระดับ คะแนน จำนวน คน ร้อยละระดับ คะแนน จำนวน คน ร้อยละ 0 – 538.570 – 5921.95 6 – 10617.146 – 101024.39 11 – 15514.2911 – 15921.95 16 – 202160.0016 – 201331.71

8 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เมื่อได้สื่อการเรียนการสอนที่ดีใน ระดับที่พอใจแล้วความจะประยุกต์ใช้กับ แผนการสอนหน่วยอื่นๆ ต่อไปเพื่อจะได้ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกๆ รายวิชา ข้อเสนอแนะ ควรทำสื่อการเรียนการสอน โดย ลองใช้วิธีอื่นๆ เพื่อทำการเปรียบเทียบ ระดับของผลคะแนนที่ได้เพื่อหาแนว ทางการพัฒนาที่ดีที่สุด

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม 7 Segment สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google