งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชื่อผู้วิจัย นายวิเชียร จรัลวรกุลวงศ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นวิชาที่อาศัยความรู้พื้นฐานในการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมภาษา C ดังนั้นนักศึกษาที่ต้องมีพื้นฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม ถ้านักศึกษามีพื้นฐานไม่ดีพอและต้องศึกษาหน่วยเรียนที่มีความยากมากขึ้น จะทำให้นักศึกษากลุ่มนี้มีความสนใจในการเรียนน้อยลง และส่งผลให้ผลการเรียนไม่ผ่านในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาในส่วนนี้จึงคิดการวิจัยขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และในระดับดี ให้มีเกณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆ ของหน่วยเรียนได้ง่าย เพราะสามารถนำเสนอด้วยตัวหนังสือ ภาพและภาพเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความตื่นตัวตลอดเวลาที่เรียน เพราะมีสิ่งเล้าต่างๆ ได้แก่ ภาพและภาพเคลื่อนไหว - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร
- ประชากร คือ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ห้อง ชอ.5101, ชอ.5102,สส.5101,สส.5102 จำนวนทั้งหมด 76 คน ที่เรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวแปรต้น - สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment ตัวแปรตาม - ทักษะในทำการทดลองเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment ได้อย่างถูกต้อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม Segment

5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. แผนการสอนหน่วยที่ 3 เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment 2. ใบงานที่ 3.2 เรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment 3. สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment 4. แบบฝึกหัด เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment

6 การเก็บข้อมูล 1. นำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment ใช้งานจริงร่วมกับการสอนและอธิบายประกอบใช้กับห้อง ชอ.5101, ชอ.5102 และสอนแบบบรรยายไม่ใช้สื่อการเรียนการสอนกับห้อง สส.5101,สส.5102 2. ทำการทดลองใบงานที่ 3.2 เรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment และทำการเก็บคะแนนห้อง ชอ.5101, ชอ.5102 และห้อง สส.5101,สส.5102 ทำ 3. การแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการห้อง ชอ ทุกคน และทำการเก็บข้อมูล 4. ทำการเก็บคะแนนในหน่วยนี้

7 สรุปผลการวิจัย ห้องที่ใช้สื่อ ชอ 5101 – 5102 (35 คน) ห้องที่ไม่ใช้สื่อ
สส 5101 – 5102 (41 คน ) ระดับคะแนน จำนวนคน ร้อยละ 0 – 5 3 8.57 9 21.95 6 – 10 6 17.14 10 24.39 11 – 15 5 14.29 16 – 20 21 60.00 13 31.71

8 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ ควรทำสื่อการเรียนการสอน โดยลองใช้วิธีอื่นๆ เพื่อทำการเปรียบเทียบระดับของผลคะแนนที่ได้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่ดีที่สุด การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เมื่อได้สื่อการเรียนการสอนที่ดีในระดับที่พอใจแล้วความจะประยุกต์ใช้กับแผนการสอนหน่วยอื่นๆ ต่อไปเพื่อจะได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกๆ รายวิชา

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาไมโครคอนโทรเลอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 7 Segment สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google