งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การใช้บทบาทสมมติที่มีต่อ ความนิยมไทย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวกานดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การใช้บทบาทสมมติที่มีต่อ ความนิยมไทย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวกานดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง

2 งานวิจัยเรื่อง การใช้บทบาทสมมติที่มีต่อ ความนิยมไทย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวกานดา สมุทร รัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโป ลีเทคนิคระยอง

3 ความ เป็นมา

4 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบความนิยมไทย ของนักเรียนที่ได้รับการใช้ บทบาทสมมติกับนักเรียนที่ได้รับ การสอนแบบปกติ 2. เพื่อเปรียบเทียบความนิยมไทย ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ บทบาทสมมติ 3. เพื่อเปรียบเทียบความนิยมไทย ของนักเรียนก่อนและหลังการสอน แบบปกติ

5 กรอบแนวคิดการ วิจัย ตัวแปร อิสระ ตัวแปร ตาม วิธีการพัฒนาความ นิยมไทย 2 วิธี คือ - การใช้ บทบาทสมมติ - การสอนแบบ ปกติ ความนิยมไทย

6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 4-5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ที่ได้ คะแนนจากแบบสอบถามความ นิยมไทยต่ำกว่าเปอร์เซนไทล์ที่ 25 ลง มา จำนวน 22 คน กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 ห้อง 4-5 วิทยาลัย อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ที่มีความนิยมไทยต่ำ กว่าเปอร์เซนไทล์ที่ 25 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่าง ง่ายจากประชากร และ สุ่มอย่างง่ายอีกครั้งเป็นกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุมกลุ่มละ 10 คน

7 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ได้แก่ 1. โปรแกรมความนิยมไทยโดย การใช้บทบาทสมมติ 2. โปรแกรมความนิยมไทยโดย การสอนแบบปกติ 3. แบบสอบถามความนิยมไทย

8 การเก็บรวบรวมและการ วิเคราะห์ข้อมูล 1. ขั้นก่อนทดลอง ทำการสอนก่อนการ ทดลอง (Pretest) โดยให้กลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุมตอบ แบบสอบถามความนิยมไทย 2. ขั้นดำเนินการทดลอง ดำเนินการ ทดลองโดยใช้บทบาทสมมติกับ กลุ่มทดลอง ตามโปรแกรมการใช้ บทบาทสมมติความนิยมไทย เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที จำนวน 10 ครั้ง ในวันจันทร์และวันพุธ เวลา 13.00 – 13.50 น. ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ. ศ. 2554 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ. ศ. 2554 ส่วนกลุ่ม ควบคุมได้รับการสอนแบบปกติตาม โปรแกรมการสอนแบบปกติ ความนิยมไทย เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที จำนวน 10 ครั้ง ในวันอังคารและ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 13.50 น. ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ. ศ. 2554 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ. ศ. 2554

9 การเก็บรวบรวมและการ วิเคราะห์ข้อมูล 3. การสอบหลังการทดลอง (Posttest) ให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุมทำแบบสอบถามความนิยมไทยอีก ครั้งหนึ่ง หลังจากใช้บทบาท สมมติและการสอนแบบปกติ โดยใช้ แบบสอบถามฉบับเดียวกับที่ใช้ ก่อนทดลอง 4. นำคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความ นิยมไทยทั้งสองครั้งมาทำการ วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

10 การเก็บรวบรวมและการ วิเคราะห์ข้อมูล 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความ นิยมไทยของนักเรียนที่ ได้รับการใช้บทบาทสมมติกับนักเรียนที่ได้รับ การสอนแบบปกติ โดยการ ทดสอบของ แมน วิทนีย์ (The Mann – Whitney U Test) 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความ นิยมไทยของนักเรียนที่ ได้รับการใช้บทบาทสมมติก่อนและหลังการใช้ บทบาทสมมติ โดยการ ทดสอบของ วิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched – Pairs Signed Rank Test) 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความ นิยมไทยของนักเรียนที่ ได้รับการสอนแบบปกติ ก่อนและหลังการสอน แบบปกติ โดยใช้การ ทดสอบของ วิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched – Pairs Signed Rank Test)

11 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนนิยมไทย ระหว่างกลุ่มทดลองที่ใช้บทบาทสมมติและ กลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ พบว่า การใช้บทบาทสมมติทำให้นักเรียนมี ความนิยมไทยสูงขึ้นกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความนิยม ไทยของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ บทบาทสมมติ พบว่า การใช้บทบาทสมมติ ทำให้นักเรียนมีความนิยมไทยสูงขึ้นอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความนิยม ไทยของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการสอน แบบปกติ พบว่า การสอนแบบปกติทำให้ นักเรียนมีความนิยมไทยสูงขึ้นอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

12 ประโยชน์ของการ วิจัย 1. ควรมีการศึกษาทดลองใช้วิธีการอื่น เช่น เทคนิคแม่แบบเพื่อ พัฒนาความนิยมไทยของนักเรียน 2. ควรทดลองใช้บทบาทสมมติพัฒนา ความนิยมไทยของนักเรียน ในระดับชั้นอื่น

13 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลี เทคนิคระยอง. งานวิจัยเรื่อง การใช้บทบาทสมมติที่มีต่อ ความนิยมไทย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวกานดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google