งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ วงจรพัฒนางาน Deming วิชาโครงการ ( 2101 – 5001 ) นักศึกษาสาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายวิเชฐ สินธุชัย สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ไม่รู้จะทำอย่างไร ร่วมกันคิด ประดิษฐ์ผลงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ PDCA วิชาโครงการ ชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ PDCA วิชาโครงการ ชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 วิธีการดำเนินการ ประชากร
ผู้เรียนชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 176 คน ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือ แบ่งเป็น 3 ชุด 1. การประเมินของอาจารย์ประกอบด้วย 1. การประเมินการวางแผนการทำงาน ด้านความรู้ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเครอท์สเกล จำนวน 4 ด้านประกอบด้วยขั้นตอนการทำงาน ทักษะในการปฏิบัติการใช้เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการ ความสมบูรณ์ของงานจำนวน 32 ข้อ

5 2. แบบประเมินของนักศึกษาประกอบด้วย การประเมินทักษะในการจัดการจากหัวหน้ากลุ่ม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ทสเกล ( Likert Scale ) ความขยันและความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและตั้งใจทำงาน ค้นคว้าด้วยความอดทน ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด จำนวน 32 ข้อ 3. ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ PDCA แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ทสเกล ( Likert Scale ) จำนวน 32 ข้อ

6 คุณภาพของเครื่องมือ สถิติที่ใช้
เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา โดยใช้เทคนิค IOC ได้ค่า ระว่า 0.60 – 1.00 สถิติที่ใช้ สถิติพรรณา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7 ผลการวิจัย ค่าเฉลี่ยของ การวางแผนในการดำเนินงานโครงการ
ค่าเฉลี่ย ของความตั้งใจทำงาน ในด้านความรู้

8 ค่าเฉลี่ยของความประหยัด อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
ค่าเฉลี่ย ของความตั้งใจในการทำงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม อันพึงประสงค์

9 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ PDCA
ทำให้นักศึกษารู้และเข้าใจกระบวนการทำงานอย่างเป็น ระบบและเป็นขั้นตอน สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ของตนเอง ทำให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพต่อไป 2. จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะ กระบวนการ PDCA พบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้าน การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ทราบผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ PDCA วิชา โครงการ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ทราบความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ PDCA วิชาโครงการ ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google