งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ วงจรพัฒนางาน Deming วิชาโครงการ ( 2101 – 5001 ) นักศึกษาสาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ วงจรพัฒนางาน Deming วิชาโครงการ ( 2101 – 5001 ) นักศึกษาสาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ วงจรพัฒนางาน Deming วิชาโครงการ ( 2101 – 5001 ) นักศึกษาสาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ นายวิเชฐ สินธุชัย สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ไม่รู้จะทำ อย่างไร ร่วมกันคิดประดิษฐ์ ผลงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้น ทักษะกระบวนการ PDCA วิชาโครงการ ชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะ กระบวนการ PDCA วิชาโครงการ ชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 วิธีการดำเนินการ ประชากร ผู้เรียนชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 176 คน ปี การศึกษา 2554 เครื่องมือ แบ่งเป็น 3 ชุด 1. การประเมินของอาจารย์ประกอบด้วย 1. การ ประเมินการวางแผนการทำงาน ด้านความรู้ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ของลิ เครอท์สเกล จำนวน 4 ด้านประกอบด้วย ขั้นตอนการทำงาน ทักษะในการปฏิบัติการใช้ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการ ความสมบูรณ์ของ งานจำนวน 32 ข้อ

5 2. แบบประเมินของนักศึกษาประกอบด้วย การ ประเมินทักษะในการจัดการจากหัวหน้ากลุ่ม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็น แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท สเกล ( Likert Scale ) ความขยันและความ รับผิดชอบ กระตือรือร้นและตั้งใจทำงาน ค้นคว้าด้วยความอดทน ทำงานเสร็จตามเวลา ที่กำหนด จำนวน 32 ข้อ 3. ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ PDCA แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท สเกล ( Likert Scale ) จำนวน 32 ข้อ

6 คุณภาพของเครื่องมือ – เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ความเที่ยงตรง เชิงโครงสร้างและเนื้อหา โดยใช้เทคนิค IOC ได้ค่า ระว่า 0.60 – 1.00 สถิติที่ใช้ – สถิติพรรณา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน

7 ผลการวิจัย ค่าเฉลี่ยของ การวางแผนในการ ดำเนินงานโครงการ ค่าเฉลี่ย ของความตั้งใจทำงาน ในด้านความรู้

8 ค่าเฉลี่ย ของความตั้งใจในการทำงานในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม อันพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ยของความประหยัด อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้าน คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

9 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ PDCA ทำให้นักศึกษารู้และเข้าใจกระบวนการทำงานอย่างเป็น ระบบและเป็นขั้นตอน สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ของตนเอง ทำให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพต่อไป 2. จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะ กระบวนการ PDCA พบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้าน การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

10 1. ทราบผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะ กระบวนการ PDCA วิชา โครงการ ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. ทราบความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ PDCA วิชาโครงการ ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ วงจรพัฒนางาน Deming วิชาโครงการ ( 2101 – 5001 ) นักศึกษาสาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google