งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะด้านการ สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโรงเรียนพณิชยการลาน นาเชียงใหม่ จัดทำโดย น. ส. อมรทิพย์ พึ่งเพียร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะด้านการ สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโรงเรียนพณิชยการลาน นาเชียงใหม่ จัดทำโดย น. ส. อมรทิพย์ พึ่งเพียร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะด้านการ สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโรงเรียนพณิชยการลาน นาเชียงใหม่ จัดทำโดย น. ส. อมรทิพย์ พึ่งเพียร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

2 การเรียนการสอนของโรงเรียนพณิชยการลานนา เชียงใหม่ได้เน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการ มุ่งเน้นทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษพบว่านักศึกษา จำนวน 60% ของนักศึกษาทั้งหมดสามารถเข้าใจและมี ความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษพอสมควร โดย วัดผลจากการสอบผ่านเกณฑ์ประเมินและวัดผล นักศึกษาจำนวน 40% ของนักศึกษาทั้งหมดยังไม่เข้าใจ และไม่สามารถนำภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการ สื่อสารได้ ทางโรงเรียนจึงมีการนำแบบทดสอบวินิจฉัย เข้ามาช่วยวิเคราะห์สาเหตุและข้อบกพร่องว่านักศึกษามี ความรู้หรือขาดความรู้ในส่วนใด ปัญหาการวิจัย

3 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงพัฒนาระบบแบบทดสอบ วินิจฉัยทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ นักศึกษาโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนา ให้เป็นแบบทดสอบวินิจฉัยออนไลน์ เพื่อทำให้ ทราบข้อบกพร่องด้านทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในแต่ละด้านของนักศึกษาสำหรับ นำมาใช้ในการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม กับนักศึกษาแต่ละคน ปัญหาการวิจัย

4 1. เพื่อพัฒนาระบบแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ 2. เพื่อทำให้ทราบข้อบกพร่องของนักศึกษา ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ นำไปปรับปรุงการเรียนการสอนและการสอน ซ่อมเสริม วัตถุประสงค์ของการวิจัย

5 การใช้งานระบบ แบบทดสอบวินิจฉัย - การสร้างแบบทดสอบ ที่มีคุณภาพ - การทำแบบทดสอบ ออนไลน์ - การวิเคราะห์ ข้อบกพร่อง ความพึงพอใจที่มีต่อ การใช้ระบบ แบบทดสอบวินิจฉัย  ข้อบกพร่องของ นักศึกษาด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  การเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับนักศึกษา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม กรอบแนวคิดการวิจัย

6 1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาของโรงเรียน พณิชยการลานนาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1,954 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ จำนวน 4 คนและนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ของโรงเรียน พณิชยการลานนาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 450 คน 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ระบบแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะด้านการสื่อสาร  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือ

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

8  ระบบแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาโรงเรียน พณิชยการลานนาเชียงใหม่ ทำให้ระบบงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยสามารถ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนทำให้ลด ระยะเวลาและมีความถูกต้องในการทำงาน มากขึ้นเช่น การออกแบบทดสอบ การ ประกาศผลสอบทันทีเป็นต้น สรุปผลการวิจัย

9  ผู้บริหารและอาจารย์สามารถนำข้อมูล ที่ได้จากการดำเนินงานมาช่วยในการวาง แผนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สรุปผลการวิจัย

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะด้านการ สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโรงเรียนพณิชยการลาน นาเชียงใหม่ จัดทำโดย น. ส. อมรทิพย์ พึ่งเพียร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google