งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพรพรรณ สนทอง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย การศึกษาผลการสอนหลักธรรม โดยใช้เรื่องสั้น ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพรพรรณ สนทอง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย การศึกษาผลการสอนหลักธรรม โดยใช้เรื่องสั้น ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพรพรรณ สนทอง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย การศึกษาผลการสอนหลักธรรม โดยใช้เรื่องสั้น ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

2 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนทุกสาขา ต้องเรียนวิชามนุษย สัมพันธ์ซึ่งเป็นวิชาที่มีหลักธรรม คำสั่ง สอนตามแนวทางพุทธศาสนา สอดแทรก ให้นักเรียนได้นำไปใช้เป็นแนวทาง ประพฤติปฏิบัติ และพัฒนาตนเองให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยหลักธรรมต่าง ๆ นั้น เป็นภาษาบาลีมีความหมายที่ยากแก่ การเข้าใจและจดจำ ดังนั้น ผู้สอนจึงหาวิธีการสอนรูปแบบ ต่าง ๆ ให้นักเรียน ได้เรียนรู้ เข้าใจ ความหมายในหลักธรรม และสามารถ นำไปใช้ เป็นแนวทางการดำเนิน ชีวิตประจำวันได้ โดยการนำเรื่องสั้นที่มี เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกระทำ การ แสดงออกการแก้ปัญหาชีวิตโดย สอดแทรกหลักธรรม ข้อคิดในแง่ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและจดจำ ได้มากขึ้น ปัญหาการวิจัย

3 เพื่อศึกษาผลการสอนหลักธรรมโดย ใช้เรื่องสั้น ในรายวิชา มนุษยสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรตาม ความรู้เกี่ยวกับ หลักธรรม ตัวแปรต้น วิธีการสอนโดย ใช้เรื่องสั้น

4 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ที่เข้ารับ การสอนโดยใช้เรื่องสั้นมีความรู้ เกี่ยวกับหลักธรรมมากขึ้น สมมติฐานของการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ห้อง CA01 CA02 CA03 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกรุงเทพการ บัญชีวิทยาลัย จำนวน 98 คน

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 1. เรื่องสั้นจำนวน 2 ชุด ชุดละ 2 เรื่อง ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง คำสอนของนก อินทรีย์ และธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ชุดที่ 2 เรื่องพ่อ และขนมคุกกี้ 2. ใบบันทึกการส่งงาน

6 การรวบรวมข้อมูล 1. ครูสอนโดยการบรรยายหลักธรรมแล้วให้นักเรียน เขียนหลักธรรมที่ตนเองรู้จักเป็นหลักธรรมประจำใจ โดยให้ แปลความหมายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวนักเรียน เองลงในสมุดจดงาน 2. นำหลักธรรมที่นักเรียนแต่ละคนเขียนมารวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ความเข้าใจ และการนำไปใช้ 3. ดำเนินการสอนเพิ่มเติมหลักธรรมต่างๆ ให้นักเรียน เข้าใจความหมายของคำศัพท์ จากนั้นแจกเอกสารชุดที่ 1 เรื่องคำสอนของนกอินทรีย์และธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ให้ นักเรียนอ่านและตอบคำถาม โดยนำหลักธรรมมาใช้ในการ แก้ปัญหาและให้ข้อคิดต่าง ๆ 4. นำแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำหลังจากอ่านเรื่องสั้นชุด ที่ 1 มาตรวจรวบรวมแล้วจึงดำเนินการแจกเอกสารชุดที่ 2 พ่อและขนมคุกกี้ ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถาม โดยนำ หลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและให้ข้อคิดต่าง ๆ 5. นำแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำ หลังจากอ่านเรื่องสั้น ชุดที่ 2 มาตรวจและรวบรวมผล 6. นำผลการเขียนหลักธรรมของนักเรียนแต่ละครั้งมา เปรียบเทียบจำนวน โดยคิดค่าเป็นร้อยละ

7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการ ดังนี้ พิจารณา หลักธรรมต่าง ๆ ที่นักเรียน เขียนตอบในสมุดจดงาน และแบบฝึกหัดแนบท้าย เรื่องสั้นทั้ง 2 ชุดมานับ จำนวน หาค่าร้อยละ

8 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ผลจากการรวบรวมผลงานของนักเรียน พบว่านักเรียน เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำ หลักธรรมไปใช้เป็นข้อคิดในชีวิตประจำวัน ได้มากขึ้น จากการเปรียบเทียบโดยการนับ จำนวนทั้ง 3 ครั้ง ดังนี้

9 สรุปผลการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลการสอนหลักธรรมโดย ใช้เรื่องสั้น ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนทุกคนเรียนรู้ เข้าใจ และ สามารถเขียนหลักธรรม ได้เป็นจำนวนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นางพรพรรณ สนทอง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย การศึกษาผลการสอนหลักธรรม โดยใช้เรื่องสั้น ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google