งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง วิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการจำต่อวิชา ฮาร์ดแวร์ และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระหว่างการเรียนแบบ ปกติและการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกหัดแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง วิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการจำต่อวิชา ฮาร์ดแวร์ และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระหว่างการเรียนแบบ ปกติและการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกหัดแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง วิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการจำต่อวิชา ฮาร์ดแวร์ และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระหว่างการเรียนแบบ ปกติและการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกหัดแผน ที่ความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัย น. ส สุนิสา แก้ว มา วิทยาลัยเทคโนโลยี รัตนโกสินทร์

2 1. ปัญหาของ การวิจัย จากประสบการณ์ การสอนที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาด ความรู้ การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นผลให้นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ

3 2. วัตถุประสงค์ การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความคงทนใน การจำต่อวิชา ฮาร์ดแวร์และ ยูทิลิตี้เบื้องต้น โดยใช้ แบบฝึกหัดแผนที่ความคิด (Mind Mapping)

4 3. กรอบแนวคิด ในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม (Independent Variables) (Dependent Variables ) การจัดการ เรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกหัด แผนที่ความคิด (Mind Mapping) 1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่อ วิชาฮาร์ดแวร์และ ยูทิลิตี้เบื้องต้น 2. ความคงทนใน การจำ

5 4. วิธีการ ดำเนินงานวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี รัตนโกสินทร์ จำนวน 38 คน 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี รัตนโกสินทร์ จำนวน 19 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม อย่างง่ายมาเป็นกลุ่มทดลอง

6 4. วิธีการ ดำเนินงานวิจัย ( ต่อ ) 2. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2.2 แบบฝึกหัดแผนที่ความคิด 2.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 2.4 แบบสังเกตการทํางาน

7 5. ผลการ วิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบปกติและการ เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกหัดแผนที่ความคิด จากตารางที่ 5.1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อ วิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัดแผนที่ ความคิด สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05

8 5. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ( ต่อ ) ตารางที่ 5.2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนใน การจำของผู้เรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มาแล้ว 2 สัปดาห์ จากตาราง 5.2 พบว่าผลการเปรียบเทียบความคงทน ในการจำของผู้เรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มาแล้ว 2 สัปดาห์ ต่อวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้ เบื้องต้น ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบฝึกหัดแผนที่ความคิด สูงกว่านักเรียน ที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 การ ทดสอบ N คะแนน เฉลี่ย หลัง เรียน คะแนนเฉลี่ย หลังเรียน มาแล้ว 2 สัปดาห์ S.DtSig กลุ่ม ควบคุม 1917.4714.373.35 - 3.41.002 กลุ่ม ทดลอง 1920.6817.472.18

9 6. สรุป ผลการวิจัย (1) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัดแผนที่ ความคิด เมื่อพิจารณาจากการทำ แบบทดสอบหลังเรียนปรากฏว่า ค่าของ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (2) ผลสัมฤทธิ์จากการทำแบบทดสอบ หลังจากที่นักเรียน เรียนวิชาฮาร์ดแวร์และ ยูทิลิตี้เบื้องต้นผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ โดย ใช้เทคนิคการสอนด้วยแบบฝึกหัดแผนที่ ความคิด พบว่านักเรียนมีความคงทนใน การจำสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

10 7. ผลงาน นักเรียน จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง วิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการจำต่อวิชา ฮาร์ดแวร์ และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระหว่างการเรียนแบบ ปกติและการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกหัดแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google