งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM website กรมสุขภาพจิต 1. รายชื่อผู้จัดทำ นายปวเรศ ชาวเวียง 54160258 นายณัฐวัฒน์ ทิพย์อมรวิวัฒน์ 54160373 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM website กรมสุขภาพจิต 1. รายชื่อผู้จัดทำ นายปวเรศ ชาวเวียง 54160258 นายณัฐวัฒน์ ทิพย์อมรวิวัฒน์ 54160373 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM website กรมสุขภาพจิต 1

2 รายชื่อผู้จัดทำ นายปวเรศ ชาวเวียง 54160258 นายณัฐวัฒน์ ทิพย์อมรวิวัฒน์ 54160373 2

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ ตัวอย่างเว็บไซต์ การเตรียมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู้ การวัดผล การยกย่องชมเชยและให้รางวัล อ้างอิง 3

4 ตัวอย่างเว็บไซต์ กรมสุขภาพจิต 4

5 กระบวนการบริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม การเตรียมการและปรับเปลี่ยน พฤติกรรม (Transition and Behavior)  นโยบายและทิศทางการเสริมสร้าง กรมสุขภาพจิต สู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ นพ. ยงยุทธ วงศ์ ภิรมย์ศานติ์  แนวทางการประสานและสนับสนุน การขยายเคือข่ายบริการสุขภาพจิต และจิตเวช 5

6 กระบวนการบริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม การสื่อสาร (Communication) มีการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายใน องค์กรและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์ ภายนอก คือ  ข่าวสาร KM  คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต ออนไลน์  KM Link  คลังความรู้  ชุมชนแนวปฏิบัติ  KM’s Gallery 6

7 กระบวนการบริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools)  มี ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practices–CoPs) ไว้แลกเปลี่ยนความรู้  ใช้ search engine ในการค้นหาข้อมูล ภายในเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการค้นหา  มีแบบทดสอบสุขภาพจิต 7

8 กระบวนการบริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม การเรียนรู้ (Learning) มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้กับคนในองค์กร โดยผ่านสื่อต่างๆ  สินทรัพย์ KM เช่น เอกสารการประชุม ต่างๆ  เว็บไซต์ KM  งานนำเสนอในการประชุม / อบรม / สัมมนา 8

9 กระบวนการบริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม การวัดผล (Measurements) มีเครื่องมือในการวัดผลของการดำเนินงาน คือ  สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด  สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์  การประเมินภาพรวม ความพึงพอใจต่อ ระบบ  ความสะดวกในการเข้าถึงระบบ 9

10 กระบวนการบริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม การยกย่องชมเฉยและให้รางวัล (Recognition and Reward)  มีการจัดการประกวดงานนำเสนอ KM ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 10

11 อ้างอิง http://www.km.dmh.go.th/ 11


ดาวน์โหลด ppt KM website กรมสุขภาพจิต 1. รายชื่อผู้จัดทำ นายปวเรศ ชาวเวียง 54160258 นายณัฐวัฒน์ ทิพย์อมรวิวัฒน์ 54160373 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google