งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการองค์ความรู้ การจัดการความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการองค์ความรู้ การจัดการความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการองค์ความรู้ การจัดการความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศ

2 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ปี 2552 กำหนด / สร้าง องค์ความรู้ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ สรุปบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ แผนพัฒนาองค์ความรู้ ( สร้างใหม่ ) แผนดำเนินการ / ปฏิบัติ

3 แผนพัฒนาองค์ความรู้ จำแนกองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์ กรม ชลประทาน เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของศูนย์สารสนเทศ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารให้สามารถสนับสนุนการใช้งาน ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา

5 องค์ความรู้ที่จำเป็น การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ ระบบและอุปกรณ์ที่รองรับระบบที่จะ พัฒนาขึ้น การออกแบบระบบฐานข้อมูล โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบ การติดตั้ง ทดสอบและประเมินระบบ การจัดทำคู่มือ ระบบสื่อสารต่างๆ ระบบ PABX ระบบ VoIP

6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ เป้าประสงค์ : มีระบบป้องกันความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผน : จำนวนครั้งที่ระบบเครือข่ายใช้งาน ไม่ได้

7 องค์ความรู้ที่จำเป็น ภัยคุกคาม ไวรัส การ แพร่กระจาย และการป้องกัน พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การป้องกันระบบเครือข่าย การจ้างบำรุงรักษา การสำรองและกู้คืนข้อมูล ระบบป้องกันไฟกรรโชก พรบ สื่อสารโทรคมนาคม การบริหารจัดการระบบ เครือข่าย การใช้งานระบบและเครือข่าย

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ เป้าประสงค์ : มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการ สื่อสารที่เหมาะสม ตัวชี้วัด : คุณภาพเว็บไซต์

9 องค์ความรู้ที่จำเป็น การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การบริหารจัดการข้อมูล การใช้เครื่องมือในการพัฒนา เว็บไซต์ การกำหนดสิทธิและการเข้าถึง ข้อมูล พรบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10 แผนดำเนินการ / ปฏิบัติ เลือกองค์ความรู้ที่จะดำเนินการ 1 องค์ ความรู้

11 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ บ่งชี้ความรู้ คณะทำงานสำรวจ รวบรวม สร้างองค์ความรู้ จัดหมวดหมู่ ประมวลกลั่นกรอง เผยแพร่ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ติดตามผลการใช้องค์ความรู้

12 องค์ความรู้ การจัดการความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

13 พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

14 พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550

15 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ประกาศใช้ 18 มิถุนายน 2550 มีผลบังคับใช้ 18 กรกฎาคม 2550 ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เชื่อมต่อหรือ ให้บริการ อินเตอร์เน็ต การดำเนินการ เก็บข้อมูลการจราจร ย้อนหลัง 90 วัน

16 บทลงโทษ ปรับทันที 200000 บาท และปรับรายวัน 5000 บาท จำคุก และ ปรับ 1000 - 600000 บาท ผู้รับโทษ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ องค์กร

17 การสร้างและเก็บระบบข้อมูล การจราจรทางอินเตอร์เน็ต

18 พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พรบ สื่อสารโทรคมนาคม การป้องกันระบบเครือข่าย การบริหารจัดการระบบ เครือข่าย การใช้งานระบบและเครือข่าย ไวรัส การแพร่กระจาย และการ ป้องกัน การสำรองและกู้คืนข้อมูล ระบบป้องกันไฟกรรโชก การจ้างบำรุงรักษา

19 การประกวดการจัดการองค์ ความรู้ จำนวนองค์ความรู้ จำนวนบทเรียน จำนวนเอกสาร จำนวนครั้งในการจัดการ แลกเปลี่ยนความรู้ รูปแบบการนำเสนอ (Web Page)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการองค์ความรู้ การจัดการความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google