งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 3 รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 3 รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 3 รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

2 อะไร? อย่างไร? ในการพัฒนาเป็นโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นักวิชาการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ(สธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) โทร 081-8855365, 081-9518499 E-mail:Suttipong_va@hotmail.com “ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ”

3 ในขณะที่ระบบสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง ต่อเนื่อง มีองค์กรใหม่ๆ ผู้แสดงบทบาทเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน ระดับท้องถิ่นและชุมชน หน่วยงานสาธารณสุขซึ่งเดิมเคยผูกขาดงานด้านนี้ก็ต้อง ปรับบทบาท ตลอดจนตำแหน่งแห่งที่ของตนในบริบทใหม่ คือ ต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อการพัฒนาและ ความอยู่รอด นี่คือเหตุผลที่เราต้องหันมาสนใจกับการสร้าง “นวัตกรรม” เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส

4 โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน นวัตกรรม คือ การนำเอาสิ่งใหม่ๆ หรือ การปรับปรุง วิธีการ/กระบวนการใหม่ๆ แล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการ พัฒนา ซึ่งจะทำให้การพัฒนามีความแตกต่างจากการที่เคย ดำเนินการอยู่ โรงเรียน คือ สถานที่เรียนรู้ ให้ความรู้ และสอนความรู้ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน คือ อะไร? ชุมชนที่มีการนำสิ่งที่มีอยู่ มาปรับปรุงให้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีการใช้แผน ที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา จน เกิดผลสำเร็จ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การ พัฒนาให้ชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปขยายผลต่อได้

5 ใครเป็นผู้สร้างโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ต้องร่วมมือกันหลายกลุ่ม/องค์กร โดย... ชุมชน เป็นฐานสำคัญและเป็นผู้สร้างโครงการและ มาตรการทางสังคม อปท. บริหารจัดการและสนับสนุนทรัพยากรในการ ดำเนินงาน รวมทั้งสร้างมาตรการท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข สนับสนุนการสร้างความ ร่วมมือ และมาตรการทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ร่วมสนับสนุนและ ดำเนินงาน

6 โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน จะต้องมีการพัฒนา อะไรบ้าง? มีการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM) เป็น เครื่องมือ มีการสร้างงาน/โครงการ ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพจนเกิดผลงาน หรือ ผลสำเร็จที่ชัดเจน มีการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ และแผนการถ่ายทอด ความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนอื่นๆ เพื่อขยายผล ต่อไปได้

7 ขั้นตอนการใช้ SRM ในพื้นที่โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน วิเคราะห์ บริบทชุมชน กำหนดทิศ ทางการ พัฒนา กำหนดประเด็น และนิยาม ตาราง 11 ช่อง เปิดงาน ติดตามผล/ ประเมิน เปิด โรงเรียน นวัตกรรมฯ มีการบริหารและ สนับสนุนวิชาการ ทุกขั้นตอน

8 ตั้ง รนสช. การเตรียมชุมชน การเตรียม วิทยากรจังหวัด ทำ ความตกลงกับ ท้องถิ่น 1. ทำความ เข้าใจ 3. ประเด็นตั้ง ต้น 2. สถานที่ / สนับสนุน 3. มอบ ภารกิจ 2. บทบาท / ประเมิน 1. คัดเลือก เตรียมผู้ ถ่ายทอด 2. เตรียมเรื่อง 1. เลือกสื่อ กิ จ ก ร ร ม งาน ? 1>2>3 วันที่... KPI กำหนด ความ ต่อเนื่อง ของ โครงการ ได้ วิทยากร แสดง บทบาทได้ ผู้ถ่ายทอด แสดง บทบาทได้

9 เปิด รนสช. การพัฒนา โครงการ นวัตกรรมสุขภาพ การเตรียมการ สอน การสร้างหลักสูตร 2. สร้างหลักสูตร ตามความต้องการ ของผู้เรียน 1. รับสมัคร / จัด กลุ่มผู้เรียน 1. สำรวจความ ต้องการของ ผู้เรียน 2. สร้าง แผนการสอน 3. เลือกเนื้อหา / กิจกรรมการเรียน / สอน / สร้างสื่อ 2. ทำบัญชี / คัดเลือก โครงการ นวัตกรรมฯ 3. กำหนดจุดเด่น ( Input,process หรือ Output) 1. สร้างโครงการ นวัตกรรมฯให้ สมบูรณ์ กิ จ ก ร ร ม งาน วันที่... KPI 3. ทดสอบ หลักสูตร KPI พิสูจน์ จุดเด่น ตาม เงื่อนไข ได้ ผ่าน เกณฑ์ ทดสอบ กิจกรรม การเรียน / สอนผ่าน

10 กรม เขต / ภาค วิทยากร กลางเขต / จังหวัด จังหวัด อำเภอ อปท. รพสต. ชุมชน ( ผู้นำ / อสม / ฯลฯ ) เตรียม นโยบาย เตรียม พัฒนา ทักษะของ บุคลากร สร้างแผน ที่ SLM ร่วม ระหว่าง กรม เตรียม ข้อมูล วิชาการ พัฒนา ทักษะ SRM กำหนด ประเด็น สร้าง ตาราง 11 ช่องร่วม ระหว่าง กรม ร่วมสร้าง ทีม วิทยากร เขต เตรียม แผน ขับเคลื่อน งาน สร้าง รร. นวัตกรรม ขยายงาน SRM พื้นที่ กำหนด คุณภาพ รร./ งาน / วิทยากร ตั้งคณะ ทำงาน ระดับ จังหวัด เตรียม แผนขยาย งาน เตรียม แผน สนับสนุน งานพื้นที่ ประสาน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะ ทำงาน ระดับอำเภอ เตรียม โครงการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสาน งานพื้นที่ เป้าหมาย กำหนด นโยบาย อปท. เตรียม แผน สนับสนุน ร่วมกับรพ. สต./ ชุมชน ปรับ แผนงาน สุขภาพให้ สอดคล้อง เตรียม แผนงาน / ข้อมูล วิเคราะห์ สถานการ ณ์ PP ร่วม งานกับ กลุ่ม / องค์กรใน พื้นที่ เตรียม แผนรักษา คุณภาพ งาน วิชาการ สร้าง โครงการ คัดกรอง / เฝ้าระวัง กำหนด มาตรการ สังคม ริเริ่มสร้าง นวัตกรรม สร้างแผน ชุมชนใหม่

11 กรม เขต / ภาค วิทยากร กลางเขต / จังหวัด จังหวัด อำเภอ อปท. รพสต. ชุมชน ( ผู้นำ / อสม / ฯลฯ ) ขับเคลื่อน งานตาม นโยบาย สนับสนุน มาตรการ ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อน งานตาม นโยบาย บริหาร จัดการ SRM ในพื้นที่เขต M,E&I * ความก้าว หน้าอย่าง ต่อเนื่อง พัฒนา รร. นวัตกรรมใน พื้นที่ เป้าหมาย 1 แห่ง / อำเภอ รักษา คุณภาพ รร. นวัตกรรมฯ สนับสนุน การฝึกทักษะ SRM ของ จังหวัด / อำเภอ ขยายงาน SRM สร้างทักษะ บริหาร จัดการ SRM ให้บุคลากร ทำ M,E&I จัดการ นวัตกรรม สนับสนุน มาตรการ ทางวิชาการ สนับสนุน ทรัพยากร ร่วม ดำเนินงาน ในพื้นที่ เป้าหมาย M,E&I พื้นที่ เป้าหมาย จัดการ โครงการ ฝึกงาน ระหว่าง พื้นที่ผ่าน รร. นวัตกรรมฯ ขับเคลื่อน งานให้เชื่อม กับกองทุน สุขภาพฯ สนับสนุน มาตรการ สังคม ร่วม ดำเนินงาน โรงเรียน นวัตกรรมฯ สนับสนุน นวัตกรรม ของชุมชน สนับสนุน มาตรการ วิชาการ สร้าง สมรรถนะทาง วิชาการ สนับสนุน โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สนับสนุน วิชาการแก่ โรงเรียน นวัตกรรมฯ สร้าง โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สร้างและ ดำเนิน มาตรการ สังคม สร้าง หลักสูตรและ สอนใน โรงเรียน นวัตกรรมฯ

12 ส่วนที่ 4 การวางแผนการดำเนินงานในระดับอำเภอ/ตำบล

13 ดำเนินงานคัด กรอง / เฝ้าระวัง สร้างโครงการ ชุมชน ใช้ข้อมูล / สื่อสาร / ความรู้ ( กิจกรรมเสริม ) ดำเนินมาตรการ ทางสังคม ประชุมตกลงร่วมงาน ระหว่างสาขา ประช าชน ภา คี กลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ / พฤติกรรม กิจกรรมเพิ่ม ทักษะ แผนปฏิบัติการพื้นฐาน(Micro-SLM) สร้างจากยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับประชาชน (สนับสนุนด้วยการพัฒนากระบวนการและพื้นฐานที่วางไว้ใน SLM)

14 อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุน ทรัพยากรอย่าง เพียงพอและต่อเนื่อง ( ไข้เลือดออก ) บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่เหมาะสม ( ผู้สูงอายุ ) ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่ มีประสิทธิภาพ ( เบาหวาน ) ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชนปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ / พฤติกรรม ( ทุกประเด็นพร้อมมาตรการ ) ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดยชุมชน ( อาหารปลอดภัย ) ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ( วัยรุ่น วัยเรียน ) ชุมชน มี มาตรการทาง สังคม ( จัดการขยะ ชุมชน ) 7 เป้าประสงค์พื้นฐานของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ตาม Road Map

15


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 3 รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google