งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2555 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2555 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2555 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน

2 พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ เพิ่มคุณภาพ บัณฑิตภายใต้ สิ่งแวดล้อม เมือง มหาวิทยาลัย และความเป็น สากล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บัณฑิตเป็นผู้มุ่งทำความดี สร้าง ความสุข พัฒนาความสามารถและ พร้อมทำงานเพื่อส่วนรวม

3 พันธกิจยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์พันธกิจยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ผลงานด้านการวิจัยและการบริการ สังคมเป็นฐานอ้างอิงที่สำคัญสำหรับ ภาคใต้ตอนบนและประเทศ สร้างเสริม คุณค่า งานวิจัย และบริการ สังคม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 2

4 พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์พันธกิจยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ พัฒนา อุทยาน การศึกษา เพื่อการ เรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และตลอด ชีวิต พัฒนา อุทยาน การศึกษา เพื่อการ เรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และตลอด ชีวิต เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นภาคี ยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมแห่งภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้

5 พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พันธกิจยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์พันธกิจยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ เพิ่ม สมรรถนะ องค์กร เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น องค์กรสมรรถนะสูง

6 พันธกิจยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์พันธกิจยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ งานเพิ่มผล คนเป็นสุข ชื่นชม คุณค่า บุคลากร พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 5

7 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต้สิ่งแวดล้อมเมือง มหาวิทยาลัยและความเป็นสากล พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต้สิ่งแวดล้อมเมือง มหาวิทยาลัยและความเป็นสากล

8 เป้าหมายการให้บริการ 8 บัณฑิตเป็นผู้ มุ่งทำความดี สร้างความสุข พัฒนา ความสามารถ และพร้อม ทำงานเพื่อ ส่วนรวม มีการจัดการ เรียนการสอนที่ มีคุณภาพ มาตรฐานบรรลุ เป้าหมาย หลักสูตร บัณฑิตสามารถ ตอบสนองความ ต้องการของ ตลาดแรงงานมี ความพร้อมใน การทำงานและ สร้างงานได้ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เข้าสู่ รูปแบบ Active Learning และความเป็น สากล ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมี คุณภาพและมีพลวัต

9 9 บัณฑิตเป็นผู้ มุ่งทำความดี สร้างความสุข พัฒนา ความสามารถ และพร้อม ทำงานเพื่อ ส่วนรวม มีการจัดการ เรียนการสอนที่ มีคุณภาพ มาตรฐานบรรลุ เป้าหมาย หลักสูตร บัณฑิตสามารถ ตอบสนองความ ต้องการของ ตลาดแรงงานมี ความพร้อมใน การทำงานและ สร้างงานได้ ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาตามเวลาปกติ(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น) ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษา ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์

10 เป้าหมายการให้บริการ 10 บัณฑิตเป็นผู้ มุ่งทำความดี สร้างความสุข พัฒนา ความสามารถ และพร้อม ทำงานเพื่อ ส่วนรวม ส่งเสริมและ พัฒนา กิจกรรม นักศึกษาให้มี ลักษณะเชิง สร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกัน กับชุมชนทั้ง ภายในและ ภายนอก มหาวิทยาลัย สร้างปัจจัยเอื้อให้มหาวิทยาลัยสรรค์สร้าง เมืองแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีปัญญาและ คุณธรรมเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน

11 11 บัณฑิตเป็นผู้ มุ่งทำความดี สร้างความสุข พัฒนา ความสามารถ และพร้อม ทำงานเพื่อ ส่วนรวม ส่งเสริมและ พัฒนา กิจกรรม นักศึกษาให้มี ลักษณะเชิง สร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกัน กับชุมชนทั้ง ภายในและ ภายนอก มหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยและร่วมกับ ชุมชนภายนอก ผลผลิต: การพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์

12 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและบริการสังคม

13 เป้าหมายการให้บริการ 13 ผลงานด้าน การวิจัยและ การบริการ สังคมเป็น ฐานอ้างอิงที่ สำคัญ สำหรับ ภาคใต้ ตอนบนและ ประเทศ มีผลงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์ที่มี คุณภาพเป็นที่ ยอมรับ สามารถ นำไปใช้ ประโยชน์พัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมภาคใต้ ตอนบนให้ สามารถ แข่งขันได้ มีผลงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์ที่มี คุณภาพเป็นที่ ยอมรับ สามารถ นำไปใช้ ประโยชน์พัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมภาคใต้ ตอนบนให้ สามารถ แข่งขันได้ มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based Research) ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค ธุรกิจเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ

14 14 ผลงานด้าน การวิจัยและ การบริการ สังคมเป็น ฐานอ้างอิงที่ สำคัญ สำหรับ ภาคใต้ ตอนบนและ ประเทศ มีผลงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์ที่มี คุณภาพเป็นที่ ยอมรับ สามารถ นำไปใช้ ประโยชน์พัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมภาคใต้ ตอนบนให้ สามารถ แข่งขันได้ มีผลงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์ที่มี คุณภาพเป็นที่ ยอมรับ สามารถ นำไปใช้ ประโยชน์พัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมภาคใต้ ตอนบนให้ สามารถ แข่งขันได้ ผลลัพธ์ ผลผลิต : ผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับจาก หน่วยงานภายนอก ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ผ่านการรับรองการใช้ประโยชน์จาก หน่วยงาน/ชุมชน ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์

15 เป้าหมายการให้บริการ 15 ผลงานด้าน การวิจัยและ การบริการ สังคมเป็น ฐานอ้างอิงที่ สำคัญ สำหรับ ภาคใต้ ตอนบนและ ประเทศ มีคณาจารย์ และนักวิจัยที่มี สมรรถนะด้าน การวิจัยสูง สามารถพัฒนา และเผยแพร่ ผลงานได้ เพิ่มขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในงานวิจัยสู่สากลและ พัฒนานวัตกรรม ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง นักวิจัยใหม่และคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4

16 16 ผลงานด้าน การวิจัยและ การบริการ สังคมเป็น ฐานอ้างอิงที่ สำคัญ สำหรับ ภาคใต้ ตอนบนและ ประเทศ มีคณาจารย์ และนักวิจัยที่มี สมรรถนะด้าน การวิจัยสูง สามารถพัฒนา และเผยแพร่ ผลงานได้ เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ ผลผลิต : ผลงานวิจัย/งานนวัตกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิง(citation)ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับทุน ทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับเชิญ นำเสนอผลงานวิจัย(Plenary/Invited Speakers)ในที่ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ

17 เป้าหมายการให้บริการ 17 ผลงานด้าน การวิจัยและ การบริการ สังคมเป็น ฐานอ้างอิงที่ สำคัญ สำหรับ ภาคใต้ ตอนบนและ ประเทศ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของเครือข่าย บริการวิชาการ ภายนอก เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการสังคมให้ ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 วัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ โครงการเครือข่ายสัมพันธ์

18 18 ผลงานด้าน การวิจัยและ การบริการ สังคมเป็น ฐานอ้างอิงที่ สำคัญ สำหรับ ภาคใต้ ตอนบนและ ประเทศ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของเครือข่าย บริการวิชาการ ภายนอก ผลลัพธ์ ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ผลประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ จากผู้ใช้บริการทุกโครงการ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายที่ร่วมมือ กันอย่างเป็นทางการ(MOU)และมีกิจกรรมความร่วมมือ ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ???

19 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ฯ

20 เป้าหมายการให้บริการ 20 มหา วิทยาลัย เป็นภาคี ยุทธศาสตร์ ในการสร้าง สังคมแห่ง ภูมิปัญญา และการ เรียนรู้ มหา สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรของ มหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ของสังคม ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบ บริหาร สินทรัพย์ ที่มีประ สิทธิ ภาพ มีระบบ บริหาร สินทรัพย์ ที่มีประ สิทธิ ภาพ วัตถุประสงค์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร สินทรัพย์ แผนงาน/โครงการ

21 21 มหา วิทยาลัย เป็นภาคี ยุทธศาสตร์ ในการสร้าง สังคมแห่ง ภูมิปัญญา และการ เรียนรู้ มหา ผลลัพธ์ ผลผลิต : การบริหารสินทรัพย์ มีระบบ บริหาร สินทรัพย์ ที่มีประ สิทธิ ภาพ มีระบบ บริหาร สินทรัพย์ ที่มีประ สิทธิ ภาพ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการด้าน การเป็นอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ฯเพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ความสามารถในการหารายได้ เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : มีจำนวนแหล่งทุนจากภายนอกที่ หลากหลายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์

22 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มสมรรถนะองค์กร

23 23 มหา วิทยาลัย วลัย ลักษณ์ เป็น องค์กร สมรรถ นะสูงมหา นะสูง มีระบบบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ และสนับ สนุนการ ดำเนินงาน ของ มหาวิทยาลัย ให้บรรลุ เป้าหมายได้ ทุกภารกิจ มีระบบบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ และสนับ สนุนการ ดำเนินงาน ของ มหาวิทยาลัย ให้บรรลุ เป้าหมายได้ ทุกภารกิจ วัตถุประสงค์ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการ สื่อสารขององค์กร แผนงาน/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ ผลลัพธ์ โครงการ OFI-CQI ยุทธศาสตร์ที่ 7

24 24 มหา วิทยาลัย วลัย ลักษณ์ เป็น องค์กร สมรรถ นะสูงมหา นะสูง มีระบบบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ และสนับ สนุนการ ดำเนินงาน ของ มหาวิทยาลัย ให้บรรลุ เป้าหมายได้ ทุกภารกิจ มีระบบบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ และสนับ สนุนการ ดำเนินงาน ของ มหาวิทยาลัย ให้บรรลุ เป้าหมายได้ ทุกภารกิจ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ผลผลิต : การบริหารจัดการ ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละความสำเร็จตาม เป้าหมายผลผลิตหน่วยงาน ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการ ดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษา

25 25 มหา วิทยาลัย วลัย ลักษณ์ เป็น องค์กร สมรรถ นะสูงมหา นะสูง มีบุคลากร ทุกระดับที่มี ความรู้และ ทักษะใน การทำงาน สูง วัตถุประสงค์ เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการ เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการ เป้าหมายการให้บริการ ผลลัพธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 8

26 26 มหา วิทยาลัย วลัย ลักษณ์ เป็น องค์กร สมรรถ นะสูงมหา นะสูง มีบุคลากร ทุกระดับที่มี ความรู้และ ทักษะใน การทำงาน สูง วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากร ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนนวัตกรรมการทำงานที่ เกิดขึ้น ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ???

27 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 5 ชื่นชมคุณค่าบุคลากร

28 28 งานเพิ่ม ผล คน เป็นสุข มีการ ส่งเสริมให้มี การ ปรับปรุง คุณภาพงาน ผ่านการ วิจัย(R2R) ผลลัพธ์ ประยุกต์ใช้หลักคิดของการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือการ พัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป้าหมายการให้บริการ วัตถุประสงค์ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R) แผนงาน/โครงการ

29 29 งานเพิ่ม ผล คน เป็นสุข มีการ ส่งเสริมให้มี การ ปรับปรุง คุณภาพงาน ผ่านการ วิจัย(R2R) ผลลัพธ์ ผลผลิต : การพัฒนาองค์กร/บุคลากร วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ ประกาศเกียรติคุณยกย่อง/ชื่นชม ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของหน่วยงานทีเข้าร่วม โครงการ R2R ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของโครงการ R2Rที่ ดำเนินการประสบผลสำเร็จต่อจำนวนโครงการR2Rที่เข้า ร่วมทั้งหมด

30


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2555 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google