งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

*เนื้อหาส่วนที่2 เครื่องมือช่วยการสืบค้น CMUL OPAC One Search

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "*เนื้อหาส่วนที่2 เครื่องมือช่วยการสืบค้น CMUL OPAC One Search"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 *เนื้อหาส่วนที่2 เครื่องมือช่วยการสืบค้น CMUL OPAC One Search
2. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ นศพ. ฐานข้อมูล e-Books ฐานข้อมูล Journals, e-Journals 3. บริการออนไลน์ ของห้องสมุด

2 เครื่องมือช่วยการสืบค้น CMUL OPAC
ประโยชน์ เพื่อสืบค้นทรัพยากร ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

3 ช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือสืบค้น CMUL OPAC
คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาส่วนบุคคล Tablet, Smart Phone, Computer Notebook ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สืบค้นจากที่บ้าน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย

4 ช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือสืบค้น CMUL OPAC
จากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

5 วิธีการสืบค้น CMUL OPAC
การสืบค้น แบบทราบชื่อหนังสือ หรือชื่อของทรัพยากร

6 วิธีการสืบค้น CMUL OPAC

7 การค้นทรัพยากรที่มีในห้องสมุดแพทย์ฯ
Location : Medicine reserve medicine Medical – Store Medical Living Library

8 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง(Subject)
การสืบค้น แบบยังไม่รู้ชื่อหนังสือ แต่มีเรื่องที่ต้องการค้นคว้า ตัวอย่าง ค้นหาเรื่องเกี่ยวกับ Vaccine วิธีที่ 1

9 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง(Subject)

10 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง(Subject)
ตัวอย่าง ค้นหาเรื่องเกี่ยวกับ Vaccine วิธีที่ 2

11 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง(Subject)

12 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง(Subject)

13 One Search เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรจากทุกแหล่ง ทุกฐานข้อมูลที่มีให้บริการของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

14 หน้าแสดงผล One Search

15 One Search

16 ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ
มีให้บริการ

17 การใช้ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ

18 การใช้ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ

19 การใช้ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ
แสดงข้อมูลสารบัญ พร้อมลิงค์เข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการอ่าน

20 การใช้ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ

21 ฐานข้อมูล วารสารตัวเล่ม ที่มีในห้องสมุดแพทย์ฯ

22 ฐานข้อมูล วารสารตัวเล่ม ที่มีในห้องสมุดแพทย์ฯ

23 ฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ ที่มีในห้องสมุดแพทย์ฯ

24 ฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ ที่มีในห้องสมุดแพทย์ฯ

25 *ฐานข้อมูลแนะนำ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาแพทย์
*ใช้ได้เฉพาะในเครือข่ายคณะแพทย์ และ มช

26 McGraw-Hill Access Medicine
คือ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences นอกจากนี้ ในฐานข้อมูลยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น Multimedia, คลังข้อสอบ USMLEasy Lite เพื่อใช้เตรียมตัวสอบ USMLE , คลังข้อมูลยา , Guidelines และ Case files สำหรับฝึกและใช้ความรู้ที่มีทางคลินิกอย่างถูกต้อง ทั้งการตั้งคำถาม การตอบ การสรุปใจความ และประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการรักษาผู้ป่วย

27 McGraw-Hill Access Medicine
Browse : ตามหัวข้อที่สนใจ

28 McGraw-Hill Access Medicine

29 McGraw-Hill Access Medicine

30 McGraw-Hill Access Medicine
Browse : Drug เลือกดูข้อมูลเกี่ยวกับยา ชื่อยาโดยทั่วไป ชื่อยาทางการค้า ประเภทของยา คู่มือสำหรับผู้ป่วย

31 McGraw-Hill Access Medicine

32 McGraw-Hill Access Medicine
Browse : LANGE EDUCATIONAL LIBRARY เพื่อเลือกตามสาขาที่สนใจ

33 USMLE คือ ฐานข้อมูลคลังข้อสอบทางการแพทย์ เพื่อการทดสอบตนเองของนักศึกษา และเตรียมตัวสอบใบประกอบโรคศิลป์ เพื่อใช้ในการเข้าฝึกอบรมและ เรียนต่อในสาขาเฉพาะทางของแพทย์ในอเมริกา (United State Medical Licensing Examination) ประกอบด้วยข้อสอบ Step 1 (Basic Science) , Step 2 CK (Clinical Knowledge) และ Step 3 CS (Clinical Skill) รวมกว่า 6,800 ข้อ

34 USMLE

35 USMLE แต่ละ Step มี 100 ข้อ

36

37 Self-Assessment Test

38 Self-Assessment Test

39 บริการ VPN (Virtual Private Network)

40 บริการ VPN (Virtual Private Network)

41 บริการ VPN (Virtual Private Network)

42 บริการออนไลน์ ของห้องสมุดแพทย์ฯ
บริการข่าวสารห้องสมุด และตอบคำถามช่วยการค้นคว้า

43 บริการออนไลน์ ของห้องสมุดแพทย์ฯ
แจ้งข่าวสารของห้องสมุด เช่น รายการหนังสือใหม่, ฐานข้อมูลทดลองใช้, การอบรม และกิจกรรมต่างๆ

44 บริการออนไลน์ ของห้องสมุดแพทย์ฯ

45 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt *เนื้อหาส่วนที่2 เครื่องมือช่วยการสืบค้น CMUL OPAC One Search

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google