งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งเสริมการเกษตร
โดย นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 1

2 ระบบส่งเสริมการเกษตร
ระบบส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมการเกษตร ทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2

3 หลักการของระบบส่งเสริมการเกษตร
1. ใช้ศูนย์บริการฯ (ศบกต.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. อาสาสมัครเกษตร กลุ่ม/เครือข่าย ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงาน และเรียนรู้ และทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Learning and Working) 4. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน 3

4 แนวทางการดำเนินงาน 1. เสริมหนุนให้ ศบกต. สามารถทำงานได้ในการพัฒนาการเกษตรในระดับตำบล 2. สร้างเป้าหมายร่วมในการปฏิบัติงานในทุกระดับ 3. ใช้ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถพร้อม (Knowledge Worker) 4. ปรับเปลี่ยนบทบาทวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ และพัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนเอง 4

5 ของระบบส่งเสริมการเกษตร
องค์ประกอบ ของระบบส่งเสริมการเกษตร ระบบปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ระบบสนับสนุน การปฏิบัติงาน 5

6 6

7 ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่
7

8 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน เกษตรอำเภอ
เพื่อให้มีระบบที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดแผนงาน/โครงการพัฒนาการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และ เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 2 3 8

9 ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่
ประกอบด้วยการทำงาน 2 ระดับ คือ ระดับอำเภอ  กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่  การจัดทำข้อมูลการเกษตร ระดับตำบล  การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  การจัดการเรียนรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การให้บริการทางการเกษตร  การส่งเสริมกลุ่ม/เครือข่าย 9 9 9

10 แผนภูมิระบบปฏิบัติงานในพื้นที่
กลุ่ม/เครือข่าย แผนพัฒนาการเกษตร การเรียนรู้ บริหารจัดการ(ศบกต.) ข้อมูล การบริการ กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 10 10

11 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง ปี 2553)
11

12 วัตถุประสงค์ สนับสนุน จนท.ส่งเสริมฯ ทุกระดับให้สามารถ 1
ปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกรมฯ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ จนท. ในพื้นที่ 1 2 12

13 องค์ประกอบ การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ในการปฏิบัติงาน 1
การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การติดตามและประเมินผล 1 2 3 4 5 13

14 การเสริมสร้างขีดความสามารถ ของบุคลากรฯ
เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประชุมเพื่อการบริหาร การฝึกอบรมเฉพาะกิจ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การนิเทศงาน 14

15 เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ประกอบด้วย - การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร - การประชุม เพื่อการบริหาร 15

16 เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
1 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สัมมนา เจ้าภาพ การจัดเวที NW ส่วนกลาง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี RW เขต ปีละ 3 ครั้ง PW จังหวัด DW อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง 16

17 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2 เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร ประชุม เจ้าภาพ การจัดเวที ผู้บริหารกรมฯ ส่วนกลาง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ หน่วยงาน ทุกเดือน กษจ./หน.ส่วนฯ ระดับเขต เขต ทุก 3 เดือน 17

18 เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร (ต่อ)
2 เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร (ต่อ) ประชุม เจ้าภาพ การจัดเวที PM จังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง MM เดือนละ 1 ครั้ง / สัปดาห์ที่ 4 DM อำเภอ เดือนละ 1 ครั้ง / สัปดาห์ที่ 1 WM ทุกสัปดาห์ (1 วัน) 18

19 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ (National Workshop: NW) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เขต ศูนย์ปฏิบัติการ และจังหวัด ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ร่วมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ดำเนินการจัดโดยส่วนกลาง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 19

20 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop: RW) เพื่อเป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติงาน การติดตามนิเทศงาน และประเมินผลในระดับเขต พร้อมทั้งการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 20

21 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (Provincial Workshop: PW) เพื่อเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด กำหนดจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ จังหวัดสามารถเชิญศูนย์ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม 21

22 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (District Workshop: DW) เพื่อเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยระดับจังหวัดเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง กำหนดจัดอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ในสัปดาห์ที่ 3 โดยอาจแบ่งสายรวมอำเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อำเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ 22

23 เวทีประชุมเพื่อการบริหาร
1. การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 2. การประชุมสำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ 3. การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 4. การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน (Provincial Meeting: PM) 5. การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting: MM) 6. การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (District Monthly Meeting: DM) 7. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting: WM) 23

24 กิจกรรมของระบบส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2554
ระดับเขต การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) จำนวนเขตละ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน วันละ 900 บาท /คน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต จำนวนเขตละ 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน วันละ 130 บาท/คน 24

25 กิจกรรมของระบบส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2554
ระดับจังหวัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) จำนวนจังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละ 1 วันๆละ 100 บาท สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) จำนวนจังหวัดละ 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วันๆละ 100 บาท 25

26 แนวทางการจัด RW 1. ผู้จัด : สสข. ทั้ง 6 เขต
1. ผู้จัด : สสข. ทั้ง 6 เขต 2. จำนวนที่จัด 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 3. บุคลเป้าหมาย - จนท. จังหวัด 3 กลุ่ม/ฝ่าย จำนวน 3 คน/จังหวัด - จนท. ศูนย์ปฏิบัติการ 1 คน/ศูนย์ - จนท. เขต/ส่วนกลาง 4. ช่วงเวลาการจัด - RW1 : กลาง ธค.53 – มค.54 - RW2 : เมย. – พค.54 - RW3 : สค.54 26

27 แนวทางการจัด RW 5. เนื้อหาใน RW - RW1 : เน้น การเตรียมการ/การวางแผน
27

28 ปฏิทินการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
28

29 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2554
29

30 การบันทึกแผนและผลการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2554
30

31 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2554
เป็นการบันทึกข้อมูล แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร บันทึกข้อมูลในระบบ Online ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กรมส่งเสริมการเกษตร 31

32 ข้อมูลที่จะต้องบันทึก
แผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร แผนตามรายกิจกรรม 7 กิจกรรม : PW, MM, PM, DM, DW, WM, นิเทศงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Upload File : xxx.pdf) รายงานผลการปฏิบัติงาน 5 กิจกรรม (PW, DW, DM, MM และผลการนิเทศงาน) 32

33 การเข้าสู่โปรแกรมบันทึกข้อมูล
หรือ เข้าระบบที่ website กองวิจัยฯ แล้วคลิก “ปฏิทินระบบส่งเสริมฯ” 33

34 คลิก รายการที่จะดำเนินการ
คลิก รายการที่จะดำเนินการ 34

35 การดำเนินงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2554
สนง.เกษตรจังหวัดจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการ เกษตร และจัดทำแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งบันทึกแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานในโปรแกรม Computer online ที่ web กองวิจัย หรือที่ 35

36 การดำเนินงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2554
ใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนางาน โดยยึดประเด็นงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 36

37 สวัสดี 37


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google