งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 1

2 ระบบส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ส่งเสริมการเกษตร ทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่และการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2

3 1. ใช้ศูนย์บริการฯ (ศบกต.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. อาสาสมัครเกษตร กลุ่ม/เครือข่าย ร่วมสนับสนุน การดำเนินงาน 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการ ปฏิบัติงาน และเรียนรู้ และทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Learning and Working) 4. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน 1. ใช้ศูนย์บริการฯ (ศบกต.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน 2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. อาสาสมัครเกษตร กลุ่ม/เครือข่าย ร่วมสนับสนุน การดำเนินงาน 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการ ปฏิบัติงาน และเรียนรู้ และทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Learning and Working) 4. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน 3

4 1. เสริมหนุนให้ ศบกต. สามารถทำงานได้ในการ พัฒนาการเกษตรในระดับตำบล 2. สร้างเป้าหมายร่วมในการปฏิบัติงานในทุกระดับ 3. ใช้ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมี ขีดความสามารถพร้อม (Knowledge Worker) 4. ปรับเปลี่ยนบทบาทวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ และ พัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนเอง 1. เสริมหนุนให้ ศบกต. สามารถทำงานได้ในการ พัฒนาการเกษตรในระดับตำบล 2. สร้างเป้าหมายร่วมในการปฏิบัติงานในทุกระดับ 3. ใช้ความรู้เป็นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมี ขีดความสามารถพร้อม (Knowledge Worker) 4. ปรับเปลี่ยนบทบาทวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ และ พัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชนเอง 4

5 ระบบปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ระบบสนับสนุน การปฏิบัติงาน 5

6 6

7 7 ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่

8 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน เกษตรอำเภอ เพื่อให้มีระบบที่เชื่อมโยงกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดแผนงาน/โครงการพัฒนาการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และ เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 8 123

9 ประกอบด้วยการทำงาน 2 ระดับ คือ 9 ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่ 9

10 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่ม/เครือข่าย การเรียนรู้ การบริการข้อมูล แผนพัฒนา การเกษตร กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ บริหาร จัดการ (ศบกต.) แผนภูมิระบบปฏิบัติงานในพื้นที่ 10

11 11

12 สนับสนุน จนท.ส่งเสริมฯ ทุกระดับให้สามารถ ปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกรมฯ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ จนท. ในพื้นที่ 12 12

13 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การติดตามและประเมินผล 13 1 2345

14 การเสริมสร้างขีดความสามารถ ของบุคลากรฯ 1.เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร  สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามระบบส่งเสริม การเกษตร  ประชุมเพื่อการบริหาร 2.การฝึกอบรมเฉพาะกิจ 3.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.การนิเทศงาน 1.เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร  สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามระบบส่งเสริม การเกษตร  ประชุมเพื่อการบริหาร 2.การฝึกอบรมเฉพาะกิจ 3.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.การนิเทศงาน 14

15 ประกอบด้วย - การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร - การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร - การประชุม เพื่อการบริหาร - การประชุม เพื่อการบริหาร 15

16 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สัมมนาเจ้าภาพการจัดเวที NWส่วนกลางอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี RWเขตปีละ 3 ครั้ง PWจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี DWจังหวัดอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง 16 1

17 เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร 17 2

18 18 2 เวทีการประชุมเพื่อการบริหาร (ต่อ)

19 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 1.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ (National Workshop: NW) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เขต ศูนย์ปฏิบัติการ และจังหวัด ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ร่วมทั้ง เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ดำเนินการจัดโดยส่วนกลาง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 19

20 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 2.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (Regional Workshop: RW) เพื่อเป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติงาน การ ติดตามนิเทศงาน และประเมินผลในระดับเขต พร้อมทั้งการ สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 20

21 3.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (Provincial Workshop: PW) เพื่อเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดได้ ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด กำหนดจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ จังหวัดสามารถเชิญศูนย์ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 21

22 4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (District Workshop: DW) เพื่อเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยระดับ จังหวัดเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง กำหนดจัด อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ในสัปดาห์ที่ 3 โดยอาจ แบ่งสายรวมอำเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อำเภอ หมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร 22

23 เวทีประชุมเพื่อการบริหาร 1.การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 2.การประชุมสำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ 3.การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 4.การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน (Provincial Meeting: PM) 5.การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting: MM) 6.การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (District Monthly Meeting: DM) 7.ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting: WM) 1.การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 2.การประชุมสำนัก/กอง/เขต/ศูนย์ 3.การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต 4.การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน (Provincial Meeting: PM) 5.การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting: MM) 6.การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (District Monthly Meeting: DM) 7.ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting: WM) 23

24 กิจกรรมของระบบส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ระดับเขต  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) จำนวนเขตละ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน วันละ 900 บาท /คน  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต จำนวนเขตละ 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน วันละ 130 บาท/คน 24

25 ระดับจังหวัด  สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) จำนวนจังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละ 1 วันๆละ 100 บาท  สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) จำนวนจังหวัดละ 6 ครั้ง ๆ ละ 1 วันๆละ 100 บาท กิจกรรมของระบบส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 25

26 แนวทางการจัด RW 1.ผู้จัด : สสข. ทั้ง 6 เขต 2.จำนวนที่จัด 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 3.บุคลเป้าหมาย - จนท. จังหวัด 3 กลุ่ม/ฝ่าย จำนวน 3 คน/จังหวัด - จนท. ศูนย์ปฏิบัติการ 1 คน/ศูนย์ - จนท. เขต/ส่วนกลาง 4.ช่วงเวลาการจัด - RW1 : กลาง ธค.53 – มค.54 - RW2 : เมย. – พค.54 - RW3 : สค.54 26

27 5.เนื้อหาใน RW - RW1 : เน้น การเตรียมการ/การวางแผน - RW2 : เน้น การติดตามงาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - RW3 : เน้น การสรุปผลการดำเนินงานและรวบรวมองค์ความรู้ แนวทางการจัด RW 27

28 28

29 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2554 29

30 การบันทึกแผนและผลการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2554 http://research.doae.go.th http://www.research.doae.go.th/AES 30

31 เป็นการบันทึกข้อมูล แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานตาม ระบบส่งเสริมการเกษตร บันทึกข้อมูลในระบบ Online ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2554 31

32 ข้อมูลที่จะต้องบันทึก 1.แผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร แผนตามรายกิจกรรม 7 กิจกรรม : PW, MM, PM, DM, DW, WM, นิเทศงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Upload File : xxx.pdf) 2.รายงานผลการปฏิบัติงาน 5 กิจกรรม (PW, DW, DM, MM และผลการนิเทศงาน) 32

33 การเข้าสู่โปรแกรมบันทึกข้อมูล 1.http://www.research.doae.go.th/aes หรือ 2.เข้าระบบที่ website กองวิจัยฯ http://www.research.doae.go.th/ แล้วคลิก “ ปฏิทินระบบ ส่งเสริมฯ ” 33

34 คลิก รายการที่จะ ดำเนินการ 34

35 การดำเนินงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2554  สนง.เกษตรจังหวัดจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการ เกษตร และจัดทำ แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งบันทึกแผน/รายงานผล การปฏิบัติงานในโปรแกรม Computer online ที่ web กองวิจัย หรือที่ http://www.research.doae.go.th/aes 35

36 การดำเนินงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2554 36  ใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือช่วยใน การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ใช้การจัดการ ความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเกษตร  สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนางาน โดยยึด ประเด็นงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

37 37


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google