งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตเพื่อ การเรียนการ สอน เวลา 3 ชั่วโมง หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บ เล็ตฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตเพื่อ การเรียนการ สอน เวลา 3 ชั่วโมง หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บ เล็ตฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตเพื่อ การเรียนการ สอน เวลา 3 ชั่วโมง หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บ เล็ตฯ

2 จุดประสงค์ของการ ฝึกอบรม 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวคิดในการจัดตั้ง ศูนย์บริการแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการ สอนของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ต ฯ

3 2. เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ ศูนย์บริการ แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

4 3. เพื่อให้สามารถ ดำเนินการ ใน การตรวจนับ ลงทะเบียน แท็บ เล็ตเพื่อการเรียน การสอนตาม รูปแบบที่กำหนดได้ หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

5 4. เพื่อให้สามารถ ดำเนินการ ขยาย ผลแก่ผู้บริหาร โรงเรียน ครูและ บุคลากร หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

6 5. เพื่อให้สามารถ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ ใช้แท็บเล็ต เพื่อ การเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

7 รูปแบบการฝึกอบรม 1. การฟังบรรยายจากคณะ วิทยากร ( 30 นาที ) 2. แบ่งกลุ่มระดมสมอง ( 40 นาที ) 3. การนำเสนอผลงาน ( 60 นาที ) 4. สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม หน่วยที่ 5 ซักถามปัญหา (20 นาที ) หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

8 สื่อ อุปกรณ์ เอกสาร คู่มืออบรม ปฏิบัติการ บูรณา การใช้แท็บเล็ตเพื่อ ยกระดับการเรียนการ สอน ใบความรู้ ใบงาน หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

9 การวัดและ ประเมินผล แบบสอบถาม (Online) แบบสังเกต หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

10 ช่องทางการ สื่อสาร หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

11 เว็บไซต์ ศึกษานิเทศก์ http://www.tha itablet.net หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

12 http://www.thaitablet.net/nited_ online_2.pdf ( คู่มือติดตั้งระบบ ออนไลน์ ) หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

13 http://www. ipad-thailand.com หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บ เล็ตฯ

14 http://www.obec.go.th หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

15 http://www.tec hno.bopp.go.th หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

16 •Thaitablet2012 @gmail.com www.facebook.c om/thaitablet หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บ เล็ตฯ

17 •ระดับเขตพื้นที่การศึกษา •ระดับกลุ่มเครือข่าย •ระดับโรงเรียน ศูนย์ •เว็บไซต์ FaceBook เกี่ยวกับ BP, KM •ระบบนิเทศ ติดตาม และวัด ประเมินผลการใช้ •การให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ Online บริการ •Logistic •การบำรุงรักษา การส่งเครื่องชำรุด •ระบบจัดการแท็บเล็ต (M-TIMS) •EduStore •การพัฒนาเนื้อหา Learning Object •การเสริมแรงการใช้ Tablet แท็บ เล็ต หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

18

19 1.การจัดส่งไปที่ เขตพื้นที่ การศึกษา (สพป.) 2.การตรวจนับที่ เขตพื้นที่ การศึกษา (สพป.) 3.จัดเก็บเข้า คลังแท็บเล็ต 4.กลุ่มเครือข่าย รับเครื่องจาก สพป. 5.โรงเรียนรับ เครื่องจาก สพป. 6.โรงเรียน ตรวจสอบเครื่อง พร้อมตรวจสอบ,ส่งคืน 7.การ ลงทะเบียน ข้อมูล นร.,Tablet 8.การใช้ วัดผล ประเมินผลการ ใช้ สรุปขั้นตอนที่สำคัญ หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตฯ

20 การจัดเตรียมข้อมูลแพคกิ้งและ ลงทะเบียน 1. ข้อมูลส่งให้ผู้ผลิต • รหัส สพป. 4 หลัก • ชื่อสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ( สพป ) 183 เขต • ที่อยู่ และ รหัสไปรษณีย์ 2. ข้อมูลจากโรงงาน ผู้ผลิตให้ประเทศไทย พร้อมไฟล์ •Serial Number •Mac Address 3. ข้อมูลที่ สพป. ใช้ลงทะเบียน •Serial Number •Mac Address • รหัสโรงเรียน 8 หลัก ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ 4. ข้อมูลที่โรงเรียน ใช้ลงทะเบียน •ID นักเรียน 13 หลัก • นักเรียนไม่มีสัญชาติ ใช้ code G + เลข 12 หลัก • ชื่อภาษาไทย / ชื่อภาษาอังกฤษ • การวัดผลการใช้

21 กระบวนการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 2. Tablet ถึงประเทศไทย Lot1: 2 มิ.ย. 55 Lot2: 2 ก.ค. 55 3. ผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 3 วันทำการ 5. ขนส่งเครื่อง ไปยังคลัง/สถานที่จัดเก็บ 6. ดำเนินการตรวจรับ เครื่อง ในส่วนกลางให้แล้วเสร็จ ก่อน Lot1: 18 มิ.ย. 55 Lot2: 18 ก.ค. 55 8. ดำเนินการจัดส่งเครื่อง ประมาณ 5 วันทำการ 9. ส่งมอบเครื่องให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา Lot1: ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 55 Lot2: ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 55 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นัดหมายโรงเรียนรับมอบเครื่อง และลงทะเบียน Tablet โรงเรียนตรวจสอบเครื่อง ก่อนการใช้งานตาม Checklist 4. ตรวจนับเครื่อง ให้แล้วเสร็จ Lot1: 7 มิ.ย. 55 Lot2: 7 ก.ค. 55 1. การเตรียมการจัดส่ง ศธ แจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตาม สพป. ภายใน 23 เม.ย. 55 ส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตภายใน 30 เม.ย. 55 7. บันทึกข้อมูล การส่งมอบเครื่อง 11. เริ่มใช้งานเครื่อง Tablet หมายเหตุ: กรณีเซ็นสัญญาภายใน 2 เม.ย. 55

22 M-TIMS ระบบบริหารจัดการข้อมูล Tablet ของเขตพื้นที่ (Manual Tablet Inventory Management System)

23 ตัวอย่างหน้าลงทะเบียน ส่วน รายละเอียด ของ Tablet ส่วนของผู้ ลงทะเบียน สถานะของ Tablet

24 ขั้นตอนการลงทะเบียน กลุ่มเครือข่ายระดับ เขตพื้นที่ตรวจนับจาก ไปรษณีย์ กลุ่มเครือข่ายส่งมอบโรงเรียน ตรวจสอบเครื่องฯเบื้องต้น ลงทะเบียน Online เตรียม ความพร้อมก่อนสอน • นับจำนวน • จัดเตรียมคลังเก็บ • มอบหมายผู้รับผิดชอบ • จัดเตรียมข้อมูล ผู้เรียน โรงเรียน ออกหนังสือ แจ้งโรงเรียน กลุ่ม เครือข่าย • นับจำนวน • จัดเตรียมอุปกรณ์การทดสอบ • ตรวจสอบการใช้งาน • อบรมขั้นตอนการป้อนข้อมูลฯ • บริการ ให้ความช่วยเหลือ ร.ร. • นับจำนวน • แต่งตั้งคณคณะกรรมการ • ประชุม ประชาสัมพันธ์ • เตรียมความพร้อม

25 ขั้นตอนการนิเทศ ติดตาม การบริการ และประเมินผลการดำเนินงาน วางแผนการนิเทศปฏิทินการนิเทศ เก็บข้อมูล ประเมินผล • วันที่จัดการเรียนการสอน • หน่วยการเรียนรู้ • ผลการเรียน • ความพึงพอใจ รายงานประจำเดือน

26


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการ แท็บเล็ตเพื่อ การเรียนการ สอน เวลา 3 ชั่วโมง หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บ เล็ตฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google