งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการเนื้อหาเว็บและแนวโน้มในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการเนื้อหาเว็บและแนวโน้มในอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการเนื้อหาเว็บและแนวโน้มในอนาคต
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการเนื้อหาเว็บและแนวโน้มในอนาคต

2 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหาเว็บเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบบริหารการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ระบบการจัดการด้านเนื้อหา (Content Management System: CMS) ระบบการจัดการด้านการนำส่ง (Delivery Management System :DMS) ระบบการจัดการด้านการทดสอบ (Test Management System :TMS)

3

4 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหาเว็บเพื่อทำ อี-คอมเมิร์ช

5 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหาเว็บเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้

6 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ขององค์กร

7 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหาเว็บเพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

8 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหาเว็บเพื่อการจัดการความรู้ในชุมชนออนไลน์

9 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหาเว็บเพื่อสร้างเว็บส่วนตัว

10 แนวโน้มในอนาคตของระบบจัดการเนื้อหาเว็บ
ด้านการบริการของบริษัทที่พัฒนาระบบจัดการเนื้อหาเว็บ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บต้องตอบสนองต่อประสบการณ์ของลูกค้า (ผู้ใช้) มากยิ่งขึ้น ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการรวบรวมเนื้อหาที่พบในบริการ บล็อก วิกิ และ RSS

11 บริษัทที่ให้บริการระบบจัดการเนื้อหาเว็บ บุคลากรด้าน IT ต้องให้คำแนะนำหรือสนับสนุนให้ลูกค้าใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจมาก ในการออกแบบระบบจัดการเนื้อหาเว็บ ลูกค้าต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

12 เกิดสังคมออนไลน์ขึ้นในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการระบบจัดการเนื้อหาเว็บ ลูกค้า และหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยบล็อก

13 ด้านเทคโนโลยีของระบบจัดการเนื้อหาเว็บ
2.1 ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ 2.0 (Web 2.0 Content Management) ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ มีคุณสมบัติที่เรียกว่า RIA (Rich Internet Application) นั่นคือ จะมี ส่วนติดต่อผู้ใช้ (user interface) ที่ดียิ่งขึ้น สามารถเปิด service ให้คนอื่นๆ สามารถมาใช้ได้

14 2.2 SOA (Service-Oriented Architecture) เป็นเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในองค์กรให้สามารถติดต่อกับแอพลิเคชั่นข้างนอกได้ 2.3 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาเว็บจะมีลักษณะเป็น SaaS มากยิ่งขึ้น (Software as a service)

15 2.4 มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital right management: DRM) มากขึ้น 2.5 มีการรณรงค์ให้ใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source) เพิ่มมากขึ้น

16 3. ด้านการแลกเปลี่ยนเนื้อหาในหลายๆ ช่องทาง (Multi-channel WCM)
3.1 ด้านการใช้ประโยชน์ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บจะขยายขอบเขตเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงานในกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ผสมผสานช่องทางการเผยแพร่เนื้อหากับกิจกรรมหลักในธุรกิจมากยิ่งขึ้น

17 3.2 ด้านเนื้อหา ลดการซ้ำซ้อนของเนื้อหา
มีการใช้เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เปลี่ยนการลิงค์จากหัวข้อหลักในเว็บไซต์ให้ลิงค์ไปยังอีเมลหรือ RSS มากยิ่งขึ้น

18 3.3 กระบวนการทางธุรกิจ เช่น กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business rule) โดยการกำหนดสิทธิ์ ข้อจำกัดในการใช้งาน ระบบ อาจถูกนำมากำหนดสิทธิ์ในการใช้ระบบจัดการเนื้อหาเว็บด้วย


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการเนื้อหาเว็บและแนวโน้มในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google