งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การประยุกต์ใช้งาน ระบบการจัดการเนื้อหา เว็บและแนวโน้มใน อนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การประยุกต์ใช้งาน ระบบการจัดการเนื้อหา เว็บและแนวโน้มใน อนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การประยุกต์ใช้งาน ระบบการจัดการเนื้อหา เว็บและแนวโน้มใน อนาคต

2 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการ เนื้อหาเว็บเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน 1. ระบบบริหารการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) 2. ระบบการจัดการด้านเนื้อหา (Content Management System: CMS) 3. ระบบการจัดการด้านการนำส่ง (Delivery Management System :DMS) 4. ระบบการจัดการด้านการทดสอบ (Test Management System :TMS)

3

4 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการ เนื้อหาเว็บเพื่อทำ อี - คอมเมิร์ช

5 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการ เนื้อหาเว็บเพื่อเป็นแหล่ง รวบรวมความรู้

6 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการ เนื้อหาเว็บไซต์ขององค์กร

7 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการ เนื้อหาเว็บเพื่อจัดการ กระบวนการทางธุรกิจ

8 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการ เนื้อหาเว็บเพื่อการจัดการความรู้ ในชุมชนออนไลน์

9 การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหา เว็บเพื่อสร้างเว็บส่วนตัว

10 1. ด้านการบริการของบริษัทที่ พัฒนาระบบจัดการเนื้อหา เว็บ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บต้อง ตอบสนองต่อประสบการณ์ ของลูกค้า ( ผู้ใช้ ) มากยิ่งขึ้น ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล ต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการ รวบรวมเนื้อหาที่พบในบริการ บล็อก วิกิ และ RSS แนวโน้มในอนาคตของระบบ จัดการเนื้อหาเว็บ

11 บริษัทที่ให้บริการระบบจัดการ เนื้อหาเว็บ บุคลากรด้าน IT ต้องให้คำแนะนำหรือสนับสนุน ให้ลูกค้าใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยในการจัดการ กระบวนการทางธุรกิจมาก ในการออกแบบระบบจัดการ เนื้อหาเว็บ ลูกค้าต้องเข้ามามี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

12 เกิดสังคมออนไลน์ขึ้นในการ ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ ลูกค้า และหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย อาศัยบล็อก

13 2. ด้านเทคโนโลยีของระบบ จัดการเนื้อหาเว็บ 2.1 ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ 2.0 (Web 2.0 Content Management) ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชม เว็บไซต์ มีคุณสมบัติที่เรียกว่า RIA (Rich Internet Application) นั่นคือ จะ มี ส่วนติดต่อผู้ใช้ (user interface) ที่ดียิ่งขึ้น สามารถเปิด service ให้คนอื่นๆ สามารถมาใช้ได้

14 2.2 SOA (Service-Oriented Architecture) เป็นเทคโนโลยี ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานข้อมูล เดิมที่มีอยู่ในองค์กรให้สามารถ ติดต่อกับแอพลิเคชั่นข้างนอก ได้ 2.3 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหา เว็บจะมีลักษณะเป็น SaaS มาก ยิ่งขึ้น (Software as a service)

15 2.4 มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ สิทธิ์ของผู้ใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ ดิจิทัล (Digital right management: DRM) มากขึ้น 2.5 มีการรณรงค์ให้ใช้ซอฟต์แวร์ เปิดเผยรหัส (Open Source) เพิ่ม มากขึ้น

16 3. ด้านการแลกเปลี่ยนเนื้อหา ในหลายๆ ช่องทาง (Multi- channel WCM) 3.1 ด้านการใช้ประโยชน์ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บจะขยาย ขอบเขตเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ ทำงานในกระบวนการทางธุรกิจ ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ผสมผสานช่องทางการเผยแพร่ เนื้อหากับกิจกรรมหลักในธุรกิจ มากยิ่งขึ้น

17 3.2 ด้านเนื้อหา ลดการซ้ำซ้อนของเนื้อหา มีการใช้เนื้อหาอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เปลี่ยนการลิงค์จากหัวข้อหลัก ในเว็บไซต์ให้ลิงค์ไปยังอีเมล หรือ RSS มากยิ่งขึ้น

18 3.3 กระบวนการทางธุรกิจ เช่น กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business rule) โดยการกำหนดสิทธิ์ ข้อจำกัดในการใช้งาน ระบบ อาจ ถูกนำมากำหนดสิทธิ์ในการใช้ระบบ จัดการเนื้อหาเว็บด้วย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การประยุกต์ใช้งาน ระบบการจัดการเนื้อหา เว็บและแนวโน้มใน อนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google