งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตหรือจิตเวช สู่เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตหรือจิตเวช สู่เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตหรือจิตเวช สู่เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553

3 วัตถุประสงค์ ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีฯ แก่เครือข่ายและประชาชน (นอกระบบสธ.) เพิ่มศักยภาพเครือข่ายนอกระบบสธ.ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่

4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 90 ของจังหวัดและ
ร้อยละ10 ของจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร(5 เขต) เข้าร่วมโครงการฯ

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ50ของจำนวนอำเภอในทุกจังหวัด
5 เขตในกรุงเทพมหานคร มีการการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตหรือจิตเวช ของกรมสุขภาพจิต

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 80 มีความรู้ด้านสุขภาพจิตหรือจิตเวชเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการ ดำเนินงานโครงการฯในระดับมากถึงมากที่สุด

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ 50 ของจำนวนอำเภอในทุกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตหรือจิตเวชเข้ากับการดำเนินงานปกติ

8 คำอธิบาย นอกระบบสาธารณสุข : เครือข่ายหรือประชาชน
ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น อปท. ชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมต่างๆ อสม. ฯลฯ

9 และ 10 เขตในกรุงเทพมหานคร
พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุม 75 จังหวัด 877 อำเภอ และ 10 เขตในกรุงเทพมหานคร

10

11 แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผล โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตหรือจิตเวช สู่เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 (ฉบับร่าง)

12 ร่วมพิจารณาและปรับแก้ไข ส่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

13 กิจกรรมหลักในโครงการ ฯ
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการฯ 2. สัมมนาแนวทางการบริหารโครงการฯ 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต 4. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

14 3. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ
3.1 การเตรียมวิทยากรในพื้นที่ 3.2 การชี้แจงการดำเนินงาน(ให้กับผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่) 3.3 การพิจารณาแผนงาน / โครงการ 3.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ

15 3. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ
3.5การดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตในเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข (การขยายผล) 3.6 การติดตามผลการขยายผลฯ 3.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต

16 3.1 การเตรียมวิทยากรในพื้นที่
แบบฟอร์ม 3.1 (หน้า 26) เพื่อจัดทำทำเนียบวิทยากรของแต่ละองค์ความรู้ ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2553

17 3.2 การชี้แจงการดำเนินงานแก่พื้นที่
หลักฐานการชี้แจงหรือประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งภายในวันที่ 29 มกราคม 2553

18 3.3 การพิจารณาแผนงาน / โครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผนงานโครงการ/ กิจกรรม (หน้า 27) แบบฟอร์มแผนงานโครงการ/กิจกรรม (หน้า 28) ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553

19 3.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ
หลักฐานตามแนวทางหน้า 15 ได้แก่ หลักฐานการลงลายมือชื่อ/กำหนดการ/ ทำเนียบผู้เข้า/แบบวัดความรู้/แบบสรุปผลคะแนน/แบบประเมินสื่อ/แบบสรุปสื่อ/แบบสรุปความพึงพอใจ/สรุปผลการดำเนินงาน/ภาพพร้อมไฟล์/ฟอร์ม 3.1/แบบสรุปผล/แบบรายงานผลของกรมฯ

20 3.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ
หลักฐานตามแนวทางหน้า 15 เอกสารข้อ 1 ส่งภายใน 15 มี.ค. 53 เอกสารข้อ 2 – 11 ส่งภายใน 30 เม.ย. 53 เอกสารข้อ 12 – 13 ส่งทุกวันที่ 30 ของเดือน

21 3.5 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต (การขยายผล)
3.5 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต (การขยายผล) แบบฟอร์ม 3.5 (หน้า 46) ส่งภายใน 30 มิ.ย.53

22 3.6 การติดตามการจัดกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิต
แบบฟอร์ม 3.6 (หน้า 47) ส่งภายใน 30 มิ.ย.53

23 3.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
แบบฟอร์ม 3.7 (หน้า 48) ส่งภายใน 30 มิ.ย.53

24 ผู้บริหารโครงการฯ นพ.วิเชียร ดีเป็นธรรม โทร 081 – 847 – 3360
โทร 081 – 847 – 3360 E – mail :

25 ผู้ประสานงานภาพรวม รตนภัส คงพันธ์ โทร 081 – 371 – 5234
โทร 081 – 371 – 5234 E – mail :


ดาวน์โหลด ppt โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตหรือจิตเวช สู่เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google