งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบูรณาการ งานสุขภาพจิตหรือ จิตเวช สู่เครือข่ายนอกระบบ สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบูรณาการ งานสุขภาพจิตหรือ จิตเวช สู่เครือข่ายนอกระบบ สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการบูรณาการ งานสุขภาพจิตหรือ จิตเวช สู่เครือข่ายนอกระบบ สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553

3 วัตถุประสงค์  ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ เทคโนโลยีฯ แก่ เครือข่ายและประชาชน ( นอกระบบสธ.)  เพิ่มศักยภาพเครือข่าย นอกระบบสธ. ในการ จัดการกับปัญหา สุขภาพจิตในพื้นที่

4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ร้อยละ 90 ของจังหวัด และ  ร้อยละ 10 ของจำนวน เขตใน กรุงเทพมหานคร (5 เขต ) เข้าร่วมโครงการฯ

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ร้อยละ 50 ของจำนวน อำเภอในทุกจังหวัด  5 เขตใน กรุงเทพมหานคร มีการการถ่ายทอดองค์ ความรู้หรือเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตหรือจิต เวช ของกรมสุขภาพจิต

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ร้อยละ 80 มีความรู้ด้าน สุขภาพจิตหรือจิตเวช เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 85 มีความพึง พอใจต่อการ ดำเนินงาน โครงการฯในระดับมาก ถึงมากที่สุด

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ร้อยละ 50 ของจำนวน อำเภอในทุกจังหวัดที่เข้า ร่วมโครงการมีเครือข่าย นอกระบบสาธารณสุขที่มี การบูรณาการงาน สุขภาพจิตหรือจิตเวชเข้า กับการดำเนินงานปกติ

8 คำอธิบาย  นอกระบบสาธารณสุข : เครือข่ายหรือประชาชน ไม่ได้สังกัดกระทรวง สาธารณสุข เช่น อปท. ชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมต่างๆ อสม. ฯลฯ

9 พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุม 75 จังหวัด 877 อำเภอ และ 10 เขตใน กรุงเทพมหานคร

10

11 แนวทางการดำเนินงานและ การรายงานผล โครงการบูรณาการงาน สุขภาพจิตหรือจิตเวช สู่เครือข่ายนอกระบบ สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 ( ฉบับร่าง )

12 ร่วมพิจารณาและปรับแก้ไข ส่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

13 กิจกรรมหลักใน โครงการ ฯ 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ บริหารโครงการฯ 2. สัมมนาแนวทางการบริหาร โครงการฯ 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสุขภาพจิต 4. สัมมนาสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการฯ

14 3. กิจกรรมการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ 3.1 การเตรียมวิทยากร ในพื้นที่ 3.2 การชี้แจงการ ดำเนินงาน ( ให้กับ ผู้รับผิดชอบหลักใน พื้นที่ ) 3.3 การพิจารณา แผนงาน / โครงการ 3.4 การถ่ายทอดองค์ ความรู้ฯ

15 3. กิจกรรมการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ 3.5 การดำเนินกิจกรรมสร้าง เสริมสุขภาพจิตใน เครือข่ายนอกระบบ สาธารณสุข ( การขยาย ผล ) 3.6 การติดตามผลการ ขยายผลฯ 3.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสร้างเสริม สุขภาพจิต

16 3.1 การเตรียมวิทยากร ในพื้นที่  แบบฟอร์ม 3.1 ( หน้า 26) แบบฟอร์ม 3.1  เพื่อจัดทำทำเนียบ วิทยากรของแต่ละ องค์ความรู้  ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2553

17 3.2 การชี้แจงการ ดำเนินงานแก่พื้นที่  หลักฐานการ ชี้แจงหรือประชุม ที่เป็นลายลักษณ์ อักษร  ส่งภายในวันที่ 29 มกราคม 2553

18 3.3 การพิจารณา แผนงาน / โครงการ  แบบฟอร์มการเขียน แผนงานโครงการ / กิจกรรม ( หน้า 27) แบบฟอร์มการเขียน แผนงานโครงการ / กิจกรรม  แบบฟอร์มแผนงาน โครงการ / กิจกรรม แบบฟอร์มแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ( หน้า 28)  ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553

19 3.4 การถ่ายทอด องค์ความรู้ฯ  หลักฐานตามแนวทาง หน้า 15  ได้แก่ หลักฐานการลง ลายมือชื่อ / กำหนดการ / ทำเนียบผู้เข้า / แบบวัดความรู้ / แบบสรุปผลคะแนน / แบบ ประเมินสื่อ / แบบสรุปสื่อ / แบบ สรุปความพึงพอใจ / สรุปผล การดำเนินงาน / ภาพพร้อม ไฟล์ / ฟอร์ม 3.1/ แบบ สรุปผล / แบบรายงานผลของ กรมฯ

20 3.4 การถ่ายทอด องค์ความรู้ฯ  หลักฐานตามแนวทาง หน้า 15  เอกสารข้อ 1 ส่งภายใน 15 มี. ค. 53  เอกสารข้อ 2 – 11 ส่ง ภายใน 30 เม. ย. 53  เอกสารข้อ 12 – 13 ส่ง ทุกวันที่ 30 ของเดือน

21 3.5 การจัดกิจกรรมสร้าง เสริมสุขภาพจิต ( การขยายผล )  แบบฟอร์ม 3.5 ( หน้า 46) แบบฟอร์ม 3.5  ส่งภายใน 30 มิ. ย.53

22 3.6 การติดตามการ จัดกิจกรรม สร้างเสริม สุขภาพจิต  แบบฟอร์ม 3.6 ( หน้า 47) แบบฟอร์ม 3.6  ส่งภายใน 30 มิ. ย.53

23 3.7 การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ฯ  แบบฟอร์ม 3.7 ( หน้า 48) แบบฟอร์ม 3.7  ส่งภายใน 30 มิ. ย.53

24 ผู้บริหารโครงการฯ นพ. วิเชียร ดีเป็นธรรม โทร 081 – 847 – 3360 E – mail : toowich@hotmail.com

25 ผู้ประสานงานภาพรวม รตนภัส คงพันธ์ โทร 081 – 371 – 5234 E – mail : ratanapat.k@dmh.mail.go.th


ดาวน์โหลด ppt โครงการบูรณาการ งานสุขภาพจิตหรือ จิตเวช สู่เครือข่ายนอกระบบ สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google