งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการบูร ณาการงาน สุขภาพจิตและจิต เวชโดยเครือข่าย สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการบูร ณาการงาน สุขภาพจิตและจิต เวชโดยเครือข่าย สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการบูร ณาการงาน สุขภาพจิตและจิต เวชโดยเครือข่าย สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2552

2 วัตถุประสงค์โครงการ 3.1 สร้างและพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายโดย การอบรมให้ความรู้ในการ สร้างเสริมสุขภาพจิตใน ครอบครัวและในชุมชน 3.2 พัฒนาตัวอย่างการ ดำเนินงานสุขภาพจิตใน ครอบครัวและชุมชน นำไปสู่ชนชนเข้มแข็ง

3 กิจกรรมดำเนินการใน โครงการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. เตรียมความพร้อมวิทยากร 2. ให้ความรู้สุขภาพจิต 3. กิจกรรมสนับสนุน 4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต 5. นิเทศงาน 6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ

4 กิจกรรมที่ 1 1.1 กำหนดการเตรียมความ พร้อมวิทยากรเพื่อดำเนิน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ สุขภาพจิตและจิตเวชแก่ เครือข่ายเป้าหมาย ( สอ./ อบต./ อสม.) ในโครงการบูรณาการ สุขภาพจิตและ จิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2552 วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมสุขภาพจิต อ. เมือง จ. นนทบุรี

5 กิจกรรมที่ 1 1.2 ดำเนินงานและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สุขภาพจิตและจิตเวชแก่ เครือข่ายเป้าหมาย ( สอ./ อปท./ อสม.) มีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 128 คน วันที่ 8-9 มกราคม 2552 ณ สถาบันวิชาการ TOT

6 กิจกรรมที่ 2 การ ดำเนินการบูรณาการ งานสุขภาพจิตโดย เครือข่ายสู่ชุมชน จำนวน 32 ตำบล ( เก่า 2 / ใหม่ 2) รวม 8 จังหวัด ระหว่าง เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552 สนับสนุน การดำเนินงานแก่ อปท. เก่าจำนวน 16 แห่ง

7 กิจกรรมที่ 3 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานการบูร ณาการงานสุขภาพจิตและ จิตเวช โดยเครือข่ายสู่ ชุมชนระดับเขต วันที่ 16 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

8 กิจกรรมที่ 4 นิเทศงานระดับเขต / ระดับจังหวัด ระหว่าง เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2552 พื้นที่ ดำเนินงานการบูรณา การงานสุขภาพจิตและ จิตเวชโดยเครือข่ายสู่ ชุมชน จำนวน 32 แห่ง

9 กิจกรรมที่ 5 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานการบูร ณาการงานสุขภาพจิตและ จิตเวชโดยเครือข่ายสู่ ชุมชนเขตวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมริเวอร์ เมือง นครปฐม

10 กิจกรรมที่ 5 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานการบูร ณาการงานสุขภาพจิตและ จิตเวชโดยเครือข่ายสู่ ชุมชนระดับประเทศ วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร

11 วันนี้ การดำเนินงาน ดังกล่าวเราได้ตัวแทน 8 จังหวัดเพื่อมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากจำนวน 32 แห่ง คัดเลือกระดับจังหวัดๆ ละ 2 แห่ง ( ใหม่ 1 แห่ง / เก่า 1 แห่ง ) คัดเลือกระดับเขต เหลือ 2 แห่ง เพื่อส่งประกวด ระดับประเทศ วันนี้ การดำเนินงาน ดังกล่าวเราได้ตัวแทน 8 จังหวัดเพื่อมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากจำนวน 32 แห่ง คัดเลือกระดับจังหวัดๆ ละ 2 แห่ง ( ใหม่ 1 แห่ง / เก่า 1 แห่ง ) คัดเลือกระดับเขต เหลือ 2 แห่ง เพื่อส่งประกวด ระดับประเทศ

12 ขอเชิญรับชม วีดีทัศน์ ของ พวกเรากว่าจะ มาเป็นวันนี้ ขอเชิญรับชม วีดีทัศน์ ของ พวกเรากว่าจะ มาเป็นวันนี้


ดาวน์โหลด ppt โครงการการบูร ณาการงาน สุขภาพจิตและจิต เวชโดยเครือข่าย สู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google