งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์โครงการ 3.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดยการอบรมให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวและในชุมชน 3.2 พัฒนาตัวอย่างการดำเนินงานสุขภาพจิตในครอบครัวและชุมชนนำไปสู่ชนชนเข้มแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์โครงการ 3.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดยการอบรมให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวและในชุมชน 3.2 พัฒนาตัวอย่างการดำเนินงานสุขภาพจิตในครอบครัวและชุมชนนำไปสู่ชนชนเข้มแข็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2552

2 วัตถุประสงค์โครงการ 3.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดยการอบรมให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวและในชุมชน 3.2 พัฒนาตัวอย่างการดำเนินงานสุขภาพจิตในครอบครัวและชุมชนนำไปสู่ชนชนเข้มแข็ง

3 กิจกรรมดำเนินการในโครงการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. เตรียมความพร้อมวิทยากร 2
กิจกรรมดำเนินการในโครงการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.เตรียมความพร้อมวิทยากร 2.ให้ความรู้สุขภาพจิต 3.กิจกรรมสนับสนุน 4.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต 5.นิเทศงาน 6.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ

4 กิจกรรมที่ 1 1.1กำหนดการเตรียมความพร้อมวิทยากรเพื่อดำเนิน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชแก่เครือข่ายเป้าหมาย (สอ./อบต./อสม.) ในโครงการบูรณาการสุขภาพจิตและ จิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2552วันที่ 29 ธันวาคม 2551ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมสุขภาพจิต อ.เมือง จ.นนทบุรี

5 กิจกรรมที่ 1 1.2ดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชแก่เครือข่ายเป้าหมาย (สอ./อปท./อสม.) มีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 128 คน วันที่ 8-9 มกราคม ณ สถาบันวิชาการ TOT

6 กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการบูรณาการงานสุขภาพจิตโดยเครือข่ายสู่ชุมชน จำนวน 32 ตำบล (เก่า 2 /ใหม่ 2) รวม 8 จังหวัด ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552 สนับสนุนการดำเนินงานแก่ อปท. เก่าจำนวน 16 แห่ง

7 กิจกรรมที่ 3 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเครือข่ายสู่ชุมชนระดับเขต วันที่ 16 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

8 กิจกรรมที่ 4 นิเทศงานระดับเขต/ระดับจังหวัด ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2552 พื้นที่ดำเนินงานการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน จำนวน 32 แห่ง

9 กิจกรรมที่ 5 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชนเขตวันที่ 16มิถุนายน2552 ณ โรงแรมริเวอร์ เมือง นครปฐม

10 กิจกรรมที่ 5 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชนระดับประเทศ วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร

11 วันนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเราได้ตัวแทน 8 จังหวัดเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากจำนวน 32 แห่ง คัดเลือกระดับจังหวัดๆ ละ 2 แห่ง(ใหม่1แห่ง /เก่า1 แห่ง) คัดเลือกระดับเขต เหลือ 2 แห่ง เพื่อส่งประกวดระดับประเทศ

12 ขอเชิญรับชม วีดีทัศน์ ของพวกเรากว่าจะมาเป็นวันนี้


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์โครงการ 3.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดยการอบรมให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวและในชุมชน 3.2 พัฒนาตัวอย่างการดำเนินงานสุขภาพจิตในครอบครัวและชุมชนนำไปสู่ชนชนเข้มแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google