งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Best Practice ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายบริการ สารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Best Practice ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายบริการ สารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Best Practice ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายบริการ สารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551

2 LOGO การวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อ ค้นหาการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด การบริการระหว่างห้องสมุด  ความดำเนินการอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ ผู้ใช้บริการ  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการ ให้บริการคือ คำตอบที่คณะทำงานฝ่าย บริการนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงวิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความพึง พอใจให้กับผู้ใช้บริการ และทำให้ ผู้ปฏิบัติงานสะดวก ซึ่งทำให้เกิด Best Practice ของความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด  และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน (KM)

3 LOGO เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการเป็นผลให้เกิด วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด  การมี Mailing List ทำให้การติดต่อสื่อสาร ระหว่างคณะทำงานสะดวก โดยไม่ต้องมีการ ประชุมก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ ตลอดเวลา tswg@msu.ac.th  การมี E-mail เพื่อสื่อสารทาง MSN  การจัดประชุมคณะทำงานอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง มีการแนะนำตัวซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ รู้จักคณะทำงานของแต่ละแห่ง เป็นการ กระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคี อันนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกัน  การมีเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการ สารนิเทศเพื่อการเผยแพร่คู่มือและกิจกรรม

4 LOGO

5

6

7 ข้อมูลบนเว็บไซต์คณะทำงาน  คู่มือต่าง ๆ เพื่อการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบ

8 LOGO คู่มือต่าง ๆ ที่นำขึ้นไว้บน เว็บไซต์ของคณะทำงาน  ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา พ. ศ.2550  คู่มือการบริการระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา เล่ม 1  คู่มืองานบริการระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา เล่ม 2  รายชื่อฐานข้อมูลของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ( ฐานข้อมูล DDAL)  รายชื่อคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและ บรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุด ( เฉพาะ ห้องสมุดกลาง )

9 LOGO การพัฒนางานเพื่อความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด  คู่มืออัตราการให้บริการของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา  รายชื่อคณะทำงานและ MSN  ลายมือชื่อบรรณารักษ์บริการระหว่าง ห้องสมุด ในรูปแบบ Acrobat 6 (PDF) เพื่อใช้ตรวจสอบในการบริการระหว่าง ห้องสมุด  คู่มือการโอนเงินค่าบริการระหว่าง ห้องสมุดผ่านธนาคาร

10 LOGO Best Practice การพัฒนา คณะทำงาน  จัดอบรม สัมมนา สาธิตในเรื่องที่เกี่ยวกับการ บริการและเรื่องที่น่าสนใจ ทุกครั้งที่มีการ ประชุมคณะทำงาน  การศึกษา / ดูงาน / เยี่ยมชมห้องสมุด / สถานที่ต่าง ๆ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานระหว่าง กัน เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ไปปรับปรุงองค์กรตนเอง

11 LOGO ปัจจัยของความสำเร็จที่ทำให้เกิดความ ร่วมมือระหว่างห้องสมุด  การเสียสละแรงกายและเวลาของ คณะทำงานทุกท่าน  ความร่วมมือ / ร่วมแรง / ร่วมใจในการ สร้างสรรค์คู่มือต่าง ๆ  ความจริงใจต่อกัน  ความรักความสามัคคี  ความเคารพนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้อง  มีความเต็มใจและมีความสุขที่จะเป็นผู้ให้โดย ไม่หวังผลตอบแทน  ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ ระดมสมองเพื่อผลงาน ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

12 LOGO สถิติการบริการระหว่าง ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2551 (1 ต. ค. 50 - 30 ก. ย. 51)

13 LOGO สถิติการบริการระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ 2551

14 LOGO สถิติการขอใช้บริการระหว่าง ห้องสมุด

15 LOGO สถิติการให้บริการระหว่าง ห้องสมุด

16 LOGO เปรียบเทียบสถิติการขอใช้ บริการระหว่างห้องสมุด ระหว่างปีงบประมาณ 2549-2551

17 LOGO เปรียบเทียบสถิติการให้บริการ ระหว่างห้องสมุด ระหว่างปีงบประมาณ 2549-2551

18 LOGO ขอขอบคุณคณะทำงานทุก ท่าน ที่ทำให้เราก้าวเดินร่วมกัน และพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเราจะพัฒนาร่วมกันต่อไป

19 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO Best Practice ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายบริการ สารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google