งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Best Practice ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายบริการ สารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Best Practice ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายบริการ สารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Best Practice ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายบริการ สารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551

2 LOGO การวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อ ค้นหาการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด การบริการระหว่างห้องสมุด  ความดำเนินการอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ ผู้ใช้บริการ  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการ ให้บริการคือ คำตอบที่คณะทำงานฝ่าย บริการนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงวิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความพึง พอใจให้กับผู้ใช้บริการ และทำให้ ผู้ปฏิบัติงานสะดวก ซึ่งทำให้เกิด Best Practice ของความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด  และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน (KM)

3 LOGO เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการเป็นผลให้เกิด วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด  การมี Mailing List ทำให้การติดต่อสื่อสาร ระหว่างคณะทำงานสะดวก โดยไม่ต้องมีการ ประชุมก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ ตลอดเวลา  การมี เพื่อสื่อสารทาง MSN  การจัดประชุมคณะทำงานอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง มีการแนะนำตัวซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ รู้จักคณะทำงานของแต่ละแห่ง เป็นการ กระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคี อันนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกัน  การมีเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการ สารนิเทศเพื่อการเผยแพร่คู่มือและกิจกรรม

4 LOGO

5

6

7 ข้อมูลบนเว็บไซต์คณะทำงาน  คู่มือต่าง ๆ เพื่อการใช้ ประโยชน์ร่วมกัน และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบ

8 LOGO คู่มือต่าง ๆ ที่นำขึ้นไว้บน เว็บไซต์ของคณะทำงาน  ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา พ. ศ.2550  คู่มือการบริการระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา เล่ม 1  คู่มืองานบริการระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา เล่ม 2  รายชื่อฐานข้อมูลของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ( ฐานข้อมูล DDAL)  รายชื่อคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและ บรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุด ( เฉพาะ ห้องสมุดกลาง )

9 LOGO การพัฒนางานเพื่อความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด  คู่มืออัตราการให้บริการของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา  รายชื่อคณะทำงานและ MSN  ลายมือชื่อบรรณารักษ์บริการระหว่าง ห้องสมุด ในรูปแบบ Acrobat 6 (PDF) เพื่อใช้ตรวจสอบในการบริการระหว่าง ห้องสมุด  คู่มือการโอนเงินค่าบริการระหว่าง ห้องสมุดผ่านธนาคาร

10 LOGO Best Practice การพัฒนา คณะทำงาน  จัดอบรม สัมมนา สาธิตในเรื่องที่เกี่ยวกับการ บริการและเรื่องที่น่าสนใจ ทุกครั้งที่มีการ ประชุมคณะทำงาน  การศึกษา / ดูงาน / เยี่ยมชมห้องสมุด / สถานที่ต่าง ๆ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานระหว่าง กัน เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ไปปรับปรุงองค์กรตนเอง

11 LOGO ปัจจัยของความสำเร็จที่ทำให้เกิดความ ร่วมมือระหว่างห้องสมุด  การเสียสละแรงกายและเวลาของ คณะทำงานทุกท่าน  ความร่วมมือ / ร่วมแรง / ร่วมใจในการ สร้างสรรค์คู่มือต่าง ๆ  ความจริงใจต่อกัน  ความรักความสามัคคี  ความเคารพนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้อง  มีความเต็มใจและมีความสุขที่จะเป็นผู้ให้โดย ไม่หวังผลตอบแทน  ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ ระดมสมองเพื่อผลงาน ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

12 LOGO สถิติการบริการระหว่าง ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2551 (1 ต. ค ก. ย. 51)

13 LOGO สถิติการบริการระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ 2551

14 LOGO สถิติการขอใช้บริการระหว่าง ห้องสมุด

15 LOGO สถิติการให้บริการระหว่าง ห้องสมุด

16 LOGO เปรียบเทียบสถิติการขอใช้ บริการระหว่างห้องสมุด ระหว่างปีงบประมาณ

17 LOGO เปรียบเทียบสถิติการให้บริการ ระหว่างห้องสมุด ระหว่างปีงบประมาณ

18 LOGO ขอขอบคุณคณะทำงานทุก ท่าน ที่ทำให้เราก้าวเดินร่วมกัน และพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเราจะพัฒนาร่วมกันต่อไป

19 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO Best Practice ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายบริการ สารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google