งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม อาคาร 2 โครงการ ขอมาจัด ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม อาคาร 2 โครงการ ขอมาจัด ไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม อาคาร 2 โครงการ ขอมาจัด ไป

2 ประเด็นปัญหา

3

4 กระบวนการที่นำมา พัฒนา (VSM) 1. ลดกระบวนการติดต่อขอใช้ การสั่งการใน งานบริการห้องประชุม 2. เพิ่มความชัดเจนในรูปแบบของห้องประชุม เพื่อทำให้เข้าใจง่ายและเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้ขอใช้ห้องประชุมและผู้จัดห้อง ประชุม

5 ภาพแสดงการวิเคราะห์ สาเหตุ แบบ ก้างปลา

6 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา และทางแก้ไข 1. สาเหตุด้านข้อมูล คือ ไม่มีข้อมูลและ รายละเอียดเกี่ยวกับห้องประชุม วิธีแก้ปัญหา คือ จัดทำคู่มือแสดงรูปแบบ ของห้องประชุม 2. สาเหตุด้านการจัดการ คือ ผู้รับบริการไม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการห้องประชุม วิธีแก้ปัญหา คือ นำข้อมูล รูปแบบ ของห้อง ประชุมแสดงบนเว็บไซต์

7 การแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ 1. เดือนมีนาคม วางแผนงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร กับศูนย์เครือข่าย ห้องสมุดดิจิทัล จุฬาฯ 2. เดือนเมษายน - มิถุนายน หัวหน้างาน กับ ทีมนักการ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประสบการณ์ ช่วยกัน จัดห้องประชุม และบันทึกเป็นภาพนิ่ง พร้อมจัดทำ รายละเอียดประกอบ 3. เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ฝ่ายบริหารร่วมกับศูนย์เครือข่ายฯ จัดทำเว็บเพจ “ บริการ ห้องประชุม ” 4. เดือนกันยายน ฝ่ายบริหารประสานงานกับ webmaster นำเว็บเพจ “ บริการห้องประชุม ” ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ติดต่อขอใช้ห้องประชุม เข้าถึงข้อมูลบริการ ห้องประชุม

8 ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุม ทั้งผู้รับบริการ ภายในและภายนอกศูนย์วิทยทรัพยากร โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง พอใจ หลังการใช้บริการห้องประชุม ใน โครงการพัฒนาคุณภาพงาน เช่น - ความพึงพอใจในการจัดห้องประชุม ตรงตามรูปแบบที่ ต้องการ - ความพึงพอใจในการจัดเลี้ยงตรงตาม รูปแบบที่ต้องการ - ความพึงพอใจในด้านเวลาของการ ให้บริการ

9 ชม “ บริการห้อง ประชุม ” ออนไลน์ http://www.car.chula.ac.th/

10 สมาชิกกลุ่ม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางสุภัทรียา จิตรกร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สมาชิกกลุ่ม ( ที่ปรึกษา ) นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ ฝ่ายบริหาร นางปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์ ฝ่ายบริหาร นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาฯ สมาชิกกลุ่ม นายสกล แหวนทองคำ ( ประธานกลุ่ม ) นายไพทูล ประทุมพันธ์ ( เลขานุการกลุ่ม ) นายประเสริฐ เรียนเวชนางบุญเรือน ป่างสี นางจุรีย์ คชไกรนายกนกชัย โรจนเวทิน นายสมศักดิ์ คชไกรนายนพรัตน์ กันปาน นางอุ่นสมบัติ สุขเย็นนายสมชาย ยอดพิกุล


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์วิทยทรัพยากร กลุ่ม อาคาร 2 โครงการ ขอมาจัด ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google