งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย องค์ประกอบ T-targetR-result 1. กระบวนการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย องค์ประกอบ T-targetR-result 1. กระบวนการจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย องค์ประกอบ T-targetR-result 1. กระบวนการจัดการความรู้ (Process) 33 2. การสะสม และใช้ประโยชน์จาก ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง (Knowledge Quantity/Quality/Utilization) 44 3. การจัดระบบ IT เพื่อเอื้อต่อการจัดการ ความรู้ (IT support system) 33 4. ผลการที่เกิดกับคนและองค์กรใน องค์กรอันเนื่องมาจากการจัด การความรู้ (HR Quality/Capacity ในเรื่อง KM) 44

2 Self Assessment – KM เกณฑ์ประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 องค์ประกอบระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1. กระบวนการ จัดการความรู้ (Process) ผู้บริหารแสดง เจตนารมณ์ชัดเจนที่จะ ส่งเสริมการจัดการ ความรู้ในหน่วยงานและ นำการจัดการความรู้ไป ใช้อย่างน้อย 2 งานใน การสนับสนุน ยุทธศาสตร์และหรือ ภารกิจของหน่วยงาน มีการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การ จัดการความรู้ของ กรมอนามัยเพื่อ จัดทำแผนการ จัดการความรู้ที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์และหรือ ภารกิจของกรม อนามัย มีการดำเนินงาน ตามแผนและมี Facilitator/not e taker ที่มี ความเข้าใจและ มีความสามารถ มีกระบวนการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้การ พิจารณาตาม ภารกิจอย่าง กว้างขวางใน องค์กร สามารถ ดำเนินการจัดการ ความรู้ได้ตามแผน ฯ และครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรม 2. การสะสมและ ใช้ประโยชน์จาก ความรู้ในงานที่ เกี่ยวข้อง (Knowledge- Quaantity/Qual ity/Utilization) มีการจัดทำเอกสารและ / หรือฐานข้อมูล และเก็บ รวบรวมอย่างเป็นระบบ และเก็บรวบรวมอย่าง เป็นระบบ เกี่ยวกับองค์ ความรู้ที่จำเป็นที่ใช้ สนับสนุนยุทธศาสตร์ และ / หรือภารกิจของ หน่วยงาน มีการเพิ่มขึ้นของขุน ความรู้ (Explicit Knowledge) ที่เกิด จากการสลัดความรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอก องค์กร มีการเพิ่มขึ้น ของความรู้ที่ เกิดจาก กระบวนการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (Tacit Knowledge) ที่ เกี่ยวข้องกับงาน ในภารกิจของ องค์กร ความรู้ที่ได้จาก การแลกเปลี่ยน หรือแปลง Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge จาก ผู้มีประสบการณ์ ขององค์กร มีการ ปรับปรุง (Update) อยู่ ตลอดเวลา เนื้อหาความรู้ที่ได้ จากการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มีการสะสมไว้มี การปรับเนื้อหาให้ ง่ายต่อการ นำไปใช้ 3. การจัดระบบ IT ที่เอื้อต่อการ จัดการความรู้ (IT Support System) มีระบบ IT ที่เอื้อให้ บุคลากรในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ได้ มีระบบ IT ที่เอื้อให้ บุคลากรภายนอก องค์กรสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ระบบ IT ใน ระดับ 1 และ 2 สามารถเพิ่มเติม เนื้อหาความรู้ได้ อย่างไม่จำกัด มีระบบ IT ที่ หน่วยงานจัดทำ ต้องใช้งานง่าย ระบบ IT ในการ ปรับปรุงด้าน เทคนิคเพื่อ สนับสนุนการ จัดการความรู้ให้มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 4. ผลที่เกิดกับ องค์กรและคนใน องค์กร อัน เนื่องมาจากการ จัดการความรู้ (HR Quality/Capacit y ในเรื่อง KM) บุคลากรในองค์กรมี ความรู้ความเข้าใจใน การนำ KM ไปใช้ในการ พัฒนางานในความ รับผิดชอบ มีบุคลากรในองค์กร ที่สามารถทำหน้าที่ Facilitator/Note taker ได้อย่างมี คุณภาพในทุก หน่วยงานย่อยของ องค์กร มีบุคลากรใน องค์กรที่ สามารถ ประยุกต์ / ใช้ เทคนิค KM ไป พัฒนางานใน ความรับผิดชอบ ได้อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 คน เหนือระดับ 3 แต่ งานเพิ่มปริมาณ ขึ้น ( เช่น บุคลากรใน องค์กรมีการใช้ KM ในการ ทำงานในความ รับผิดชอบอย่าง กว้างขวางอย่าง น้อย 1 ทีม ใน ทุกหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่ บุคลากรในองค์กร ทำงานด้วย สามารถนำเทคนิค การจัดการความรู้ ไปใช้ในการ พัฒนางานที่ เกี่ยวข้องต่อไปอีก ขั้นหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย องค์ประกอบ T-targetR-result 1. กระบวนการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google