งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจำการความรู้กรมอู่ทหารเรือ. น. ท. วิทยา เอื้อประเสริฐ ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ. กพช. อร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจำการความรู้กรมอู่ทหารเรือ. น. ท. วิทยา เอื้อประเสริฐ ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ. กพช. อร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจำการความรู้กรมอู่ทหารเรือ

2 น. ท. วิทยา เอื้อประเสริฐ ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ. กพช. อร.

3

4 แนวทางการจัดการความรู้จากการ เข้าร่วมสัมมนา ของ ทร. จัดทำแผนการปฏิบัติและกำหนดกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติเพื่อให้ได้องค์ความรู้หลัก ให้เครื่องมือ KM เป็นตัวช่วยในการกำหนด กลยุทธ ระบุองค์ความรู้หลักและเรียงลำดับความสำคัญ สอดคล้องวิสัยทัศน์การให้คะแนนเพื่อระบุลำดับความสำคัญ กำหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้หน่วย จากพันธกิจจากยุทธศาสตร์ / อื่น ๆ

5 _____________________________________________________ ___________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ อร. __________________________________________________________________________________________ วิสัยทัศน์ นขต.อร. 1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้ __________________________________________________________________________________________ วิสัยทัศน์ อร. _____________________________________________________ ____________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ นขต.อร.

6 กรมอู่ทหารเรือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อความเป็นเลิศในงานซ่อมและ สร้างเรือ วิสัยทัศน์ความรู้ อร. __________________________________________________________________________________________ วิสัยทัศน์ นขต.อร. กรมอู่ทหารเรือจะเป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ เพื่อให้ราชนาวี ไทยเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค วิสัยทัศน์ อร. _____________________________________________________ ____________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ นขต.อร. 1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้

7 _____________________________________________________ ___________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ นขต.ทร. เนื้อหาโดยวิธีการวันที่ ดำเนินการ การจัดทำ การทบทวนเนื้อหา การประกาศใช้ การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง การติดตามพฤติกรรม ความถี่ในการทบทวน ๑ ครั้งต่อปี 1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้

8 2 กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความรู้ พันธกิจ/ ยุทธศาสตร์/ กระบวนการ องค์ความรู้ ความสำคัญของความรู้ (1-5) คะแนน รวม ความถี่ ของใช้ มีผลต่อ ค่าใช้จ่าย หรือกำไร มีผลต่อ การใช้ ทรัพยากร สนับสนุน วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ความ วิกฤติ ความรู้

9 Knowledge Landscape Knowledge K1 ______ K1.1______K1.1.1_________K1.1.2_________K1.2______K1.2.1_________K1.2.2_________ K1.2.3 ________ K1.3______K1.3.1_________K1.3.2_________ 2 กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความรู้

10 หัวข้อที่คัดเลือก Knowledge Topics แหล่งความรู้ - Knowledge Sources ( ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ หรือ เอกสาร web site ต่างๆ ทั้ง ภายใน และภายนอกองค์กร ) ผู้ใช้งาน Knowledge Users

11 แหล่งความรู้ - Knowledge Sources

12

13 3 การวางกลยุทธ์การจัดการความรู้ รายละเอียดผู้รับผิดชอบ เดือน

14 ที่มา อ. สาย พิรุณ เพิ่มพูล

15 การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และ มุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

16 Practices และ Lesson Learnt ที่มีการ share

17 รายละเอียดกิจกรรม 1

18 รายละเอียดกิจกรรม 2

19 ผลการจัดการความรู้ เชิงปริมาณ ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. เชิงคุณภาพ ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

20


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจำการความรู้กรมอู่ทหารเรือ. น. ท. วิทยา เอื้อประเสริฐ ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ. กพช. อร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google