งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจำการความรู้ กรมอู่ทหารเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจำการความรู้ กรมอู่ทหารเรือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจำการความรู้ กรมอู่ทหารเรือ

2 น.ท.วิทยา เอื้อประเสริฐ
ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ.กพช.อร.

3

4 แนวทางการจัดการความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา ของ ทร.
กำหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้หน่วย จากพันธกิจ จากยุทธศาสตร์/อื่น ๆ ระบุองค์ความรู้หลักและเรียงลำดับความสำคัญ สอดคล้องวิสัยทัศน์ การให้คะแนนเพื่อระบุลำดับความสำคัญ จัดทำแผนการปฏิบัติและกำหนดกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติเพื่อให้ได้องค์ความรู้หลัก ให้เครื่องมือ KM เป็นตัวช่วยในการกำหนดกลยุทธ

5 1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้
วิสัยทัศน์ อร. __________________________________________________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ อร. ________________________________________________________________________________________________________ วิสัยทัศน์ นขต.อร. __________________________________________________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ นขต.อร. _________________________________________________________________________________________________________ Designed by Guild Design Inc.

6 1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้
วิสัยทัศน์ อร. กรมอู่ทหารเรือจะเป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ เพื่อให้ราชนาวีไทยเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค วิสัยทัศน์ความรู้ อร. กรมอู่ทหารเรือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อความเป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ วิสัยทัศน์ นขต.อร. __________________________________________________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ นขต.อร. _________________________________________________________________________________________________________ Designed by Guild Design Inc.

7 1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้
วิสัยทัศน์ความรู้ นขต.ทร. ________________________________________________________________________________________________________ ความถี่ในการทบทวน ๑ ครั้งต่อปี เนื้อหา โดย วิธีการ วันที่ดำเนินการ การจัดทำ การทบทวนเนื้อหา การประกาศใช้ การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง การติดตามพฤติกรรม Designed by Guild Design Inc.

8 2 กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความรู้
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/กระบวนการ องค์ความรู้ ความสำคัญของความรู้ (1-5) คะแนนรวม ความถี่ของใช้ มีผลต่อค่าใช้จ่ายหรือกำไร มีผลต่อการใช้ทรัพยากร สนับสนุนวิสัยทัศน์/พันธกิจ ความวิกฤติความรู้ Designed by Guild Design Inc.

9 2 กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความรู้
Knowledge Landscape Knowledge K1 ______ K1.1______ K1.1.1_________ K1.1.2_________ K1.2______ K1.2.1_________ K1.2.2_________ K1.2.3 ________ K1.3______ K1.3.1_________ K1.3.2_________

10 2 กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความรู้
หัวข้อที่คัดเลือก Knowledge Topics แหล่งความรู้ - Knowledge Sources (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ หรือเอกสาร web site ต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร) ผู้ใช้งาน Knowledge Users Designed by Guild Design Inc.

11 แหล่งความรู้ - Knowledge Sources

12

13 3 การวางกลยุทธ์การจัดการความรู้
รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

14 ที่มา อ.สายพิรุณ เพิ่มพูล

15 การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และ มุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

16 Practices และ Lesson Learnt ที่มีการ share

17 รายละเอียดกิจกรรม 1

18 รายละเอียดกิจกรรม 2

19 ผลการจัดการความรู้ เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. เชิงคุณภาพ

20 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจำการความรู้ กรมอู่ทหารเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google