งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจำการความรู้กรมอู่ทหารเรือ. น. ท. วิทยา เอื้อประเสริฐ ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ. กพช. อร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจำการความรู้กรมอู่ทหารเรือ. น. ท. วิทยา เอื้อประเสริฐ ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ. กพช. อร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจำการความรู้กรมอู่ทหารเรือ

2 น. ท. วิทยา เอื้อประเสริฐ ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ. กพช. อร.

3

4 แนวทางการจัดการความรู้จากการ เข้าร่วมสัมมนา ของ ทร. จัดทำแผนการปฏิบัติและกำหนดกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติเพื่อให้ได้องค์ความรู้หลัก ให้เครื่องมือ KM เป็นตัวช่วยในการกำหนด กลยุทธ ระบุองค์ความรู้หลักและเรียงลำดับความสำคัญ สอดคล้องวิสัยทัศน์การให้คะแนนเพื่อระบุลำดับความสำคัญ กำหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้หน่วย จากพันธกิจจากยุทธศาสตร์ / อื่น ๆ

5 _____________________________________________________ ___________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ อร. __________________________________________________________________________________________ วิสัยทัศน์ นขต.อร. 1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้ __________________________________________________________________________________________ วิสัยทัศน์ อร. _____________________________________________________ ____________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ นขต.อร.

6 กรมอู่ทหารเรือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อความเป็นเลิศในงานซ่อมและ สร้างเรือ วิสัยทัศน์ความรู้ อร. __________________________________________________________________________________________ วิสัยทัศน์ นขต.อร. กรมอู่ทหารเรือจะเป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ เพื่อให้ราชนาวี ไทยเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค วิสัยทัศน์ อร. _____________________________________________________ ____________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ นขต.อร. 1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้

7 _____________________________________________________ ___________________________________________________ วิสัยทัศน์ความรู้ นขต.ทร. เนื้อหาโดยวิธีการวันที่ ดำเนินการ การจัดทำ การทบทวนเนื้อหา การประกาศใช้ การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง การติดตามพฤติกรรม ความถี่ในการทบทวน ๑ ครั้งต่อปี 1 กำหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้

8 2 กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความรู้ พันธกิจ/ ยุทธศาสตร์/ กระบวนการ องค์ความรู้ ความสำคัญของความรู้ (1-5) คะแนน รวม ความถี่ ของใช้ มีผลต่อ ค่าใช้จ่าย หรือกำไร มีผลต่อ การใช้ ทรัพยากร สนับสนุน วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ความ วิกฤติ ความรู้

9 Knowledge Landscape Knowledge K1 ______ K1.1______K1.1.1_________K1.1.2_________K1.2______K1.2.1_________K1.2.2_________ K1.2.3 ________ K1.3______K1.3.1_________K1.3.2_________ 2 กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อความรู้

10 หัวข้อที่คัดเลือก Knowledge Topics แหล่งความรู้ - Knowledge Sources ( ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ หรือ เอกสาร web site ต่างๆ ทั้ง ภายใน และภายนอกองค์กร ) ผู้ใช้งาน Knowledge Users

11 แหล่งความรู้ - Knowledge Sources

12

13 3 การวางกลยุทธ์การจัดการความรู้ รายละเอียดผู้รับผิดชอบ เดือน 123456789101112 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

14 ที่มา อ. สาย พิรุณ เพิ่มพูล

15 การสร้าง แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และ มุ่งสู่การพัฒนา Best Practice

16 Practices และ Lesson Learnt ที่มีการ share

17 รายละเอียดกิจกรรม 1

18 รายละเอียดกิจกรรม 2

19 ผลการจัดการความรู้ เชิงปริมาณ ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. เชิงคุณภาพ ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

20


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจำการความรู้กรมอู่ทหารเรือ. น. ท. วิทยา เอื้อประเสริฐ ประจำแผนกทดสอบเครื่องวัด กคภ. กพช. อร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google