งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 9: ร้อยละความสำเร็จ ในการให้ความร่วมมือดำเนินงาน ตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ สนับสนุนของกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 9: ร้อยละความสำเร็จ ในการให้ความร่วมมือดำเนินงาน ตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ สนับสนุนของกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 9: ร้อยละความสำเร็จ ในการให้ความร่วมมือดำเนินงาน ตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ สนับสนุนของกรมอนามัย

2 ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย หมายถึง การวัด ความสำเร็จของหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือดำเนินงานตาม คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คำอธิบาย

3 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยให้ความร่วมมือกับ กรมอนามัยดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ของกรมอนามัย ดังนี้ หน่วยงานมีการถ่ายทอด (วิธีการและช่องทางการ ถ่ายทอด เช่น ผ่านระบบอินทราเน็ต การจัดประชุม หรือ หนังสือเวียน เป็นต้น) ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการที่สร้างคุณค่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมายเลขเอกสาร: 2556-23-01 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่มีผล บังคับใช้: 25 มกราคม 2556 และกระบวนการสนับสนุนเพื่อ แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกระบวนการ ครอบคลุมทุกกระบวนการตามคู่มือดังกล่าว คำอธิบาย (ต่อ)

4 กระบวนการที่สร้างคุณค่า จำนวน 7 กระบวนการ 1. กระบวนการศึกษาวิจัย 2. กระบวนการพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. กระบวนการสร้างกระแสและรณรงค์ เผยแพร่ องค์ความรู้และเทคโนโลยี 4. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคี เครือข่าย 5. กระบวนการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) 7. กระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม คำอธิบาย (ต่อ)

5 กระบวนการสนับสนุน จำนวน 4 กระบวนการ 1. กระบวนการสนับสนุนให้เกิดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือข้อบังคับด้าน ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. กระบวนการฝึกอบรม 3. กระบวนการประชุม สัมมนา 4. กระบวนการนิเทศงาน คำอธิบาย (ต่อ)

6 หน่วยงานมีการประเมินตนเอง (ผลสำเร็จในการ ดำเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ 70 ของขั้นตอนทั้งหมดในแต่ละกระบวนการ) ตามแบบฟอร์มที่กรมอนามัยกำหนด ครอบคลุม ทุก กระบวนการที่สร้างคุณค่าตามคู่มือปฏิบัติงานฯ ข้างต้น และให้ รายงานกรมฯ รอบ 9 และ 12 เดือน เพื่อกรมอนามัยวิเคราะห์ และสรุปผล อันจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องต่อไป หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด จะต้องดำเนินการกระบวนการนั้นทุกกระบวนการ และให้ หน่วยงานกำหนดค่าน้ำหนัก (W i ) ของแต่ละกระบวนการ โดยคำนึงถึงความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยให้มี ค่าน้ำหนักรวม = 1.0 ทุกหน่วยงานต้องจัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้ คำอธิบาย

7 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดย่อย(i)/ ประเด็นการประเมินผล น้ำ หนัก (W i ) เกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับระดับ ความสำเร็จตาม เป้าหมายของตัวชี้วัด คะแน นที่ได้ (SM i ) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (W i x SM i ) 20406080100 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 1.กระบวนการศึกษาวิจัย 60657070758080SM 1 (W 1 x SM 1 ) 2. กระบวนการพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม 60657070758080SM 2 (W 2 x SM 2 ) 3. กระบวนการสร้างกระแสและ รณรงค์ เผยแพร่องค์ความรู้และ เทคโนโลยี 60657070758080SM 3 (W 3 x SM 3 )

8 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดย่อย(i)/ ประเด็นการประเมินผล น้ำ หนัก (W i ) เกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับระดับความสำเร็จ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนน ที่ได้ (SM i ) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (W i x SM i ) 20406080100 4. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ภาคี เครือข่าย 60657070758080SM 4 (W 4 x SM 4 ) 5. กระบวนการรับรองมาตรฐาน การบริการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 60657070758080SM 5 (W 5 x SM 5 ) 6. กระบวนการประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ(HIA) 60657070758080SM 6 (W 6 x SM 6 ) 7. กระบวนการพัฒนาระบบการ เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 60657070758080SM 7 (W 7 x SM 7 )

9 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดย่อย(i)/ ประเด็นการประเมินผล น้ำ หนัก (W i ) เกณฑ์การให้คะแนน เทียบกับระดับความสำเร็จ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแน นที่ได้ (SM i ) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (W i x SM i ) 20406080100 กระบวนการสนับสนุน 1.กระบวนการสนับสนุนให้เกิด นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือข้อบังคับด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 60657070758080SM 8 (W 8 x SM 8 ) 2. กระบวนการฝึกอบรม 60657070758080SM 9 (W 9 x SM 9 ) 3. กระบวนการประชุม สัมมนา 60657070758080SM 10 (W 10 x SM 10 ) 4. กระบวนการนิเทศงาน 60657070758080SM 11 (W 11 x SM 11 ) รวม 1.0  (W i x SM i )

10 วิธีการ/ช่องทางการถ่ายทอด พร้อมทะเบียนรายชื่อบุคลากร ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและผู้ที่ได้รับ การถ่ายทอด สำรวจกิจกรรมที่จะดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน และกำหนดค่าน้ำหนักของกระบวนการที่จะดำเนินการ (รายงานภายใน 31 มีนาคม 2557 ในระบบ DOC รอบ 6 เดือน) ดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้าง คุณค่า/กระบวนการสนับสนุน และประเมินตนเองของแต่ละ กระบวนการ ตามแบบฟอร์ม (e-form) ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ ที่เว็บไซต์ http://hp.anamai.moph.go.th หัวข้อ PMQA สำนักส่งเสริมสุขภาพ สรุปผลการประเมินตนเองเป็นภาพรวมระดับหน่วยงาน รอบ 9 และ 12 เดือน หลักฐานอ้างอิง

11 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 9: ร้อยละความสำเร็จ ในการให้ความร่วมมือดำเนินงาน ตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ สนับสนุนของกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google