งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จ ในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จ ในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จ ในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย

2 คำอธิบาย ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย หมายถึง การวัด ความสำเร็จของหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือดำเนินงานตาม กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

3 คำอธิบาย (ต่อ) กรมอนามัยดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยให้ความร่วมมือกับ กรมอนามัยดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ของกรมอนามัย ดังนี้ หน่วยงานมีการถ่ายทอด (วิธีการและช่องทางการ ถ่ายทอด เช่น ผ่านระบบอินทราเน็ต การจัดประชุม หรือ หนังสือเวียน เป็นต้น) ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการที่สร้างคุณค่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมายเลขเอกสาร: แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่มีผล บังคับใช้: 25 มกราคม 2556 และกระบวนการสนับสนุนเพื่อ แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกระบวนการ ครอบคลุมทุกกระบวนการตามคู่มือดังกล่าว

4 คำอธิบาย (ต่อ) กระบวนการที่สร้างคุณค่า จำนวน 7 กระบวนการ
1. กระบวนการศึกษาวิจัย 2. กระบวนการพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. กระบวนการสร้างกระแสและรณรงค์ เผยแพร่ องค์ความรู้และเทคโนโลยี 4. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคี เครือข่าย 5. กระบวนการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) 7. กระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

5 คำอธิบาย (ต่อ) กระบวนการสนับสนุน จำนวน 4 กระบวนการ
1. กระบวนการสนับสนุนให้เกิดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือข้อบังคับด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. กระบวนการฝึกอบรม 3. กระบวนการประชุม สัมมนา 4. กระบวนการนิเทศงาน

6 คำอธิบาย หน่วยงานมีการประเมินตนเอง (ผลสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 70 ของขั้นตอนทั้งหมดในแต่ละกระบวนการ) ตามแบบฟอร์มที่กรมอนามัยกำหนด ครอบคลุม ทุกกระบวนการที่สร้างคุณค่าตามคู่มือปฏิบัติงานฯ ข้างต้น และให้รายงานกรมฯ รอบ 9 และ 12 เดือน เพื่อกรมอนามัยวิเคราะห์และสรุปผล อันจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องต่อไป หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด จะต้องดำเนินการกระบวนการนั้นทุกกระบวนการ และให้หน่วยงานกำหนดค่าน้ำหนัก (Wi) ของแต่ละกระบวนการ โดยคำนึงถึงความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยให้มี ค่าน้ำหนักรวม = 1.0 ทุกหน่วยงานต้องจัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้

7 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดย่อย(i)/ ประเด็นการประเมินผล น้ำ หนัก(Wi)
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ (SMi) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (Wi x SMi) 20 40 60 80 100 กระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการศึกษาวิจัย 65 70 75 SM1 (W1 x SM1) 2. กระบวนการพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม SM2 (W2 x SM2) 3. กระบวนการสร้างกระแสและรณรงค์ เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยี SM3 (W3 x SM3)

8 เกณฑ์การให้คะแนน 4. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคี เครือข่าย 65 70 75
ตัวชี้วัดย่อย(i)/ ประเด็นการประเมินผล น้ำ หนัก(Wi) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ (SMi) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (Wi x SMi) 20 40 60 80 100 4. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคี เครือข่าย 65 70 75 SM4 (W4 x SM4) 5. กระบวนการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม SM5 (W5 x SM5) 6. กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) SM6 (W6 x SM6) 7. กระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม SM7 (W7 x SM7)

9 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดย่อย(i)/ ประเด็นการประเมินผล
น้ำ หนัก(Wi) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ (SMi) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (Wi x SMi) 20 40 60 80 100 กระบวนการสนับสนุน 1.กระบวนการสนับสนุนให้เกิดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือข้อบังคับด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 65 70 75 SM8 (W8 x SM8) 2. กระบวนการฝึกอบรม SM9 (W9 x SM9) 3. กระบวนการประชุม สัมมนา SM10 (W10 x SM10) 4. กระบวนการนิเทศงาน SM11 (W11 x SM11) รวม 1.0  (Wi x SMi)

10 หลักฐานอ้างอิง วิธีการ/ช่องทางการถ่ายทอด พร้อมทะเบียนรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและผู้ที่ได้รับ การถ่ายทอด สำรวจกิจกรรมที่จะดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน และกำหนดค่าน้ำหนักของกระบวนการที่จะดำเนินการ (รายงานภายใน 31 มีนาคม 2557 ในระบบ DOC รอบ 6 เดือน) ดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน และประเมินตนเองของแต่ละกระบวนการ ตามแบบฟอร์ม (e-form) ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ ที่เว็บไซต์ หัวข้อ PMQA สำนักส่งเสริมสุขภาพ สรุปผลการประเมินตนเองเป็นภาพรวมระดับหน่วยงาน รอบ 9 และ 12 เดือน

11 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จ ในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google