งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุม นำ E-Training จากภายนอก ให้ครู - บุคลากร เข้าอบรม สำนักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุม นำ E-Training จากภายนอก ให้ครู - บุคลากร เข้าอบรม สำนักวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุม นำ E-Training จากภายนอก ให้ครู - บุคลากร เข้าอบรม สำนักวิชาการ

2 ประชาสัมพันธ์ • แจ้งให้ครูอาจารย์และบุคลากรทุก ท่านทราบในการพัฒนาตนเองโดย ระบบ E-Training จาก Web ที่แจ้ง ให้ทราบตามที่แนบมาพร้อมนี้ • ขอให้ทุกท่านได้ทดสอบและ พัฒนาตนเองในเรื่องที่ท่านสนใจ และสามารถ Print ใบประกาศ ผ่าน การอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อใช้ เป็นหลักฐานในการเขียนรายงาน ประเมินตนเองรายบุคคล

3 การจัด e-training http://bpcd.vec.go.th/http://bpcd.vec.go.th/ สำนักพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จะดำเนินการพัฒนาครูให้เป็นแกนนำ เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ ในการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ มุ่งเน้น ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน http://118.175.21.40/moodle/ เวปฝึกอบรมสำหรับครูและบุคลากร อาชีวศึกษา e-training เข้าสู่ระบบใน ฐานะบุคคลทั่วไป http://118.175.21.40/moodle/

4 การจัด e-training • http://www.utqonline.com/ โครงการยกระดับ คุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทย เข้มแข็งด้วยระบบ e-training คู่มือการใช้ระบบ UTQ Online สำหรับผู้เข้ารับการอบรม การ สมัครเข้ารับการอบรม ( กรณีสมัครใหม่ ) การ สมัครเข้ารับการอบรม ( กรณีที่เคยสมัครแล้ว ) หลักสูตรรายวิชาที่เปิด และวิธีการลงทะเบียน วิธีการอบรม วิธีการ Print วุฒิบัตร การเข้าสู่ Face Book ประจำวิชา มีปัญหา - คำถามเกี่ยวกับ การอบรมทำอย่างไร http://www.utqonline.com/


ดาวน์โหลด ppt เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุม นำ E-Training จากภายนอก ให้ครู - บุคลากร เข้าอบรม สำนักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google