งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM AAR. KM Process - ระบุรายการองค์ความรู้ที่ จำเป็นในการสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน - เลือกองค์ความรู้ที่จะ ดำเนินการจัดการความรู้ ตาม กรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM AAR. KM Process - ระบุรายการองค์ความรู้ที่ จำเป็นในการสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน - เลือกองค์ความรู้ที่จะ ดำเนินการจัดการความรู้ ตาม กรอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM AAR

2 KM Process

3 - ระบุรายการองค์ความรู้ที่ จำเป็นในการสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน - เลือกองค์ความรู้ที่จะ ดำเนินการจัดการความรู้ ตาม กรอบ กพร. การบ่งชี้ความรู้

4 การสร้างและแสวงหา ความรู้ - Cross Functional Team - Knowledge Capture Team - CoPs - Training/Seminar - ดูงาน Best Practice

5 การรวบรวมจัดเก็บความรู้ - K - File - Knowledge Center - ห้องสมุดกรมชลประทาน

6 การจัดหมวดหมู่ ประมวล กลั่นกรองความรู้ - กำหนด 14 หมวดหมู่ใน K – center - กลั่นกรองความรู้โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ / คณะกรรมการเฉพาะด้าน - กลั่นกรองความรู้ด้วย CoPs ที่ ประกอบด้วยผู้มี ประสบการณ์ เชี่ยวชาญ โดยตรง

7 การเข้าถึงความรู้ - Knowledge Center - ห้องสมุดกรมชลประทาน

8 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ - KM Day - CoPs พื้นที่จริง / พื้นที่ เสมือน - KM Site Visit - Seminar

9 การเรียนรู้ - AAR - KM Award

10 Change Management Process

11 การเตรียมการและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม CKO KM Team KM Team Work KM Action Plan การปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้

12 การสื่อสาร Meeting Knowledge Center KM Site Visit วารสารข่าวกรม ชลประทาน

13 กระบวนการและ เครื่องมือ Web-Based Learning KM Award Innovation Award CKO Award KM Day

14 การฝึกอบรมและ เรียนรู้ พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร การเขียนโครงการวิจัย AAR & Team Learning พัฒนาเว็บไซด์ พัฒนาทักษะผู้อำนวยการเรียนรู้ ดูงานหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านต่าง ๆ

15 การยกย่อง ชมเชย ให้ รางวัล การประกวดออกแบบ KM Logo การประกวดหน่วยงานจัดการ ความรู้ดีเด่น การประกวดผู้บริหารการ จัดการความรู้ดีเด่น การประกวดผลงานสร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านต่าง ๆ

16 การวัด ประเมินผล วัดความสำเร็จของกิจกรรมตาม แผนการจัดกาความรู้ รายงานผลความก้าวหน้าใน การดำเนินการตามแผน ฯ ในที่ ประชุมผู้บริหารกรม


ดาวน์โหลด ppt KM AAR. KM Process - ระบุรายการองค์ความรู้ที่ จำเป็นในการสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน - เลือกองค์ความรู้ที่จะ ดำเนินการจัดการความรู้ ตาม กรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google