งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ของกรมฯและของศูนย์ฯ  ผู้นำองค์กร  แผนการจัดการความรู้  ทีมงานการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ของกรมฯและของศูนย์ฯ  ผู้นำองค์กร  แผนการจัดการความรู้  ทีมงานการจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2  ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ของกรมฯและของศูนย์ฯ  ผู้นำองค์กร  แผนการจัดการความรู้  ทีมงานการจัดการความรู้  เครื่องมือการจัดการความรู้  เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)

3 ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ของกรมชลประทาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ของกรมชลประทาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ ความรู้ด้านการจัดการความรู้ สร้างบรรยากาศและ วัฒนธรรม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. บูรณาการกระบวนการจัดการ ความรู้ให้สอดคล้องกับการ ทำงาน 3. พัฒนาองค์ความรู้และการ สร้างนวัตกรรมสนับสนุน ภารกิจกรมชลประทาน 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ ฐานข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพ 5. พัฒนาเครือข่ายการจัดการ ความรู้ วัฒนธรรมการจัดการ ความรู้ 1. พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 2. เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. คิดริเริ่มสร้างสรรค์ กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้

5 “ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่จะ สนับสนุนการพัฒนาคน โดยจะนำไปสู่การพัฒนา งาน และองค์กรในลำดับต่อไป แต่เนื่องจากเป็น องค์ความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากจึงต้อง ศึกษาค้นคว้า ติดตาม รวบรวม และจัดการอย่าง รวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งการเผยแพร่ให้ผู้ที่ไม่ คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงและใช้องค์ ความรู้ ” ผู้บริหารการจัดการความรู้สูงสุด (CKO)

6 ผู้นำองค์กร (Chief Knowledge Officer) ผู้นำองค์กร (Chief Knowledge Officer)

7  เป็นแบบอย่างที่ดี o กำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายและแนวนโยบายการจัดการ ความรู้ชัดเจน o เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์และยอมรับการ เปลี่ยนแปลง o สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ o สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ

8 แผนการจัดการความรู้ (Km Plan) แผนการจัดการความรู้ (Km Plan)

9  ใช้แผนการจัดการความรู้ระดับกรม เป็นต้นแบบ ของการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของศูนย์ฯ ประกอบด้วย การจำแนกองค์ความรู้เพื่อ ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ ๓ ด้าน และ มีกระบวนการจัดการความรู้ ๗ กระบวนการ และ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๖ กระบวนการ

10  องค์ความรู้ในแผนการจัดการความรู้ของศูนย์ฯในแต่ละ ปีนั้น ได้มาจากผลการประเมินความพึงพอใจจาก ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับกรม โดยพิจารณาจาก ความพึงพอใจในระดับ น้อย ปานกลางและน้อยที่สุด นำมาจัดการความรู้และจัดกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือ KM อย่างเหมาะสม

11 ทีมงานการจัดการความรู้ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ITC Km Team)

12  Km Teamwork o เป็นผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังแผนและ แนวทางการจัดการความรู้ระดับกรม o เสนอ CKO เพื่อทราบนโยบายและ แนวทางในการจัดการความรู้ ประจำปี o ร่างแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามแนวทางที่ CKO ให้ความ เห็นชอบ o จัดประชุมทีมงานการจัดการความรู้ เพื่อระดมความคิดและปรับเปลี่ยน แผนและกิจกรรมตามความเหมาะสม o ถ่ายทอด / ประชาสัมพันธ์แผนการ จัดการความรู้ องค์ประกอบทีมงานการจัดการความรู้

13  คณะทำงานการจัดการความรู้ o ครอบคลุมทุกภารกิจ และทุกส่วนฝ่ายของสำนัก / กอง o เป็นนักคิด นักพัฒนา นักปฏิบัติ o มีความร่วมแรงร่วมใจ มีจิตอาสา o กล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่น มีความยืดหยุ่น ผ่อนปรน o สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี  บุคลากร / เจ้าหน้าที่ o เห็นความสำคัญของการนำความรู้มาใช้ช่วยปฏิบัติงานให้ สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

14 เครื่องมือการจัดการความรู้ ( Km Tool) เครื่องมือการจัดการความรู้ ( Km Tool)

15  คลังความรู้ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  นวัตกรรม

16

17

18 เกณฑ์การตรวจประเมินการ จัดการความรู้ (KMA) เกณฑ์การตรวจประเมินการ จัดการความรู้ (KMA)

19  ทำความเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์และแนว ทางการตอบของเกณฑ์ทุกหมวด  มีหลักฐานประกอบในแต่ละหมวด  เชื่อมโยงกิจกรรมการจัดการความรู้กับเกณฑ์ KMA

20 การจัดการความรู้ เป็นการใช้เครื่องมือทาง KM เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ดี ขึ้น ดังนั้น การทำ KM จึงไม่ใช่ภาระงานอีก ภาระหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ของกรมฯและของศูนย์ฯ  ผู้นำองค์กร  แผนการจัดการความรู้  ทีมงานการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google