งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM Website สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. 1. นาย ติณณภพ สุระพล 54160375 2. นาย วงศ์บวร ปิยะวีรวงศ์ 54160382 รายชื่อผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM Website สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. 1. นาย ติณณภพ สุระพล 54160375 2. นาย วงศ์บวร ปิยะวีรวงศ์ 54160382 รายชื่อผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM Website สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

2 1. นาย ติณณภพ สุระพล 54160375 2. นาย วงศ์บวร ปิยะวีรวงศ์ 54160382 รายชื่อผู้จัดทำ

3  ตัวอย่างเว็บไซด์  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การสื่อสาร  กระบวนการและเครื่องมือ  การเรียนรู้  การวัดผล  การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  อ้างอิง หัวข้อที่จะนำเสนอ

4 ตัวอย่างเว็บไซด์ สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ

5 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม การเตรียมการ และ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม (Transition and Behavior)  เปิดโครงการอบรมระยะสั้นสำหรับ บุคคลภายนอก เพื่อให้ความรู้แก บุคคลภายนอกขององค์กรด้วย

6 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม การสื่อสาร (Communication)  ด้านการสื่อสารสำหรับ ‘ สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ ’ นั้นมีการให้ ข่าวสารในเรื่องของ การจัดการความรู้ KM Vocabulary คลังความรู้ ผลงาน วิชาการ KM Gallery ชุมนุมแนว ปฎิบัติ

7 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม กระบวนการ และ เครื่องมือ (Process and Tools)  มี ‘ ชุมนุมแนวปฎิบัติ ’ ไว้แลกเปลี่ยน ความรู้  มี search enging ในการค้นหา ผลงานวิจัย และรายชื่อนักวิจัยต่าง ๆ  มี E-Learning เป็นแบบทดสอบที่ ให้ทำเพื่อช่วยสร้างการเรียนรู้

8 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม การเรียนรู้ (Learning)  มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ทั้งกับ บุคคลภายในองค์กร และ บุคคลภายนอกองค์กร  มีการทดลองทำงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดเวลาเพื่อค้นหาแนวทางใหม่ ๆ และเพิ่มพูนความรู้

9 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม การวัดผล (Measurements)  มีเครื่องมือในการวัดผลสำหรับ องค์กรก็คือ ผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ ต่าง ๆ การตอบรับจากบุคคลที่เข้ารับ การอบรมขององค์กร เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ เรื่องมะเร็งแห่งชาติ

10 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ตัวอย่างของแผนและ กิจกรรม การยกย่องชมเชย และ มอบรางวัล (Recognition and Reward)  มีใบประกาศเกียรติคุณให้หากผ่าน การอบรมจากทางสถาบัน

11 แหล่งอ้างอิง  http://www.kmnci.com/

12 -:- ขอบคุณครับ -:-


ดาวน์โหลด ppt KM Website สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. 1. นาย ติณณภพ สุระพล 54160375 2. นาย วงศ์บวร ปิยะวีรวงศ์ 54160382 รายชื่อผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google