งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันมะเร็งแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
KM Website สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

2 รายชื่อผู้จัดทำ 1. นาย ติณณภพ สุระพล นาย วงศ์บวร ปิยะวีรวงศ์

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ ตัวอย่างเว็บไซด์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร
กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู้ การวัดผล การยกย่องชมเชยและให้รางวัล อ้างอิง

4 ตัวอย่างเว็บไซด์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

5 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างของแผนและกิจกรรม การเตรียมการ และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior) เปิดโครงการอบรมระยะสั้นสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อให้ความรู้แกบุคคลภายนอกขององค์กรด้วย

6 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างของแผนและกิจกรรม การสื่อสาร (Communication) ด้านการสื่อสารสำหรับ ‘สถาบันมะเร็งแห่งชาติ’ นั้นมีการให้ข่าวสารในเรื่องของ • การจัดการความรู้ • KM Vocabulary • คลังความรู้ • ผลงานวิชาการ • KM Gallery • ชุมนุมแนวปฎิบัติ

7 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างของแผนและกิจกรรม กระบวนการ และ เครื่องมือ (Process and Tools) มี ‘ชุมนุมแนวปฎิบัติ’ ไว้แลกเปลี่ยนความรู้ มี search enging ในการค้นหาผลงานวิจัย และรายชื่อนักวิจัยต่าง ๆ มี E-Learning เป็นแบบทดสอบที่ให้ทำเพื่อช่วยสร้างการเรียนรู้

8 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างของแผนและกิจกรรม การเรียนรู้ (Learning) มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ทั้งกับบุคคลภายในองค์กร และ บุคคลภายนอกองค์กร มีการทดลองทำงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดเวลาเพื่อค้นหาแนวทางใหม่ ๆ และเพิ่มพูนความรู้

9 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างของแผนและกิจกรรม การวัดผล (Measurements) มีเครื่องมือในการวัดผลสำหรับองค์กรก็คือ • ผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จต่าง ๆ • การตอบรับจากบุคคลที่เข้ารับการอบรมขององค์กร • เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เรื่องมะเร็งแห่งชาติ

10 กระบวนการบริหารจัดการ และ เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างของแผนและกิจกรรม การยกย่องชมเชย และ มอบรางวัล (Recognition and Reward) มีใบประกาศเกียรติคุณให้หากผ่านการอบรมจากทางสถาบัน

11 แหล่งอ้างอิง

12 -:- ขอบคุณครับ -:-


ดาวน์โหลด ppt สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google