งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า ตอบสนอง Mission & Vision ของ บริษัท ตอบสนอง Mission & Vision ของ บริษัท ปัญหาในอดีต มูลเหตุจูงใจ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า ตอบสนอง Mission & Vision ของ บริษัท ตอบสนอง Mission & Vision ของ บริษัท ปัญหาในอดีต มูลเหตุจูงใจ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า ตอบสนอง Mission & Vision ของ บริษัท ตอบสนอง Mission & Vision ของ บริษัท ปัญหาในอดีต มูลเหตุจูงใจ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

2 การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า ไม่ได้ใช้ข้อมูลจริงในการบริหาร ความล่าช้าในการตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ปัญหาในอดีต

3 การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า กระบวนการและวิธีการ ปฏิบัติในอดีต หาข้อมูลลูกค้าเข้าพบลูกค้า เปิดการขาย ขาย ไม่ได้ ขายได้ ผลิตตัวอย่าง

4 การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า กระบวนการและวิธีการ ปฏิบัติงานแบบใหม่ QWP การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า WI การ เยี่ยมลูกค้า Format Sheet Customer Need Survey Program : CNS

5 การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า ประสิทธิผลที่ เกิดขึ้นต่อ 2. ทำให้ทราบข้อมูลของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น รายละเอียดส่วนบุคคล PART ที่ลูกค้าใช้ รวมถึง Part ที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อเรา ทำให้เราสามารถที่จะวางกล ยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนการแบ่งซื้อได้แม่นยำขึ้น 3. มีบันทึกช่วยจำของงานในลำดับต่อไปที่เจ้าหน้าที่ บริหารงานจะต้องติดตาม ต่อไป เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า เจ้าหน้าที่ บริหารงานขาย 5. ลูกค้ามีความมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ว่าความต้องการนั้นๆ จะ ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม 4. มีรายละเอียดของ Part และปัญหาของ Part นั้น ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า 1. มีการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า อย่างเป็นระบบ มีการ ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6 การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า ประสิทธิผลที่ เกิดขึ้นต่อ 1. ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย 2. ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การขายให้กับ เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ผู้จัดการส่วนขาย 3. เพื่อในการติดตามความคืบหน้าราย Part ราย ลูกค้า

7 การเรียนรู้ความต้องการของ ลูกค้า ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นต่อการ วางแผนการผลิต 1. Forecast ของลูกค้า ทำให้การวางแผนการ ผลิตได้แม่นยำขึ้น 2. สามารถตอบลูกค้าได้รวดเร็วถึงกำหนดการ ส่งมอบสินค้าของลูกค้า ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ต่อองค์กร 1. การพยากรณ์ยอดขายของปีต่อไปได้แม่นยำ ขึ้น 2. การพยากรณ์การลงทุนเครื่องจักร การเตรียมวัตถุดิบ และ การวางแผนอัตรากำลัง 3. เพิ่มสัดส่วนการแบ่งซื้อของลูกค้า 4. ลูกค้า เชื่อมั่น ไว้วางใจในการทำธุรกิจกับ S.K.


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า ตอบสนอง Mission & Vision ของ บริษัท ตอบสนอง Mission & Vision ของ บริษัท ปัญหาในอดีต มูลเหตุจูงใจ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google