งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QA :TQA ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย. QA :TQA ผู้ใช้บริการ : CUSTOMER ผู้ที่มารับบริการจากส่วน โรงพยาบาลโดยตรง หรือ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QA :TQA ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย. QA :TQA ผู้ใช้บริการ : CUSTOMER ผู้ที่มารับบริการจากส่วน โรงพยาบาลโดยตรง หรือ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QA :TQA ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย

2 QA :TQA ผู้ใช้บริการ : CUSTOMER ผู้ที่มารับบริการจากส่วน โรงพยาบาลโดยตรง หรือ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับบริการที่ เป็นส่วนราชการด้วย

3 QA :TQA ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : Stakeholders ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการ ดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชน บุคลากรในส่วน ราชการ ผู้ส่งมอบงาน โดยรวม ผู้ใช้บริการด้วย

4 QA :TQA ลูกค้า ภายนอก  ผู้ใช้บริการ / ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ที่ ซื้อสินค้าและบริการ จากโรงพยาบาลของ เรา ลูกค้าเหล่านี้อยู่ ภายนอกโรงพยาบาล เป็นแหล่งที่มาของ รายได้ ลูกค้า ภายใน  ผู้ใช้บริการ / ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ที่เป็น หน่วยงาน, กำลังพล ในโรงพยาบาล ที่ต้อง พึ่งการทำงานของ หน่วยงาน, กำลังพล ของเรา ความสำเร็จ หรือล้มเหลวของเรา ทำให้เขาต้องพลอย กระทบกระเทือนไป ด้วย การให้บริการต่อ เขา เพื่อที่จะทำให้งาน ของเขาราบรื่น สามารถตอบสนองต่อ ลูกค้าของเขา ( ซึ่ง อาจจะเป็นลูกค้า ภายนอกหรือภายในก็ ตาม ) ให้ดีมีคุณภาพ ต่อไป

5 QA :TQA ข้อเท็จ จริง * การกำหนดกลุ่มผู้ใช้บริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามพันธกิจที่ กำหนดไว้ ยังไม่ได้รับการทบทวน * ยังไม่มีการ จัดทำและปรับปรุง ข้อมูลผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ( Customer & Stakeholders Profile )

6 QA :TQA โอกาส พัฒนา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้กับ หัวหน้าหน่วยงาน และคณะทำงาน PMQA หมวด 1 - 6  จัดทำและปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Customer & Stakeholders Profile ) ให้ทันสมัย

7 QA :TQA ข้อเท็จ จริง * การวัดความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยัง ไม่ครอบคลุม มีเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย ที่มารับการรักษา ยังขาดในส่วน ของ บริษัท / ห้างร้าน, องค์การส่วน ท้องถิ่น เป็นต้น * ยังไม่มีการวัดความไม่พึงพอใจ * การนำผลการวิเคราะห์ ความพึง พอใจ / ไม่พึงพอใจ ไปปรับปรุงการ ให้บริการและการดำเนินงานของส่วน ราชการ ยังไม่ครอบคลุม ( มี เฉพาะด้านการรักษา และลูกค้า ภายนอก )

8 QA :TQA โอกาส พัฒนา 1. กำหนดรูปแบบของการวัดความพึง พอใจ / ไม่พึงพอใจ ให้เหมาะสม ครอบคลุม กลุ่มของผู้ใช้บริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ( ลูกค้าภายนอก และ ลูกค้าภายใน ) 2. ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ 3. ประเมินและวิเคราะห์ผลการวัดความ พึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ 4. นำผลการวิเคราะห์มาจัดลำดับ ความสำคัญและปรับปรุงการ ดำเนินการของหน่วยงาน

9 QA :TQA ขั้นตอนการวัดความ พึงพอใจ กำหนด ความต้องการ ของผู้ใช้ บริการ และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย กำหนด ความต้องการ ของผู้ใช้ บริการ และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย พัฒนา เครื่องมือ ในการ สำรวจความ พึงพอใจ พัฒนา เครื่องมือ ในการ สำรวจความ พึงพอใจ จัดทำแผน การสำรวจ จัดทำแผน การสำรวจ เก็บ รวบรวม ข้อมูล เก็บ รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และแปล ความหมาย วิเคราะห์ ข้อมูล และแปล ความหมาย เมื่อทราบผลการสำรวจแล้ว องค์กรควร นำสารสนเทศนั้นมากำหนดกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการหลักใน การให้บริการ

10 QA :TQA โอกาส พัฒนา * ให้หน่วยงานกำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละ งาน และต้องประกาศให้ ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบ * ตัวอย่าง - ทันตกรรม กำหนด การอุดฟันใช้ ระยะเวลาประมาณ 30 นาที - เภสัชกรรม การรับยาของผู้ป่วยนอก ประกันเวลาไม่เกิน 30 นาที - ฝ่ายพลาฯ การเบิก สิ่งอุปกรณ์ สิ้นเปลืองประจำเดือน ( กระดาษชำระ, สบู่ เหลว... ) ใช้เวลา 3 วันทำการ

11 QA :TQA


ดาวน์โหลด ppt QA :TQA ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย. QA :TQA ผู้ใช้บริการ : CUSTOMER ผู้ที่มารับบริการจากส่วน โรงพยาบาลโดยตรง หรือ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google