งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย THE MARKET แผนกขาย ฝ่าย การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย THE MARKET แผนกขาย ฝ่าย การตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย THE MARKET แผนกขาย ฝ่าย การตลาด

2 หน้าที่หลัก ติดต่อรับงานและประเมินราคา ให้ผู้รับบริการ ตามความต้องการของ ผู้รับบริการ

3 ชื่อโครงการที่ พัฒนา สร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้รับบริการด้วย การบริการด้านการเสนอราคา ที่รวดเร็ว และถูกต้อง

4 ที่มาของโครงการ ในปัจจุบันการเสนอราคางานที่รวดเร็วและ ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานใน ระบบและเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการอย่างมาก แต่ปัญหาของโรงพิมพ์ที่ผ่านมาคือการเสนอ ราคาให้กับผู้รับบริการบางครั้งอาจช้ากว่าเวลาที่ ตกลงกันไว้กับผู้รับบริการ ซึ่งทำให้สูญเสีย โอกาสในการแข่งขัน และผู้รับบริการไม่พึง พอใจได้ ดังนั้นจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพงานขึ้น เพื่อให้งานเดินไป ข้างหน้าและเข้าสู่สภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขัน กันสูง จากความจำเป็นดังกล่าว ทางกลุ่มจึงได้เห็น ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้ ผู้รับบริการด้วยการบริการด้านการเสนอราคาที่ รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการ

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการ 2. เพื่อให้การเสนอราคาที่ รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

6 ข้อมูลก่อนทำการ แก้ไข ทางกลุ่มได้ทำการเก็บ ข้อมูลก่อนการแก้ไขจาก งานที่ผู้รับบริการต้องการใบ เสนอราคาก่อนสั่งพิมพ์งาน เป็นระยะเวลา 2 เดือนคือ พ. ย.- ธ. ค.53 จำนวนงานที่ผู้รับบริการ ต้องการ ใบเสนอราคาทั้งหมด 103 งาน สามารถทำได้ทัน ตามที่ผู้รับบริการกำหนด ทั้งหมด 56 งาน เมื่อนำมา คิดเป็น % งานที่สามารถ ทำได้ทันตามเวลาที่ ผู้รับบริการต้องการจะได้ เพียง 54.50%

7 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ โครงการ อัตราการเสนอราคา ให้ได้ภายในเวลาที่ กำหนด >70%

8

9 ผลการวิเคราะห์สาเหตุ สาเหตุหลัก คือ ข้อมูลในการทำใบเสนอ ราคาที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงทำให้ เสียเวลาในการกลับมา แก้ไขใหม่อีกครั้ง

10 ข้อมูลในการทำใบเสนอราคาไม่ ครบถ้วน • แยกสาเหตุหลักๆได้ดังนี้ • พนักงานใหม่ขาดทักษะในการสอบถาม ข้อมูลจากผู้รับบริการให้ได้ครบถ้วน • พนักงานการตลาดขาดความละเอียด รอบคอบในการบันทึกข้อมูล • พนักงานการตลาดไม่มีการตรวจสอบ ข้อมูลหลังจากการทำใบเสนอราคา • พนักงานการตลาดไม่ระบุรายละเอียด การจัดส่งใบเสนอราคาให้ชัดเจน

11 การวิเคราะห์แนวทางการ แก้ไขปัญหา สาเหตุ : ข้อมูลในการทำใบเสนอ ราคาไม่ครบถ้วน วิธีการแก้ไข : เพิ่มความ รอบคอบในการกรอกข้อมูลให้ ครบถ้วน เพื่อลดระยะเวลาใน การกลับไปแก้ไขใหม่ โดยได้มี การจัดทำแบบฟอร์มสำหรับ ตรวจเช็คความถูกต้องขึ้นมา

12 ตัวอย่างแบบฟอร์ม

13 ข้อมูลหลังทำการแก้ไข ทางกลุ่มได้ทำการ เก็บข้อมูลหลังการแก้ไข จากงานที่ผู้รับบริการ ต้องการ ใบเสนอราคาก่อนสั่งพิมพ์ งานเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ก. ค.- ก. ย.54 จำนวน งานที่ผู้รับบริการต้องการ ใบเสนอราคาทั้งหมด 129 งาน สามารถทำได้ ทันตามที่ผู้รับบริการ กำหนดทั้งหมด 107 งาน เมื่อนำมาคิดเป็น % งาน ที่สามารถทำได้ทันตาม เวลาที่ผู้รับบริการต้องการ จะได้ถึง 82.95%

14 ผลลัพธ์ที่ได้จากการ ดำเนินการ ค่าเป้าหมายที่ทางกลุ่มได้กำหนดไว้ คือ >70 % ของงานที่ต้องการใบเสนอ ราคาทั้งหมด ผลที่ทางกลุ่มทำได้คือ 82.95% ซึ่งได้ตามเป้าหมายที่ทางกลุ่มได้ กำหนดไว้ และสามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการที่ ต้องการใบเสนอราคาที่รวดเร็วและ ถูกต้องเพิ่มขึ้น

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย THE MARKET แผนกขาย ฝ่าย การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google