งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง ในงานบัญชี เครื่องมือและเครื่องทุนแรงในงาน บัญชี หมายถึง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ทำบัญชี ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง ในงานบัญชี เครื่องมือและเครื่องทุนแรงในงาน บัญชี หมายถึง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ทำบัญชี ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง ในงานบัญชี เครื่องมือและเครื่องทุนแรงในงาน บัญชี หมายถึง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ทำบัญชี ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญใน การทำบัญชี

2 ประโยชน์ของเครื่องมือและ เครื่องทุ่นแรง  ทำให้การปฏิบัติงานทางบัญชีเป็น มาตรฐานเดียวกัน  ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว  ทำให้การจดบันทึกบัญชีรวดเร็ว ง่ายต่อ การอ่าน การเก็บรักษา  ช่วยลดเวลาในการทำงานของพนักงาน บัญชี

3 การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบบัญชี มี 2 ระบบ คือ 1. ระบบ Stand Alone System เป็นการ นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบัญชีสำหรับ ระบบย่อยระบบใดระบบหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้ง ระบบ เช่น ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบ บัญชีลูกหนี้ 2. ระบบ Full System เป็นการนำ คอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบัญชีทั้งระบบถ้า หากมีรายการเกิดขึ้นก็จะกระทบไปถึง ระบบรวมทั้งหมด

4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน งานบัญชี 1. โปรแกรมบัญชีแยกประเภท 2. โปรแกรมบัญชีลูกหนี้ 3. โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ 4. โปรแกรมออกใบกำกับสินค้า ขาย 5. โปรแกรมสินค้าคงเหลือ 6. โปรแกรมจ่ายค่าแรง

5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ต่อ งานบัญชี 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ธุรกิจ 2. ทำให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าของธุรกิจ 3. ช่วยลดปัญหาการเก็บเอกสารและรายงาน ต่าง ๆ 4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 5. ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน 6. ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลทันตาม ต้องการและทันต่อเหตุการณ์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง ในงานบัญชี เครื่องมือและเครื่องทุนแรงในงาน บัญชี หมายถึง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ทำบัญชี ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google