งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ แนวความคิดและความสำคัญของการตลาด ” บทที่ 1. แนวคิดหลักๆทางการตลาด แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ แนวความคิดและความสำคัญของการตลาด ” บทที่ 1. แนวคิดหลักๆทางการตลาด แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ แนวความคิดและความสำคัญของการตลาด ” บทที่ 1

2 แนวคิดหลักๆทางการตลาด แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) แนวคิดเน้นการตลาด (Marketing Concept) แนวคิดเน้นการตลาด (Marketing Concept) แนวคิดเน้นการขาย (Selling Concept) แนวคิดเน้นการขาย (Selling Concept) แนวคิดเน้นผลิตภัณฑ์ (Product Concept) แนวคิดเน้นผลิตภัณฑ์ (Product Concept) แนวคิดเน้นการผลิต (Production Concept) แนวคิดเน้นการผลิต (Production Concept) วิวัฒนาการในยุคต่างๆ 5 ยุค

3 ความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขาย การตลาดการขาย เน้นที่ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Oriented) เน้นที่ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Oriented) เน้นที่ความต้องการของผู้ขาย (Seller ’ s Oriented) เน้นที่ความต้องการของผู้ขาย (Seller ’ s Oriented) เริ่มต้นจากการผลิตสินค้า จาก นั้นจึงหาวิธีที่จะจำหน่าย สินค้านั้น เริ่มต้นจากการผลิตสินค้า จาก นั้นจึงหาวิธีที่จะจำหน่าย สินค้านั้น เริ่มต้นจากการกำหนดความต้อง การของผู้บริโภคแล้วจึงจัดหา หรือผลิตสินค้าเพื่อตอบสนอง ความต้องการนั้น เริ่มต้นจากการกำหนดความต้อง การของผู้บริโภคแล้วจึงจัดหา หรือผลิตสินค้าเพื่อตอบสนอง ความต้องการนั้น มุ่งเน้นที่ยอดขายสูงสุด มุ่งที่กำไรสูงสุด ใช้การวางแผนในระยะสั้นใน การผลิตสินค้าและมุ่งเพียง ตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ใช้การวางแผนในระยะสั้นใน การผลิตสินค้าและมุ่งเพียง ตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ใช้การวางแผนระยะยาวในการผลิต สินค้ามีการหาตลาดใหม่ๆ เพื่อการ เติบโตของกิจการในอนาคต ใช้การวางแผนระยะยาวในการผลิต สินค้ามีการหาตลาดใหม่ๆ เพื่อการ เติบโตของกิจการในอนาคต

4 แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม Societal Marketing Concept Societal Marketing Concept Society (Human Welfare) Society (Human Welfare) Company (Profits) Company (Profits) Consumer (Want Satisfaction) Consumer (Want Satisfaction) ที่มา Kolter Philin, Management, Prentice Hall, 1994

5 ความหมายของ “ การตลาด ”  แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) หมายถึง แนวคิดใน การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นที่การตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับการ บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์กร  การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการวางแผนและบริหาร ผลิตภัณฑ์บริการ หรือแนวความคิด ราคา การส่งเสริมการตลาด และจัดกระจาย ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวคิดนั้นๆ เพื่อทำ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้บริโภค และบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร * ที่มา American Marketing Association

6 ความหมายของ “ ตลาด ” สถานที่มีผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันเพื่อตกลง แลก เปลี่ยนสินค้าหรือบริการกัน และมีการแลกเปลี่ยน สิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการ สถานที่มีผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันเพื่อตกลง แลก เปลี่ยนสินค้าหรือบริการกัน และมีการแลกเปลี่ยน สิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการ ในความหมายทั่วไป ในความหมายของนักการตลาด ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความสามารถใน การหาซื้อสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ หรืออาจกล่าว ได้ว่าตลาดในความหมายนี้คือ ลูกค้าหรือผู้บริโภค นั่นเองแต่ต้องเป็น “ ผู้บริโภคที่มีความต้องการ มีอำนาจ การซื้อ เพียงพอสำหรับสินค้าหรือบริการ นั้นๆ มีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ และมีสิทธิที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆได้ ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความสามารถใน การหาซื้อสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ หรืออาจกล่าว ได้ว่าตลาดในความหมายนี้คือ ลูกค้าหรือผู้บริโภค นั่นเองแต่ต้องเป็น “ ผู้บริโภคที่มีความต้องการ มีอำนาจ การซื้อ เพียงพอสำหรับสินค้าหรือบริการ นั้นๆ มีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ และมีสิทธิที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆได้

7 ความจำเป็น (Need) และ ความต้องการ (Want)  ความจำเป็น (Need) หมายถึง สัญชาตญาณ หรือความต้องการ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่กระตุ้น ให้บุคคลกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความหิว ความกระหาย ความจำเป็นในปัจจัย 4  ความต้องการ (Want) หมายถึง ความจำเป็นหรือ Need ที่ถูก พัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งทำให้เกิดความ หลากหลายในทางเลือกของผู้บริโภคสำหรับความต้องการนั้น

8 ตัวอย่างความจำเป็น และความต้องการ (Need and Want)

9 ความสำคัญของการตลาด ค ว า ม สำ คั ญ ข อ ง ก า ร ต ล า ด ค ว า ม สำ คั ญ ข อ ง ก า ร ต ล า ด 1. ความสำคัญต่อสังคมเศรษฐกิจ - สร้างอรรถประโยชน์ - กระจายรายได้และเกิดการจ้างงานมากขึ้น - ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญ เติบโต ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2. ความสำคัญต่อภาคธุรกิจ - สร้างรายได้และกำไร - การตลาดเป็นกลไกหลักในการดำเนินธุรกิจ 3. ความสำคัญต่อผู้บริโภค - สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค - ทำให้สินค้าและบริการมีราคาถูกลงและคุณภาพดีขึ้น - สร้างความสะดวกให้แก่ชีวิตผู้บริโภค

10 อรรถประโยชน์ (Utility) อรรถประโยชน์ ด้านสถานที่ (Place Utility) อรรถประโยชน์ ด้านสถานที่ (Place Utility) อรรถประโยชน์ใน ด้านความเป็นเจ้าของ (Ownership Utility) อรรถประโยชน์ใน ด้านความเป็นเจ้าของ (Ownership Utility) อรรถประโยชน์ ด้านข้อมูล (Information Utility) อรรถประโยชน์ ด้านข้อมูล (Information Utility) อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) อรรถประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์ (Form Utility) อรรถประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์ (Form Utility) อรรถประโยชน์ (Utility)


ดาวน์โหลด ppt “ แนวความคิดและความสำคัญของการตลาด ” บทที่ 1. แนวคิดหลักๆทางการตลาด แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google