งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชื่อกลุ่ม งานเสร็จไว สบายใจลูกค้า แผนกทำสิ่งพิมพ์ สำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชื่อกลุ่ม งานเสร็จไว สบายใจลูกค้า แผนกทำสิ่งพิมพ์ สำเร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชื่อกลุ่ม งานเสร็จไว สบายใจลูกค้า แผนกทำสิ่งพิมพ์ สำเร็จ

2 ลดขั้นตอนการทำงาน หลังพิมพ์ ประเภทหนังสือเล่ม ชื่อโครงการที่พัฒนา

3 รับผิดชอบกระบวนการผลิต ขั้นตอนสุดท้ายก่อนสิ่งพิมพ์สำเร็จ เพื่อส่งมอบผู้รับบริการ หน้าที่หลักของแผนกทำ สิ่งพิมพ์สำเร็จ

4 แผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จรับผิดชอบ กระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ส่งมอบ งานให้ผู้รับบริการ แต่ปัจจุบันงานไม่เสร็จทัน ตามกำหนดที่ได้ตกลงกับผู้รับบริการ ทำให้ ผู้รับบริการบางรายไม่พอใจเนื่องจากได้รับ งานพิมพ์ไม่ทันกำหนด บางครั้งโรงพิมพ์มี เวลาการทำงานน้อยและปริมาณงานมากจึง ทำให้ผลิตงานไม่ทันตามกำหนด ดังนั้นจึง ต้องปรับกระบวนการทำงานและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ

5 อัตราการส่งมอบงานหลังพิมพ์ทันตาม แผน 80% ตัวชี้วัดโครงการ

6 การวิเคราะห์ สาเหตุแบบก้างปลา เป็นที่มาในการ จัดทำโครงงาน

7 1. แผนงานไม่สอดคล้องกับการผลิต 2. ไม่ทราบกำลังผลิตปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา

8 การเก็บข้อมูลการผลิตปัจจุบันเพื่อ ใช้เป็นฐานการคิดกำลังการผลิตและวางแผนการ ทำงาน ให้เกิดความถูกต้องและสามารถติดตาม งานให้ทันเพื่อส่งมอบผู้รับบริการได้ทันกำหนด โดยแยกปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการ เป็น คน เครื่องจักร วัตถุดิบ วิธีการดำเนินงาน เพื่อ เลือกประเด็นในการแก้ไขปัญหา การจัดทำโครงการ

9 ขั้นตอนการผลิตหนังสือ แผนกทำ สิ่งพิมพ์สำเร็จ ขนาดของหนังสือมีผลกับกำลังการผลิตโดยตรง ทั้งการปรับตั้ง เครื่องและระยะเวลาการผลิตแต่ละกระบวนการซึ่งทำให้แผนงานไม่ เป็นไปตามกกำหนด ส่วนหนึ่งเกิดจากเครื่องจักรเสื่อมสภาพตามอายุ งาน วัตถุดิบคุณภาพไม่คงที่ ดังนั้นจึงจัดเก็บข้อมูลการผลิตที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนงานการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งพิ มพ์ พับ บรรจุ ไส กาว ตัด เก็บ เรียง บรรจุตัด เย็บ กลาง เก็บ เรียง หนังสือประเภทเย็บกลาง หนังสือประเภทเข้าเล่มไสกาว

10 ตารางบันทึกข้อมูลกำลังผลิตแผนกทำ สิ่งพิมพ์สำเร็จ

11 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยการผลิตแผนก ทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ

12

13 หลังจากจัดทำโครงงาน ได้จัดประชุมใน แผนกประจำสัปดาห์ให้พนักงานทุกคนได้นำเสนอ แนวทางการควบคุมและแก้ไขงานที่รับมอบหมาย ให้เสร็จทันตามกำหนด รวมทั้งเสนอแนะการ ปรับปรุงวิธีทำงานและมีการเก็บข้อมูลการทำงาน ประจำวันของแต่ละบุคคลเพื่อตรวจสอบ ความสามารถการทำงาน ซึ่งช่วยให้สร้างความ เชื่อถือให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องที่ประสานงาน ปัจจุบันและสามารถส่งงานให้กับลูกค้าตามกำหนด สรุปการแก้ไขปรับปรุง

14 ข้อมูลเดิม ตุลาคม - ธันวาคม 2553 คิดเป็น 61.73 % ก่อน ทำ หลัง ทำ ข้อมูลปัจจุบัน มกราคม - มีนาคม 2554 คิดเป็น 83.60 % เมษายน - มิถุนายน 2554 คิดเป็น 83.23 % กรกฎาคม - กันยายน 2554 คิดเป็น 83.44 % สรุปการแก้ไขปรับปรุง ที่ได้ดำเนินการ อัตราการส่งมอบงานหลังพิมพ์ทัน กำหนด 80% ตัวชี้วัด โครงการ

15 ผ่าน แผนภูมิแสดงผลลัพธ์การดำเนินการ 61.73 % 83.60 % 83.23 % 83.4 4% ผลลัพธ์การดำเนินการ

16 อัตราการส่งมอบงานหลังการพิมพ์ทัน กำหนดเพิ่มขึ้นจากเดิม 61.73% เป็น 83.44% ผลสรุป

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชื่อกลุ่ม งานเสร็จไว สบายใจลูกค้า แผนกทำสิ่งพิมพ์ สำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google