งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

B USINESS A DMINISTRATION THONBURI UNIVERSITY A.Suchada Hommanee Contemporary Marketing Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "B USINESS A DMINISTRATION THONBURI UNIVERSITY A.Suchada Hommanee Contemporary Marketing Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 B USINESS A DMINISTRATION THONBURI UNIVERSITY A.Suchada Hommanee Contemporary Marketing Management

2 ความหมายของการตลาด สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ คำจำกัดของคำว "Marketing" ไว้ดังนี้ การตลาด คือ การกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำสินค้า หรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือ ผู้ใช้บริการนั้นๆ ให้ได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของ กิจการ

3 องค์ประกอบของการตลาด มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยน กรรมสิทธิ์ คือ สินค้าหรือบริการ 2. มีตลาด คือ ผู้ชื้อที่ต้องการ ซื้อสินค้าหรือบริการ 1. มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยน กรรมสิทธิ์ คือ สินค้าหรือบริการ 2. มีตลาด คือ ผู้ชื้อที่ต้องการ ซื้อสินค้าหรือบริการ 3. มีผู้ขายสินค้าหรือบริการ 4. มีการแลกเปลี่ยน

4 องค์ประกอบของการตลาด ความจำเป็น (NEEDS) ความต้องการ (WANTS) ความต้องการซื้อ (DEMANDS)

5 ความสำคัญของการตลาด การตลาดเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิด การแลกเปลี่ยน 1. การตลาดเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิด การแลกเปลี่ยน 2. การตลาดเป็นตัวเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์ กับ ผู้บริโภค 2. การตลาดเป็นตัวเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์ กับ ผู้บริโภค 3. การตลาดเป็นตัวผลักดันให้มีการ พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 3. การตลาดเป็นตัวผลักดันให้มีการ พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 4. การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้าง ระบบเศรษฐกิจ ด้วยการก่อให้เกิดการ บริโภคและการพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ 4. การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้าง ระบบเศรษฐกิจ ด้วยการก่อให้เกิดการ บริโภคและการพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ

6 ประโยชน์ของกิจกรรมทาง การตลาด (1) อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form Utility) จะเกิดขึ้นจากการผลิตโดยตรง และการ เข้ามาช่วยเสริมโดยการค้นหาถึง ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยให้ข้อมูลแก่ผลฝ่ายผลิต (2) อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) การตลาดช่วยอำนวย ความ สะดวก ด้านสถานที่ เพราะเป็นกิจกรรมที่ นำผลิตภัณฑ์ไปสู่สถานที่ที่ลูกค้า เป้าหมายอยู่ (3) อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) การตลาดช่วยสร้าง อรรถประโยชน์ ด้านเวลาให้กับลูกค้า โดย มีสินค้าพร้อมในเวลาที่ลูกค้าต้องการ

7 ประโยชน์ของกิจกรรมทาง การตลาด (4) อรรถประโยชน์ด้านความเป็น เจ้าของ (Possession Utility) การตลาดช่วยสร้างความ พึงพอใจจาก การ ได้เป็นเจ้าของสินค้าต่าง ๆ โดย ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาส ได้ซื้อสินค้าและ มี กรรมสิทธ์ในสินค้านั้น (5) อรรถประโยชน์ในด้านภาพลักษณ์ (Image Utility) ตลาดช่วยสร้าง คุณค่าหรือ ภาพลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกนึกคิดของ บุคคล โดยอาศัยการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การใช้การโฆษณาและการ ประชาสัมพันธ์

8 แนวความคิดทางการตลาด 1. แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิต (The Production Concept) 2. แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) 3. แนวความคิดเกี่ยวกับการขาย (The Selling Concept) 4. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด (The Marketing Concept) 5. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept) 6. แนวความคิดมุ่งการตลาดเชิงยุทธ์ (The Strategic Marketing Concept)

9 ส่วนประสมการตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. สถานที่จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

10 ส่วนประสม การตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) 1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่นำเสนอกับการตลาดเพื่อความสนใจ (attcntion) ความอยากได้ (Acquistion) การใช้ (Using) หรือการบริโภค (Consumtion) 2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) 2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) ราคา หมายถึง สิ่งที่บุคคลจ่ายสำหลับสิ่งที่ได้มา ซึ่ง แสดงถึงในรูปของเงิน นักการตลาดต้องตัดสินใจ ในราคา ลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การ ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค มูลค่าที่ส่ง มอบให้ลูกค้าต้องมากกว่าต้นทุน (Cost) หรือราคา (Price) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อก็ต่อเมื่อ มูลค่า มากกว่าราคาสินค้า

11 ส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Place or distribution strategy) 3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Place or distribution strategy) การจัดจำหน่าย หมายถึงการเลือกและการใช้ผู้เชี่ยวชาญทาง การตลาด ประกอบด้วย คนกลาง บริษัทขนส่ง และบริษัทเก็บรักษาสินค้า ดังนี้โดยสร้าง อรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่ ความเป็น เจ้าของ ที่เพื่อให้เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หรือจาก องค์กรไปยังตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) 4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) การส่งเสริมการตลาดหมายถึง การ ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้าง ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ

12 ส่วนประสมทางการตลาดของ การบริการ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. สถานที่จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5. บุคคลิกภาพ (Personality) 6. สภาพแวดล้อม (Psychical) 7. กระบวนการ (Process)

13 4 P TO 4 C Product = Consumer ‘s Need Price = Cost of Appreciation Price = Cost of Appreciation Place = Convenience to Buy Place = Convenience to Buy Promotion = Communication Promotion = Communication

14 แนวความคิดการบริหาร การตลาดยุคใหม่ Blue Ocean (BOS)  Red Ocean (ROS)  Blue Ocean (BOS)  Red Ocean (ROS)  White Ocean  Green marketing  Value Added  Relationship Marketing  Innovation  Super Fast Marketing  Direct Marketing  Customer Delight  STP Marketing  Integrated Marketing Communication (IMC)  Customer Relationship Marketing (CRM)

15 กรณีศึกษากลยุทธ์ 4 P 4 C ของ IPOD


ดาวน์โหลด ppt B USINESS A DMINISTRATION THONBURI UNIVERSITY A.Suchada Hommanee Contemporary Marketing Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google