งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสินเชื่อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะ จินดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสินเชื่อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะ จินดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารสินเชื่อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะ จินดา

3 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ประเภท สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการ บริโภค สินเชื่อเพื่อ การเกษตร

4 7. การตรวจสอบและ ควบคุมดูแลสินเชื่อ กระบวนการบริหาร สินเชื่อ 1. กำหนดประเภทสินเชื่อ 2. การหาลูกค้า / การแจ้ง ข่าวสาร 3. การวิเคราะห์สินเชื่อ 4. การให้สินเชื่อ 5. การดูแลผู้รับสินเชื่อ 6. การเรียกเก็บหนี้

5 ปัจจัยที่กำหนดนโยบาย สินเชื่อ 1. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม 2. สถานภาพด้านเงินทุน 3. ความเสี่ยงภัย และกำไรที่ ยอมรับได้ 4. จำนวนเงินฝาก ทุนเรือนหุ้น รายได้ 5. ความรู้ความสามารถของ บุคลากร

6 รายละเอียดของนโยบาย สินเชื่อ 1. อำนาจการอนุมัติ และวงเงิน อนุมัติ 2. พิธีการสินเชื่อ 3. วงเงินสินเชื่อ 4. ประเภทของสินเชื่อที่ควรให้และ ไม่ควรให้ 5. อัตราดอกเบี้ย 6. หลักประกัน 7. ระบบงานการให้สินเชื่อ 8. การติดตามและเรียกเก็บหนี้ 9. แนวทางการแก้ปัญหาลูกหนี้ อ่อนแอและมีปัญหา

7 วิธีการวิเคราะห์ สินเชื่อ * การวิเคราะห์เชิง คุณภาพ * การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

8 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 1. Charactor - ลักษณะ ( คุณภาพ ) ของผู้ขอสินเชื่อ 2. Capacity - ความสามารถ ในการชำระหนี้ 3. Capital - เงินทุน 4. Collateral - หลักประกัน 5. Condition- สภานการณ์ ต่างๆ

9 ลักษณะของผู้ขอ สินเชื่อ - ความรับผิดชอบ - ความมั่นคง - ความซื่อสัตย์สุจริต - ความตรงต่อเวลา - ความเสมอต้นเสมอ ปลาย

10 ความสามารถในการ ชำระหนี้ * รายได้ * ความสามารถในการหา รายได้ * หนี้สิน * รูปแบบการใช้จ่าย

11 เงินทุน * ทรัพย์สิน * หนี้สิน * ทุน

12 * อสังหาริมทรัพย์ หลักประกัน * หุ้น เงินฝาก * บุคคล / กลุ่ม บุคคล

13 * สถานการณ์ทาง เศรษฐกิจ * สถานการณ์ทาง สังคม สถานการณ์ต่างๆ

14 การวิเคราะห์สินเชื่อเชิง ปริมาณ - การวิเคราะห์งบดุล - การวิเคราะห์งบกำไร ขาดทุน - การวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ประกอบ - งบการเงิน

15 แหล่งข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลสินเชื่อสามารถจัดหาได้ จากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 1.1 บันทึกหรือรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ การตรวจสอบ และการสังเกตการณ์ 1.2 งบการเงินของผู้ขอสินเชื่อ 1.3 รายงานจากสถาบันหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินเชื่อ 1.4 ข่าวสารอื่นๆ ที่รวบรวมได้ 2. ลักษณะสำคัญของข้อมูลสินเชื่อ 2.1 มีความเป็นส่วนตัว ไม่เปิดเผย 2.2 มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 2.3 มีความเป็นปัจจุบัน 2.4 จัดหาได้รวดเร็วทันกับความต้องการ 2.5 แสดงความเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจ 2.6 เสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาข้อมูลน้อย

16 การกำหนดวงเงิน สินเชื่อ 1. ขนาดธุรกิจของสหกรณ์ 2. การกระจายความเสี่ยงภัย 3. ประเภทธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อ 4. ระยะเวลาของสินเชื่อ 5. สภาวะทางธุรกิจ 6. วัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อ 7. ความสามารถในการบริหารของ ผู้ขอสินเชื่อ 8. คู่แข่งขัน และระดับการแข่งขัน 9. ยอดสินเชื่อรวม

17 หลักการเรียกเก็บ หนี้ - เก็บได้ทันทีที่ถึงกำหนด ชำระ - มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง - ใช้วิธีการเรียกเก็บหนี้ที่ ยืดหยุ่น - ใช้วิธีการเรียกเก็บหนี้ที่ง่าย ต่อการปฏิบัติ - มีระบบการตรวจสอบและ ติดตามหนี้

18 หลักการสำคัญในการให้ สินเชื่อ 1. คุณภาพสำคัญมากกว่า ปริมาณสินเชื่อ 2. การวิเคราะห์สินเชื่อให้ พิจารณาทั้งด้านความสำเร็จและ ความล้มเหลวของผู้ขอสินเชื่อ 3. อย่าให้สินเชื่อ ถ้ายังไม่แน่ใจ ในความซื่อตรงและตั้งใจจริงของ ผู้ขอสินเชื่อ 4. อย่าให้สินเชื่อถ้ายังไม่เข้าใจ ธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อ 5. ให้มีการจัดทำแผนการชำระ หนี้ด้วย

19 หลักการสำคัญในการให้ สินเชื่อ ( ต่อ ) 6. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อให้ ได้มากที่สุด 7. หลักประกันไม่สามารถใช้ทดแทน ความตั้งใจชำระหนี้ได้ 8. ให้ความสำคัญกับรายละเอียดใน เงื่อนไขต่างๆ 9. ให้แน่ใจว่าผู้ค้ำประกันรู้รายละเอียด ครบถ้วนแล้ว 10. เตือนตนเองอยู่เสมอว่าการให้ สินเชื่อเป็นไปตาม หลักการที่ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสินเชื่อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะ จินดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google