งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ลักษณะของระบบ บัญชี. ความหมายและความสำคัญของ ระบบบัญชี ระบบบัญชี (Accounting System) คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอัน ประกอบด้วยแบบฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ลักษณะของระบบ บัญชี. ความหมายและความสำคัญของ ระบบบัญชี ระบบบัญชี (Accounting System) คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอัน ประกอบด้วยแบบฟอร์ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ลักษณะของระบบ บัญชี

2 ความหมายและความสำคัญของ ระบบบัญชี ระบบบัญชี (Accounting System) คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอัน ประกอบด้วยแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้ในการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และ การเงินของกิจการแห่งใดแห่งหนึ่งให้แก่ฝ่าย จัดการ

3 ความสำคัญของระบบบัญชี ข้อมูลทางการบัญชีเป็นเครื่องวัดผลในการ ดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อที่จะ ใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ซึ่งในองค์กรหรือกิจการที่ใหญ่ ๆ ที่มีการแบ่งงานออกเป็นหลายส่วน และมี พนักงานเป็นจำนวนมาก เจ้าของหรือผู้บริหาร ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จำเป็นต้องมีการ มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานและ ขยายขอบเขตการควบคุมออกไปให้หัวหน้าของ ส่วนงานต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ในกิจการขนาด ใหญ่จึงจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดี

4 ส่วนประกอบของระบบบัญชี 1. เอกสารและการบันทึกทางการ บัญชี 2. วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การใช้แบบฟอร์ม การลงรายการใน สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท และการ ทำรายงาน 3. เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องคำนวณเลขเครื่องจักร ลงบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

5 ประเภทของงานวางระบบบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. การวางระบบบัญชีของกิจการใหม่ ทั้งหมด 2. การวางระบบบัญชีในกรณีการขยาย ระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกิด 3. การปรับปรุงระบบบัญชีและวิธีการบัญชี ที่ใช้ในปัจจุบัน

6 การติดตามผล เมื่อได้นำเอาระบบใหม่ออกใช้ ปฏิบัติงานเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ผู้ วางระบบบัญชีควรจะติดตามดูว่าได้ผล ตามที่มุ่งหมายไว้หรือไม่ อย่างไร ในบาง กรณี วิธีการที่กำหนดไว้อาจจะไม่ เหมาะสมในทางปฏิบัติเนื่องจากทำให้งาน ล่าช้า หรือเสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มกับ ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้วางระบบก็จะทำการ พิจารณาดำเนินการแก้ไขเสียใหม่เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์

7 ในปัจจุบันพบว่าข้อมูลที่ได้จาก การทำระบบบัญชีที่จะนำมาเสียภาษี ยังไม่ถูกต้องเพราะ 1. ในเรื่องการรับเงิน 2. ในเรื่องการจ่ายเงิน 3. ในเรื่องเงินสำรองจ่าย 4. ในเรื่องการจ่ายค่าแรง 5. ในเรื่องการขาย 6. ในเรื่องของลูกหนี้การค้า 7. ควรมีการตรวจติดตาม ลูกหนี้การค้า

8 8. ในเรื่องของเจ้าหนี้การค้า 9. ในเรื่องของสินค้าคงคลัง 10. ในเรื่องการจัดซื้อ 11. ในเรื่องของเงินทุน 12. ในเรื่องทรัพย์สิน 13. ในเรื่องต้นทุนการผลิต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ลักษณะของระบบ บัญชี. ความหมายและความสำคัญของ ระบบบัญชี ระบบบัญชี (Accounting System) คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอัน ประกอบด้วยแบบฟอร์ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google