งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

2 ความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันสำหรับหลาย ๆ อุตสาหกรรม อาทิ ยอดขายของหลายบริษัท 1-3 อันดับแรก ได้มาจากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในระยะ 5 ปีหลังสุด นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สามารถช่วยให้กิจการทำกำไรได้ โดยการนำเสนอสิ่งใหม่ และลูกเล่นใหม่ ๆ ออกสู่ท้องตลาด นวัตกรรมกระบวนการช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดใช้งานนวัตกรรมได้เร็วขึ้น

3 ความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ความสำคัญของนวัตกรรมและความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำไปสู่ รอบวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลง (สินค้าล้าสมัยอย่างรวดเร็วมากขึ้น) ผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดตัวอย่างรวดเร็วมากขึ้น เกิดการแบ่งตลาดออกแบ่งส่วน ๆ อย่างมากมาย

4 ผลกระทบต่อสังคม นวัตกรรมช่วยให้ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่จะส่งมอบให้กับคนทั่วโลกกว้างขวางมากขึ้น การผลิตอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีขึ้น, การขนส่งที่ดีขึ้น ฯลฯ เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติโดยการทำให้แรงงานและทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจส่งผลกระทบภายนอกในเชิงลบ เช่น มลพิษ แบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ การชะล้าง พังทลายของทรัพยากรธรรมชาติ

5 ความสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม
นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นอย่างรอบคอบและกระบวนการดำเนินงานที่นำไปใช้ได้จริง ความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ไม่ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จ

6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้เวลานานเท่าใด?
ความยาวนานของวงจรการพัฒนาแตกต่างกันไปตามระดับนวัตกรรมของโครงการ โครงการนวัตกรรมที่ต่อยอดเพิ่มขึ้นมาใหม่ใช้เวลา 6.5 เดือนจากแนวคิดจนกระทั่งแนะนำออกสู่ตลาด “โครงการนวัตกรรมที่มากขึ้น” จะใช้เวลาประมาณ 14 เดือน โครงการนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในโลก จะใช้เวลาประมาณ 24 เดือน โดยเฉลี่ยแล้ว กิจการจะใช้เวลาสั้นลง 12% - 40% จากที่เคยสำรวจในไว้ปี 1995

7 ประเด็นที่สำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แหล่งที่มาที่นวัตกรรมเกิดขึ้น รวมทั้งบทบาทของบุคคล องค์กร สถาบันภาครัฐ และเครือข่าย ประเภทของนวัตกรรมและรูปแบบอุตสาหกรรมทั่วไปของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและการแพร่กระจายเทคโนโลยี ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดนวัตกรรมในด้านการออกแบบที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี ผลกระทบของเวลาในการเข้าตลาด และวิธีการทางเลือกในการนำนวัตกรรมเข้าตลาด จัดโครงสร้างสำหรับปรับปรุงโอกาสของการสร้างนวัตกรรม, ประสิทธิผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และความเร็วของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

8 ประเด็นที่สำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าพร้อมกันในขณะที่ลดเวลาในวงจรการพัฒนาและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนา การจัดโครงสร้างและการบริหารทีมงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์สำหรับการปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด รวมถึง ระยะเวลาที่เหมาะสม กลยุทธ์การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการตลาด

9 โจทย์ประจำสัปดาห์ ส่งในคาบเรียน
ให้นักศึกษายกตัวอย่างสิ่งที่นักศึกษาคิดว่าเป็นนวัตกรรม แล้วอธิบายว่ามีความเป็นนวัตกรรมอย่างไร

10 Thank you จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google