งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo ความสำคัญของการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo ความสำคัญของการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo ความสำคัญของการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา http://www.classstart.org/classes/2015

2 Company Logo ความสำคัญของนวัตกรรมและ เทคโนโลยี • นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่สุดในการแข่งขันสำหรับหลาย ๆ อุตสาหกรรม อาทิ  ยอดขายของหลายบริษัท 1-3 อันดับแรก ได้มาจาก ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในระยะ 5 ปีหลังสุด  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สามารถช่วยให้กิจการทำกำไรได้ โดยการนำเสนอสิ่งใหม่ และลูกเล่นใหม่ ๆ ออกสู่ ท้องตลาด  นวัตกรรมกระบวนการช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพ มากขึ้น  ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดใช้ งานนวัตกรรมได้เร็วขึ้น 2

3 Company Logo ความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี • ความสำคัญของนวัตกรรมและความก้าวหน้าในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำไปสู่  รอบวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลง ( สินค้าล้าสมัยอย่าง รวดเร็วมากขึ้น )  ผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดตัวอย่างรวดเร็วมากขึ้น  เกิดการแบ่งตลาดออกแบ่งส่วน ๆ อย่างมากมาย 3

4 Company Logo ผลกระทบต่อสังคม • นวัตกรรมช่วยให้ความหลากหลายของสินค้าและ บริการที่จะส่งมอบให้กับคนทั่วโลกกว้างขวางมาก ขึ้น  การผลิตอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีทางการ แพทย์ที่ดีขึ้น, การขนส่งที่ดีขึ้น ฯลฯ  เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติโดยการทำให้แรงงานและ ทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่อาจส่งผลกระทบภายนอกในเชิงลบ เช่น มลพิษ แบคทีเรีย สายพันธุ์ใหม่ การชะล้าง พังทลายของทรัพยากรธรรมชาติ 4

5 Company Logo ความสำคัญของยุทธศาสตร์ด้าน นวัตกรรม • นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องใช้กล ยุทธ์ที่สร้างขึ้นอย่างรอบคอบและกระบวนการ ดำเนินงานที่นำไปใช้ได้จริง • ความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ไม่ได้กลายเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จ 5

6 Company Logo การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้เวลานาน เท่าใด ? • ความยาวนานของวงจรการพัฒนาแตกต่างกันไป ตามระดับนวัตกรรมของโครงการ • โครงการนวัตกรรมที่ต่อยอดเพิ่มขึ้นมาใหม่ใช้เวลา 6.5 เดือนจากแนวคิดจนกระทั่งแนะนำออกสู่ตลาด • “ โครงการนวัตกรรมที่มากขึ้น ” จะใช้เวลาประมาณ 14 เดือน • โครงการนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในโลก จะ ใช้เวลาประมาณ 24 เดือน • โดยเฉลี่ยแล้ว กิจการจะใช้เวลาสั้นลง 12% - 40% จากที่เคยสำรวจในไว้ปี 1995 6

7 Company Logo ประเด็นที่สำคัญของนวัตกรรมและ เทคโนโลยี • แหล่งที่มาที่นวัตกรรมเกิดขึ้น รวมทั้งบทบาทของบุคคล องค์กร สถาบันภาครัฐ และเครือข่าย • ประเภทของนวัตกรรมและรูปแบบอุตสาหกรรมทั่วไปของ วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและการแพร่กระจาย เทคโนโลยี • ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดนวัตกรรมในด้านการออกแบบที่ ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี • ผลกระทบของเวลาในการเข้าตลาด และวิธีการ ทางเลือกในการนำนวัตกรรมเข้าตลาด • จัดโครงสร้างสำหรับปรับปรุงโอกาสของการสร้าง นวัตกรรม, ประสิทธิผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และความเร็วของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 7

8 Company Logo ประเด็นที่สำคัญของนวัตกรรมและ เทคโนโลยี • การจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่ม ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าพร้อมกันใน ขณะที่ลดเวลาในวงจรการพัฒนาและการควบคุม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา • การจัดโครงสร้างและการบริหารทีมงานการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ • กลยุทธ์สำหรับการปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการนำ นวัตกรรมเข้าสู่ตลาด รวมถึง ระยะเวลาที่เหมาะสม กล ยุทธ์การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการตลาด 8

9 Company Logo โจทย์ประจำสัปดาห์ ส่งในคาบเรียน • ให้นักศึกษายกตัวอย่างสิ่งที่นักศึกษาคิดว่าเป็น นวัตกรรม แล้วอธิบายว่ามีความเป็นนวัตกรรม อย่างไร 9

10 Company Logo Thank you จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt Company Logo ความสำคัญของการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google