งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการตลาด การบริหารการตลาด (Marketing Management) กระบวนการในการวางแผนและบริหาร ราคา ช่องทาง การจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดการแลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการตลาด การบริหารการตลาด (Marketing Management) กระบวนการในการวางแผนและบริหาร ราคา ช่องทาง การจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดการแลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารการตลาด การบริหารการตลาด (Marketing Management) กระบวนการในการวางแผนและบริหาร ราคา ช่องทาง การจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือบริการ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า และบรรลุเป้าหมายขององค์กร กระบวนการบริหารการตลาด การวางแผน การดำเนินงานการควบคุม

3 การควบคุมและ ประเมินผล (Control and Evaluation) - ตรวจสอบการ ดำเนินงาน - เปรียบเทียบ เป้าหมายกับ ผลการ ดำเนินงาน - ค้นหาสาเหตุ ของปัญหา - หาแนวทาง แก้ไขปัญหา การดำเนินงาน (Implementat ion) - จัดผังองค์กร - แบ่งหน้าที่และ ความรับ ผิดชอบ - ดำเนินการ การวางแผน (Planning) - การวิเคราะห์ สถาน การณ์ - การกำหนด เป้าหมาย - พัฒนากลยุทธ์ ทางการ ตลาด - กำหนด แผนปฏิบัติการ ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) - ข้อมูลสาเหตุของปัญหา และแนวทางการ แก้ไข สำหรับการปรับเปลี่ยนแผนงาน หรือ นำไปประกอบการตัดสินใจวางแผนงานใน อนาคต กระบวนการวางแผนงานทางการตลาด ที่จะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ

4 การวางแผนการตลาด 1. การวิเคราะห์ทางการตลาด 2. การกำหนดเป้าหมายและการวิเคราะห์ทางเลือก 3. การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด หลักการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด 1. เป้าหมายที่กำหนดต้องมีความเป็นไปได้ 2. เป้าหมายต้องชัดเจน 3. การกำหนดเป้าหมายต้องมีความละเอียดเพียงพอ

5 การกำหนดเป้าหมายที่ กว้างเกินไป การกำหนดเป้าหมายที่ ดี - ต้องการเพิ่มยอดขาย - ต้องการส่วนครองตลาด เพิ่มขึ้น - ต้องการกำไรสูงกว่าคู่ แข่งขัน - ต้องการเพิ่มความรับรู้ใน ตรายี่ห้อ ของสินค้า - ต้องการเพิ่มยอดขาย 15% จากปีก่อน - ต้องการส่วนครองตลาด เพิ่มเป็น 12% จาก 8% ในปีก่อน - ต้องการกำไรต่อยอดขาย สูงกว่าคู่แข่ง อย่างน้อย 2% - ต้องการให้ลูกค้า กลุ่มเป้าหมายจดจำตรายี่ห้อ สินค้าไม่อย่างน้อย 70% จาก 50% ในปีก่อน - ต้องการเพิ่มจุดกระจาย สินค้าจาก 32 จุด เป็น 40 จุด ในปลายปีนี้ ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด

6 การพยากรณ์ทางการตลาด มี 6 วิธี 1. วิธีสำรวจความตั้งใจซื้อของผู้ซื้อ 2. วิธีพยากรณ์จากความเห็นของพนักงานขาย 3. วิธีถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 4. วิธีทดสอบตลาด 5. วิธีวิเคราะห์จากยอดขายในอดีต 6. วิธีวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด

7 การจัดองค์กรทางการตลาด 1. จัดตามหน้าที่ 2. จัดตามสาย ผลิตภัณฑ์ 3. จัดตามกลุ่มลูกค้า หรือช่องทางการ จัดจำหน่าย 4. จัดตามเขต ภูมิศาสตร์ 5. จัดแบบผสม การจัดองค์กรทางการตลาด

8 รองประธานฝ่ายการตลาด ผจก. ฝ่ายขาย ผจก. ฝ่ายโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ ผจก. ฝ่าย วิจัยตลาด ผจก. ฝ่ายสนับสนุน การตลาด ผจก. ฝ่ายวิจัย ตลาด พนักงานขายพนักงานการตลาด การจัดองค์กรตามหน้าที่งาน

9 รองประธานฝ่ายการตลาด ผจก. กลุ่มผลิตภัณฑ์ อาหาร ผจก. กลุ่มของใช้ ส่วนตัว ผจก. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด พนักงานขายและเจ้าหน้าที่การตลาด การจัดองค์กรตามสายผลิตภัณฑ์ พนักงานขายและเจ้าหน้าที่การตลาด

10 รองประธานฝ่ายการตลาด ผจก. ฝ่ายขาย ผจก. ฝ่ายโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ ผจก. ฝ่าย วิจัยตลาด ผจก. ฝ่ายสนับสนุน การตลาด รองผจก. ขาย ภาคเหนือ การจัดองค์กรแบบผสม รองผจก. ขาย ภาคนครหลวง

11 จริยธรรมและความรับผิดชอบนักการตลาด จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ (Ethic) หมายถึง หลักการหรือ แนวทางที่แยกแยะพฤติกรรมผิดถูกที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ส่วนความรับผิดชอบ (Responsibility) ของนักการตลาด หมายถึง การกระทำ หรือการตัดสินใจขององค์กรที่คำนึงถึงลูกค้า ผู้ที่ติดต่อทางธุรกิจ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ ตลอดจนสังคมโดยรวม ให้ได้รับผลกระทบในทางลบ ให้น้อยที่สุดจากการตัดสินใจขององค์การ

12 เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบทางการตลาด 1. หลักกฎหมาย 2. หลักทางสังคม 3. หลักมโนธรรมในใจ

13 ประเด็นในด้านจริยธรรมทางการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ  ด้านราคา เช่น การตั้งราคาสูงเกินไป  ด้านการขาย และช่องทางการจำหน่าย เช่น การติดสินบนการจัดซื้อ  การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาโจมตีคู่แข่ง  อื่นๆ เช่น การนำข้อมูลของลูกค้าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์

14 แนวโน้มในด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบทางการตลาด 1. การตลาดสีเขียว (Green Marketing ) 2. สิทธิของผู้บริโภค (Consumer Right) 3. การมีส่วนช่วย เหลือสังคม (Community Contribution)

15 นโยบายที่มีต่อจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 1. แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา 2. ป้องกันสิ่งที่คาดว่าจะเป็นปัญหา 3. แสดงความรับผิดชอบเมื่อเริ่มมีกระแสกดดัน 4. คำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบด้วยตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการตลาด การบริหารการตลาด (Marketing Management) กระบวนการในการวางแผนและบริหาร ราคา ช่องทาง การจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดการแลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google