งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MARKETING A.Suchada Hommanee. ความหมายของการตลาด สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดของ คำว่า "Marketing" ไว้ดังนี้ การตลาด คือ การกระทำกิจกรรมต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MARKETING A.Suchada Hommanee. ความหมายของการตลาด สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดของ คำว่า "Marketing" ไว้ดังนี้ การตลาด คือ การกระทำกิจกรรมต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MARKETING A.Suchada Hommanee

2 ความหมายของการตลาด สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดของ คำว่า "Marketing" ไว้ดังนี้ การตลาด คือ การกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทาง ธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต ไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้นๆ ให้ได้รับความพึง พอใจ ขณะเดียวกัน ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ

3 องค์ประกอบของการตลาด 1. มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ คือ สินค้า หรือบริการ 2. มีตลาด คือ ผู้ชื้อที่ต้องการซื้อสินค้าหรือ บริการ 3. มีผู้ขายสินค้าหรือบริการ 4. มีการแลกเปลี่ยน

4 องค์ประกอบของการตลาด ความจำเป็น (NEEDS) ความต้องการ (WANTS) ความต้องการซื้อ (DEMANDS)

5 ความสำคัญของการตลาด 1. การตลาดเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการ แลกเปลี่ยน 2. การตลาดเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าของผลิตภัณฑ์กับ ผู้บริโภค 3. การตลาดเป็นตัวผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ 4. การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบ เศรษฐกิจ ด้วยการก่อให้เกิดการบริโภคและการ พึ่งพากันอย่างเป็นระบบ

6 ประโยชน์ของกิจกรรมทาง การตลาด (1) อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form Utility) จะ เกิดขึ้นจากการผลิตโดยตรง และการ เข้ามาช่วย เสริมโดยการค้นหาถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์โดยให้ข้อมูลแก่ผลฝ่ายผลิต (2) อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) การตลาดช่วยอำนวย ความสะดวก ด้านสถานที่ เพราะเป็นกิจกรรมที่นำผลิตภัณฑ์ไปสู่สถานที่ที่ ลูกค้าเป้าหมายอยู่ (3) อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) การตลาดช่วยสร้างอรรถประโยชน์ ด้านเวลาให้กับ ลูกค้า โดยมีสินค้าพร้อมในเวลาที่ลูกค้าต้องการ (4) อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ (Possession Utility) การตลาดช่วยสร้างความ พึง พอใจจากการ ได้เป็นเจ้าของสินค้าต่าง ๆ โดยทำให้ ผู้บริโภคมีโอกาส ได้ซื้อสินค้าและมี กรรมสิทธ์ใน สินค้านั้น (5) อรรถประโยชน์ในด้านภาพลักษณ์ (Image Utility) ตลาดช่วยสร้างคุณค่าหรือ ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดย อาศัยการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การใช้การ โฆษณาและการประชาสัมพันธ์

7 แนวความคิดทางการตลาด 1. แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิต (The Production Concept) 2. แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) 3. แนวความคิดเกี่ยวกับการขาย (The Selling Concept) 4. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด (The Marketing Concept) 5. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept) 6. แนวความคิดมุ่งการตลาดเชิงยุทธ์ (The Strategic Marketing Concept)

8 ส่วนประสมการตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. สถานที่จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

9 ส่วนประสมการตลาด 1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์หมายถึง สิ่งที่ นำเสนอกับการตลาดเพื่อความสนใจ (attcntion) ความอยาก ได้ (Acquistion) การใช้ (Using) หรือการบริโภค (Consumtion) 2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) ราคาหมายถึง สิ่งที่ บุคคลจ่ายสำหลับสิ่งที่ได้มา ซึ่งแสดงถึงในรูปของเงิน นักการ ตลาดต้องตัดสินใจในราคา ลักษณะความแตกต่างของ ผลิตภัณฑ์ การตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค มูลค่าที่ ส่งมอบให้ลูกค้าต้องมากกว่าต้นทุน (Cost) หรือราคา (Price) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อก็ต่อเมื่อ มูลค่ามากกว่าราคา สินค้า 3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Place or distribution strategy) การจัดจำหน่าย หมายถึงการเลือกและการใช้ผู้เชี่ยวชาญทาง การตลาด ประกอบด้วย คนกลาง บริษัทขนส่ง และบริษัทเก็บ รักษาสินค้า ดังนี้โดยสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่ ความเป็นเจ้าของ ที่เพื่อให้เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หรือจาก องค์กรไปยังตลาด 4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) การ ส่งเสริมการตลาดหมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ

10 ส่วนประสมทางการตลาดของ การบริการ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. สถานที่จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5. บุคคลิกภาพ (Personality) 6. สภาพแวดล้อม (Psychical) 7. กระบวนการ (Process)

11 4 P TO 4 C Product = Consumer ‘s Need Price = Cost of Appreciation Place = Convenience to Buy Promotion = Communication

12 แนวความคิดการบริหาร การตลาดยุคใหม่ Blue Ocean (BOS)  Red Ocean (ROS)  Blue Ocean (BOS)  Red Ocean (ROS)  White Ocean  Green marketing  Value Added  Relationship Marketing  Innovation  Super Fast Marketing  Direct Marketing  Customer Delight  STP Marketing  Integrated Marketing Communication (IMC)  Customer Relationship Marketing (CRM)

13 กรณีศึกษากลยุทธ์ 4 P 4 C ของ IPOD


ดาวน์โหลด ppt MARKETING A.Suchada Hommanee. ความหมายของการตลาด สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดของ คำว่า "Marketing" ไว้ดังนี้ การตลาด คือ การกระทำกิจกรรมต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google