งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บท ที่ 3 ระบบการตลาด และ หน้าที่ทาง การตลาด ระบบการตลาด และ หน้าที่ทาง การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บท ที่ 3 ระบบการตลาด และ หน้าที่ทาง การตลาด ระบบการตลาด และ หน้าที่ทาง การตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บท ที่ 3 ระบบการตลาด และ หน้าที่ทาง การตลาด ระบบการตลาด และ หน้าที่ทาง การตลาด

3 ระบบการตลาด คือ ภาพรวมของการติดต่อเกี่ยวข้องกับ งานการตลาดของบุคคลฝ่ายต่างๆ รวมถึง สถาบัน สภาพแวดล้อมและสิ่งที่มีอิทธิพล หลายอย่าง ที่มีผลต่อความสำเร็จทาง การตลาด หรือความอยู่รอดของกิจการใน ตลาด

4 1. ตลาดเป้าหมาย 2. การจัดจำหน่าย 3. คู่แข่งขัน 4. กลุ่มสาธารณชนหรือกลุ่มพลัง มวลชน 5. สภาพแวดล้อมมหภาค องค์ประกอบของระบบตลาด

5 1. ตลาดเป้าหมาย (Target Market) คือกลุ่มคนที่จะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ที่คาดว่าจะ เป็นลูกค้าของเราในอนาคตต่อไป ในการทำ ธุรกิจ เจ้าของธุรกิจจะมีแค่ทุน มี ความสามารถ มีทักษะการตลาด คิดจะผลิต อะไรออกมาก็ได้ จะต้องกำหนดเป้าหมาย ให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าเป็นใคร หรือ กลุ่มเป้าหมายใด จะทำให้เราทราบ กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เพราะสินค้าทุกชนิด ไม่สามารถตอบสนองคนทุกคนได้ องค์ประกอบของระบบตลาด

6 2. การจัดจำหน่าย คือ กระบวนการ ในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยัง ผู้บริโภค การกระจายสินค้าผู้ผลิตสามารถ ทำเองได้เพียงแต่การเลือกตัวแทนก็ ต้องเลือกให้ถูก ให้เหมาะสมกับสินค้า องค์ประกอบของระบบตลาด

7 3. คู่แข่งขัน ปัจจุบันภาวะการแข่งขัน กันในตลาดนั้นมีค่อนข้างสูง เราไม่สามารถ ควบคุมได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นที่ จะต้องศึกษาข้อมูลคู่แข่งขันเอาไว้ เพื่อ ? แต่หากไม่ต้องการแข่งขันในตลาดนั้น เราสามารถเข้าสู่ตลาดอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการ แข่งขัน โดยที่เราต้องสร้างความแตกต่างให้ เกิดขึ้น องค์ประกอบของระบบตลาด

8 4. กลุ่มสาธารณชนหรือกลุ่มพลังมวลชน - กลุ่มที่สนใจองค์กรและองค์กรก็สนใจ - กลุ่มที่องค์กรสนใจแต่กลุ่มสาธารณชน อาจไม่สนใจ - กลุ่มที่สนใจองค์กรแต่องค์กรไม่สนใจ - ประชาชนทั่วไป - พนักงานในองค์กร องค์ประกอบของระบบตลาด

9 5. สภาพแวดล้อมมหภาค - ประชากร - เศรษฐกิจ - สังคมและวัฒนธรรม - การเมืองและกฎหมาย - เทคโนโลยี - การแข่งขัน องค์ประกอบของระบบตลาด

10 ระบบ การตลาด ระบบ การตลาด พลังมวลชนพลังมวลชน การจัดจำหน่ายการจัดจำหน่ายคู่แข่งขันคู่แข่งขัน สภาพแวดล้อมมหภาคสภาพแวดล้อมมหภาค ตลาดเป้าหมายตลาดเป้าหมาย เทคโ นโลยี คนกลาง ผู้จัดหาวัตถุดิบ คู่แข่งขัน กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประช ากร

11 เลขหน้า3/4หนังสือหน้า41 หน้าที่ทางการตลาด / หน้าที่ทางการตลาด 1. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า 2. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย สินค้า 3. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวย ความสะดวกต่างๆ หน้าที่ทางการตลาด

12 หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า การซื้อการซื้อ การขายการขาย การจัดมาตรฐานและระดับคุณภาพสินค้าการจัดมาตรฐานและระดับคุณภาพสินค้า

13 หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า การขนส่ง การขนส่ง การเก็บรักษาและการคลังสินค้าการเก็บรักษาและการคลังสินค้า

14 หน้าที่ที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกหน้าที่ที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก การเงิน การเงิน การรับความเสี่ยงการรับความเสี่ยง ข้อมูล ข้อมูลด้านตลาด ด้านตลาด บริการจัดการ บริการจัดการและให้คำปรึกษา และให้คำปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt บท ที่ 3 ระบบการตลาด และ หน้าที่ทาง การตลาด ระบบการตลาด และ หน้าที่ทาง การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google